Artikel

Manglen på uddannede lærere varierer meget på tværs af landet

11-08-2021
Artikel Grundskole

Andelen af læreruddannede undervisere i folkeskolen falder, og de erstattes i høj grad af unge uden hverken erfaring eller undervisningskompetencer. Problemets omfang varierer imidlertid meget på tværs af landet, viser nyt notat fra EVA.

Hvor det i 2012 blot var hver tiende, er det i dag hver sjette underviser i den danske folkeskole, som ikke har en læreruddannelse. Det skyldes dels, at antallet af læreruddannede undervisere i folkeskolen falder, og dels at antallet af undervisere uden en læreruddannelse stiger. Fremskrivninger viser samtidig, at der i 2030 kommer til at mangle omkring 13.000 lærere i folkeskolen. Et nyt notat fra EVA viser, at andelen af undervisere uden en læreruddannelse er omkring dobbelt så stor på de sjællandske folkeskoler sammenlignet med Fyn og Jylland.

Se de interaktive danmarkskort for at få overblik over forskellene på tværs af kommuner og landsdele.

Unge og uerfarne undervisere

Den faldende andel undervisere med en læreruddannelse skal ses i lyset af, at søgningen til læreruddannelsen i en længere årrække har været faldende, og at institutionerne har svært ved at udfylde alle uddannelsespladserne. Manglen på læreruddannede undervisere ser derfor ud til at forblive en udfordring i de kommende år.

Kigger man nærmere på, hvad der karakteriserer underviserne uden en læreuddannelse, er det tydeligt, at en stor del af dem er vikarer under 25 år, som ikke er uddannede inden for pædagogik og didaktik, og som har begrænset eller ingen erfaring med undervisning.

”Det er et problem, fordi vi ved, at det har betydning for elevernes læring, at underviserne har de rette kompetencer og forudsætninger for at varetage undervisningen,” fortæller Yakup Bas, som er seniorkonsulent hos EVA og projektleder bag undersøgelsen.
Foruden de yngre vikarer, er en del af underviserne uden en læreruddannelse personer med en anden videregående uddannelse, som kan have flere års erfaring som undervisere i folkeskolen.

Store kommunale forskelle

EVA’s notat viser samtidig, at der på tværs af landet er store forskelle i, hvor stor en andel af folkeskolens undervisere, der ikke har en læreruddannelse. I de ti kommuner, hvor andelen er størst, er det i gennemsnit 27 procent af underviserne, som ikke har en læreruddannelse. I enkelte kommuner er andelen endnu større. Det gælder bl.a. Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner, hvor knap hver tredje underviser ikke har læst på en af landets mange læreruddannelser.

I de ti kommuner hvor andelen er lavest, er det i gennemsnit kun 7 procent af underviserne, som ikke har en læreruddannelse. Særligt kommuner som Hjørring og Silkeborg skiller sig positivt ud. Her er det blot hhv. 4 og 5 procent af underviserne folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse.

”Der ser ud til at være en klar sammenhæng mellem, hvilken kommune du bor i, og i hvilket omfang dine børn undervises af en uddannet lærer. Og ser man nærmere på resultaterne, er det tydeligt, at manglen på læreruddannede undervisere er markant større på Sjælland sammenlignet med resten af landet,” siger Yakup Bas.
Også efteruddannelsesaktiviteten er faldende
Både blandt lærere og undervisere uden læreruddannelse er andelen, som årligt deltager i efteruddannelse faldet de senere år. I kølvandet på folkeskolereformen så man ellers en ret kraftig stigning i efteruddannelsesaktiviteten, men siden 2017 er det gået ned ad bakke. De seneste tal viser, at det i 2019 blot var 10 procent af lærerne, som årligt deltog i efteruddannelse. Blandt underviserne uden læreruddannelse var det samme tal 18 procent.

Også her er der store forskelle på tværs af landets kommuner. I de ti kommuner, hvor der er flest undervisere, som deltager i efteruddannelse, er andelen på 20 procent, mens andelen er 7 procent i de ti kommuner, hvor færrest undervisere deltager i efteruddannelse.

”Det kan hænge sammen med lokale prioriteringer af efteruddannelse til lærere og vurderinger af tilstrækkeligheden af lærernes kompetencer. Det kan også være et udtryk for forskelle i antallet af lærere uden læreruddannelse eller i antallet af lærere uden undervisningskompetence i de fag, de underviser i,” forklarer Yakup Bas.

Om undersøgelsen

Analyserne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet om undervisere i kommunale folkeskoler i perioden 2012/13-2019/20. Undervisere på friskoler eller kommunale specialskoler samt undervisere på børnehaveklasse-niveau i folkeskolen indgår således ikke i analyserne.

Andelen af undervisere i folkeskolen uden en læreruddannelse kan opgøres på flere måder. I dette notat er undervisersammensætningen opgjort på baggrund af en månedlig timenorm på 90 timer svarende til den gennemsnitlige undervisningstid for en fuldtidsansat underviser i folkeskolen. Det er således en indikator for, i hvilket omfang elever i folkeskolen undervises af en underviser uden en læreruddannelse.

Relateret indhold

Jens Vognstoft Pedersen
Konsulent
Videregående uddannelse

Læs materialet bag artiklen