Artikel

Målrettede sociale indsatser i dagtilbud kan inspirere forældre

27-09-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Dagtilbud har i en række målrettede, sociale indsatser dannet ramme om trygge møder mellem børn, forældre og fagligt personale

Dagtilbud har vist sig at kunne være trygge rum, hvor familier med børn i udsatte positioner kan mødes med hinanden, med pædagogisk personale, sundhedsplejersker og socialrådgivere for at styrke forældrenes kompetencer og børnenes muligheder for trivsel og udvikling. 

Det er erfaringen fra flere kommuner, der har udviklet en række målrettede sociale indsatser i deres dagtilbud. Formålet har været forebyggende indsatser der styrker det tværfaglige samarbejde og børnenes trivsel og læring. 

Resultaterne stammer fra en evaluering udført af konsulenthuset Implement, som EVA har samlet op på i et inspirationsmateriale. 

Stay&Play i dagtilbuddet inddragede forældre i konkret leg

Èn af indsatserne, kaldet Stay&Play i dagtilbuddet har vist sig at imødekomme behov hos både forældre og børn, lyder det fra Vesthimmerlands Kommune, der arbejdede med konceptet, hvor forældre inviteres til at blive i vuggestuen for at gennemføre lege og aktiviteter sammen med en pædagog og barnet. 

”Det der med, at pædagogen viser, hvordan man skal læse en bog. Pædagogen viser, hvordan man synger en sang. Pædagogen viser, hvordan man leger en leg. Det er det, der er vigtigst – at vise det i stedet for at fortælle det.” 
Sådan siger en logopæd fra Vesthimmerlands Kommune, der har erfaring med indsatsen Stay&Play. I et roligt lokale blev forældrene inddraget i den leg, som pædagogen startede med barnet. Sessionen varer ca en halv time.

Indsatser har styrket forældresamarbejdet og barnets mulighed for deltagelse

I Vesthimmerlands Kommune var målgruppen for indsatsen forældre og børn i udsatte positioner med behov for støtte til arbejdet med barnets sproglige udvikling. Familierne blev tilbudt en plads af sundhedsplejersker på hjemmebesøg eller af dagtilbuddets pædagogiske personale.

Erfaringen fra kommunen er, at forældresamarbejdet efter en Stay&Play-session forbedres væsentligt. Men også, at det kræver, at ledelsen sætter tid af til, at pædagogisk personale kan opbygge en tillidsfuld relation til forældrene før og efter sessionen.

Indsatser målrettet børn, der i eller i risiko for at komme i en udsat position
Stay&Play er et eksempel på én af mange målrettede indsatser, som i perioden 2018- 2022 udsprang af et politisk ønske om at undersøge muligheden for at styrke trivsel, udvikling og læring hos børn i udsatte positioner gennem målrettede sociale indsatser i dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Et særligt fokus var på at gennemføre indsatser i samarbejde med familier med børn i risiko for at komme i en udsat position og på den måde komme evt. mistrivsel i forkøbet.

Andre eksempler fra kommunerne er blandt andet forældrecaféer med fokus på både leg, aktiviteter og samspil i Frederikshavns dagtilbud og fokus på tværfaglig forældrerådgivning i Helsingør, hvor socialrådgivere og pædagoger sammen besøgte familierne i deres hjem.

Målrettede indsatser i 14 kommuner evalueret og beskrevet 

14 kommuner modtog puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet og arbejdede i løbet af de fire år med at udarbejde, implementere og beskrive en række forskellige indsatser, der især handlede om samarbejde mellem dagtilbud og hjem men også i høj grad med sundhedsplejersker, i mindre grad med socialrådgivere og i få tilfælde med frivillige.

Konsulenthuset Implement har gennemført en evaluering af indsatserne og beskrevet dem i rapporten ”Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud”. For at bruge de gode erfaringer fra kommuner og pædagogisk personale har EVA samlet eksempler, ideer og refleksioner i et inspirationsmateriale.