EVA's whistleblowerordning

Danmarks Evalueringsinstitut har en whistleblowerordning, som du kan indberette alvorlige forhold til, hvis de har betydning for varetagelsen af vores opgaver.
EVA’s whistleblowerordning omfatter ikke oplysninger om forhold hos andre myndigheder end EVA eller hos skoler, uddannelsesinstitutioner eller lignende. Hvis du har oplysninger om sådanne forhold, skal du benytte de almindelige tjenstlige kanaler, typisk din nærmeste leder, eller den pågældende institutions eller myndigheds whistleblowerordning.

Oplysninger for 2023

Danmarks Evalueringsinstitut modtog ingen indberetninger i perioden januar 2023 til december 2023.

Hvordan sker indberetningen?

Du kan indberette til whistleblowerordningen ved at sende en e-mail med de oplysninger, du ønsker at indberette, til: whistleblower@eva.dk.

Hvem kan indberette til EVA’s whistleblowerordning?
Det følger af whistleblowerlovens § 9, stk. 1, at arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere en intern whistleblowerordning, hvor arbejdstagerne kan indberette oplysninger omfattet af § 1, stk. 1. Du kan indberette oplysninger til EVA’s whistleblowerordning, hvis du er:

 • ansat på EVA
 • tidligere ansat på EVA eller endnu ikke er tiltrådt din stilling på EVA.
 • ansat hos en samarbejdspartner, som EVA har et kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (fx leverandører og underleverandører).

Hvad kan du whistleblowe om?

Du kan indberette oplysninger om følgende til EVA’s whistleblowerordning:

 • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • Overtrædelser af lovgivningen, fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven eller lignende.
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet eller lignende.
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane, herunder af seksuel karakter.
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
 • Der forudsættes viden eller begrundet mistanke om at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Hvad sker der, når jeg har indberettet oplysninger til whistleblowerordningen?

Du vil modtage en automatisk kvittering på modtagelsen af din indberetning.

Hos EVA består whistleblowerenheden af to medarbejdere. De to medarbejdere med reference til direktøren har i første omgang adgang til indberetninger til whistleblowerordningen. Disse vil vurdere, om din indberetning falder inden for ordningen, jf. betingelserne ovenfor. Hvis den ikke gør det, vil du få besked om, at din indberetning henlægges som åbenbart grundløs, fordi den angår forhold eller er indberettet af en person, der ikke er omfattet af ordningen.

Hvis din henvendelse vedrører EVA’s direktør, vil den blive behandlet af EVA’s bestyrelsesformand uden direktørens medvirken.

Hvis din indberetning falder inden for ordningen, vil EVA’s ledelsessekretariat undersøge indberetningen grundigt. Nedenstående reaktioner kan komme på tale i det omfang, det er relevant:

 • Hvis der er tale om en mulig overtrædelse af straffelovgivningen, kan det blive anmeldt til politiet.
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat hos EVA, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder disciplinære sanktioner, fx advarsel eller afskedigelse.
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, fx kontraktophævelse.

Du skal være opmærksom på, at vi ikke må lægge vægt på anonyme oplysninger i sig selv som led i en indgribende afgørelse, fx over for en af vores ansatte. Det kan indebære, at en indberetning om evt. ulovligheder mv. må henlægges, uden det er muligt at komme til bunds i den, hvis du indberetter anonymt. Derfor opfordrer vi dig til, at du ikke indberetter anonymt, hvis du mener, at der kan være tale om forhold, som bør føre til en indgribende afgørelse.

Feedback

Whistleblowerenheden vil i videst muligt omfang oplyse dig om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, og hvorfor enheden har valgt denne opfølgning. Du vil modtage feedback hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at give feedback inden for fristen, underretter whistleblowerenheden dig herom, og om eventuel yderligere feedback kan forventes.

Anonymitet

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på ikke at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved indlevering af dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Du skal være opmærksom på, at du ikke vil være anonym, når du sender en mail, hvis din identitet kan udledes af den e-mailadresse, som du afsender din e-mail fra.

Beskyttelse af dig som whistleblower og den berørte person

Whistleblowere er beskyttet af nogle rettigheder, der gælder før, under og efter, at man har foretaget en indberetning eller offentliggørelse. Det er imidlertid et krav for, at du bliver beskyttet som whistleblower, at du er af den overbevisning, at oplysningerne, du indberetter, er korrekte. Du skal med andre ord være i ”god tro” om rigtigheden af oplysningerne. Du vil derfor ikke være beskyttet som whistleblower, hvis du f.eks. med vilje indberetter forkerte oplysninger til whistleblowerordningen. Du vil som whistleblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar. Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger til en whistleblowerordning, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du med rimelig grund troede, at indberetningen afslørede et forhold, som er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Du skal dog være opmærksom på, at ansvarsfrihed ikke gælder, hvis du videregiver oplysninger, som er klassificerede oplysninger, der er omfattet af Justitsministeriets cirkulære om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret), der samtidig er fortrolige. Hvis du videregiver sådanne oplysninger eller andre oplysninger, hvor whistleblowerloven ikke finde anvendelse, vil du fortsat kunne ifalde ansvar for overtrædelse af din tavshedspligt, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1-5.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til en intern eller ekstern whistleblowerordning. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning.

Medarbejdere, der er tilknyttet whistleblowerenheden, har en særlig tavshedspligt ift. de oplysninger, der indgår i indberetninger. Tavshedspligten omfatter alene oplysninger, der indgår i indberetningen. Hvis en indberetning giver anledning til, at der indledes en sag, vil de øvrige oplysninger, der indsamles i den forbindelse, ikke være omfattet af tavshedspligten. Sådanne oplysninger vil i stedet være undergivet de almindelige regler om videregivelse og aktindsigt i navnlig offentlighedsloven og forvaltningsloven. Hvis du, som whistleblower, forsætligt har afsløret din identitet i forbindelse med en offentliggørelse, er EVA dog ikke forpligtet til at iagttage tavshedspligten med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningen.

Oplysninger om whistleblowerens identitet eller andre oplysninger, ud fra hvilke whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan udledes kan som udgangspunkt kun videregives til andre end whistleblowerenheden efter forudgående indhentelse af whistleblowerens udtrykkelige samtykke, jf. dog undtagelser i whistleblowerloven § 26. Den fysiske eller juridiske person, der i indberetningen eller offentliggørelsen angives som en person, til hvem overtrædelsen kan henregnes, eller som nævnte person har en tilknytning til (den berørte person), har desuden ret til beskyttelse af sin identitet under sagsbehandlingen og ret til et effektivt forsvar. Disse rettigheder kan ikke fraviges ved aftale til skade for den berørte person.

Eksterne whistleblowerordninger

En whistleblower, der påtænker at foretage indberetning til whistleblowerenheden, kan i stedet vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, eksempelvis hvis whistlebloweren er bekymret for repressalier. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås via https://whistleblower.dk/. Det skal understreges, at whistlebloweren frit kan vælge mellem at indberette under EVA’s eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg ikke er tilfreds med whistleblowerordningens behandling af min indberetning?

Der findes ikke en klageinstans for whistleblowerordningen, men du vil som hidtil også kunne indberette oplysninger til fx Folketingets Ombudsmand eller Rigsrevisionen.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere om de statslige whistleblowerordninger i Justitsministeriets Fælles vejledning for etablering af whistleblowerordninger på statens område:

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf

Kontakt

EVA's whistleblowerordning