Artikel

Gode erfaringer med digitale læringsforløb på VEU

10-05-2019
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Det tyder på, at der ligger et stort potentiale i brugen af digitale undervisningsforløb på VEU. Det viser en undersøgelse af erfaringerne med digitalisering af VEU, lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). De vellykkede digitale forløb finder typisk sted på de institutioner, der strategisk har satset på digitaliseringen og prioriteret det såvel ledelsesmæssigt som ressourcemæssigt.

Der findes eksempler på vellykkede digitale læringsforløb på alle niveauer i VEU-systemet. Det viser en undersøgelse af erfaringerne med digitalisering af VEU, lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for Styrelsen for It og Læring.

De vellykkede forløb med e-læring eller blended learning er kendetegnet ved, at de først og fremmest finder sted på institutioner, som strategisk har satset på digitalisering og derfor prioriteret det ledelses- og ressourcemæssigt. Det har bl.a. betydet, at man har investeret i at udvikle gode digitale læringsmiljøer, udviklet digitale læringsplatforme, materialer og aktiviteter samt skabt gode rammer for både teknisk og it-didaktisk støtte til underviserne. Derudover har man prioriteret at kompetenceudvikle underviserne, så de er rustet til den nye underviserrolle, der følger med digitale læringsforløb.

Potentialer og udfordringer

Undersøgelsen peger på, at det er muligt at etablere gode digitale læringsmiljøer med e-læring og blended learning, hvor deltagerne kan opnå lige så højt og i nogle tilfælde højere læringsudbytte, sammenlignet med tilstedeværelsesundervisning. Det er imidlertid kun tilfældet på de institutioner, hvor man prioriterer digitaliserede læringsforløb ledelses- og ressourcemæssigt. Blandt andet fordi underviserrollen og opgaverne som underviser ændrer sig med e-læring og blended learning, og det stiller krav om nye kompetencer hos underviserne, heriblandt evnen til at skabe og opretholde gode og tætte relationer til deltagerne. Derudover viser undersøgelsen også, at et højt læringsudbytte er betinget af de rette deltagerforudsætninger, som bl.a. tæller kompetencer som studieegnethed, selvstændighed og målrettethed.

Der er generelt set stor interesse blandt ledere og medarbejdere i at bruge e-læring og blended learning.

Chefkonsulent hos EVA og projektleder på undersøgelsen Michael Andersen vurderer, at det alt andet lige er et positivt udgangspunkt for en større udbredelse af digitale læringsforløb på VEU.

”Opbakning fra ledelsen er afgørende for, at digitale læringsforløb bliver en succes. Så når mange ledere og medarbejdere giver udtryk for, at de er interesserede, tegner det positivt for fremtiden,” siger Michael Andersen, men slår i samme ombæring fast, at han ikke mener, at e-læring og blended learning hverken kan eller skal erstatte tilstedeværelsesundervisning.

”De digitale læringsforløb kan imødekomme de voksne, som har behov for uddannelse, men som har svært ved at møde fysisk op på til undervisning på en uddannelsesinstitution. Undersøgelsen peger på, at gode digitale undervisningsforløb kan give samme læringsudbytte som tilstedeværelsesundervisning, og derfor giver det god mening for institutionerne at supplere deres uddannelsesudbud med digitale læringsforløb.”

Inspirationskatalog

Med udgangspunkt i undersøgelsen præsenterer EVA desuden syv bud på tiltag, som kan skabe kvalitet i digitale læringsforløb. Det er tiltag, som institutioner kan lade sig inspirere af i deres arbejde med at skabe gode rammer for vellykkede digitale læringsforløb og som er centrale for at skabe og udvikle kvalitet i undervisningsforløb med e-læring og blended learning. Alle tiltag er relevante på tværs af forskellige uddannelsesområder.

E-LÆRING

E-LÆRING er undervisning, som udelukkende er tilrettelagt ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi og uden deltagernes fysiske tilstedeværelse i undervisningen.

BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING dækker over kombinationer af e-læring og tilstedeværelsesundervisning, hvor undervisere og deltagere er fysisk til stede på samme tid og sted.

Relateret indhold