Artikel

Fem trin til god onlineundervisning

12-03-2020
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Gilly Salmons pædagogiske tænkning og tilgang til e-læring har været en væsentlig inspiration til udviklingen af flere digitale læringsforløb inden for voksen- og efteruddannelsesområdet i Danmark. Den engelske professor har udviklet en femtrins-model som illustrerer, hvordan du som underviser på digitale læringsforløb skal opbygge og understøtte læring.

Den engelske professor Gilly Salmon har udviklet en femtrins-model for, hvordan du som underviser designer gode digitale læringsforløb. Gennem fem trin beskriver modellen, hvordan du skaber et trygt og motiverende digitalt læringsrum, som understøtter deltagernes læring bedst muligt. Gilly Salmon peger desuden på, hvilke såkaldte e-tivititeter (aktiviteter i et e-læringsforløb), der er gode at gennemføre på hvert trin.

Modellen tager udgangspunkt i Gilly Salmons overordnede tilgang til læring. Det vil sige antagelserne om, at det fremmer læring, når deltagerne samarbejder og arbejder aktivt med stoffet, og at aktivt samarbejde forudsætter et trygt læringsmiljø.

Med øje for netop dette, er det underviserens opgave at motivere, fastholde og udfordre deltagerne. Det gør man ved at designe og facilitere læringsforløbet med e-tiviteter som aktivt understøtter, at deltagerne arbejder med stoffet og opnår den intenderede læring. Det er således ikke nok blot at digitalisere undervisningsmaterialer fra analoge læringsforløb.

De digitale redskaber, måden de bruges på i undervisningen og det at begå sig i et online læringsrum, vil ofte vil være nyt og fremmed for mange af deltagerne. Derfor er det helt afgørende, at undervisningen tilrettelægges, så deltagerne trinvist introduceres til og bliver trygge med redskaberne og kursets arbejdsform.

1. trin

Trin 1: Adgang og motivation

Få deltagerne til at føle sig velkomne og få dem godt i gang med at bruge de redskaber/platforme m.m., der skal bruges i forløbet.

E-tiviteterne på dette trin, skal være øvelser, som er motiverende og giver deltagerne fortrolighed med det digitale læringsrum og med de forskellige digitale læringsredskaber, de møder i forløbet. Det skal være aktiviteter, som aktivt inviterer deltagerne ind i det digitale læringsrum for eksempel gennem små øvelser med forskellige redskaber, som gør, at de oplever læringsrummet som meningsfuldt og overskueligt.

Trin 2: Online socialisering

Skab grobunden for et godt læringsfællesskab ved at skabe tillid, gensidig forståelse og respekt i mellem deltagerne. Sørg for, at deltagerne oplever værdien ved samarbejde og en forståelse af, at det er vigtigt for den enkeltes læreproces.

E-tiviterne på dette trin skal understøtte, at deltagerne lærer hinanden at kende og får forståelse for hinandens perspektiver samt ønsker og mål for deltagelsen. De skal opleve, at de kan supplere og bidrage til hinandens læring.

2. trin
3. trin

Trin 3: Udveksling af information

Lad deltagerne finde og udveksle information, som de kan bruge i opgaveløsningen.

E-tiviteterne på dette trin, skal give deltagerne viden om og erfaring med, hvor de finder relevant information i kursusmaterialet, hvor de selv kan søge relevant information, hvordan de kan samarbejde om dette og hvordan de udveksler information.

Trin 4: Videnskonstruktion

Understøt at deltagerne arbejder aktivt med stoffet, så de udvikler deres viden og oplever, at det faglige indhold er relevant.

E-tiviteterne på dette trin skal understøtte, at deltagerne aktivt udvikler deres viden ved at arbejde kritisk analytisk, kreativt eller praktisk med stoffet. De skal også understøtte, at deltagerne interagerer med hinanden online, fx gennem løsning af konkrete problemstillinger, diskussioner, perspektiveringer.

4. trin
5. trin

Trin 5: Udvikling

Bed deltagerne om at reflektere over deres erfaringer og viden og understøt dem i at oversætte, det de har lært til egen kontekst. På dette trin skal deltagerne lære at tage ansvar både for egen og hele gruppens læring.

E-tiviteterne på dette trin skal understøtte, at deltagerne får selvindsigt og kan reflektere over og bedømme deres egne erfaringer og viden. Fx gennem gensidig evaluering og kritik, som også understøtter deltagerne i at argumentere for fordele og ulemper ved forskellige løsninger.

Den pædagogiske tilgang til e-læring

Gilly Salmons forståelse for læring og tilgang til e-læring har tre kendetegn. Hun ser læring som en aktiv meningsskabende, deltagerorienteret og social proces.

Læring er en aktiv meningsskabende proces

Gilly Salmons pædagogiske tilgang er kendetegnet ved, at hun forstår læring som en aktiv proces, hvor viden konstrueres gennem meningstilskrivning. Viden overføres altså ikke direkte til vores bevidsthed, men opstår, når vi fortolker og tilskriver stoffet mening på baggrund af den viden, vi allerede har. I den forbindelse skelner Gilly Salmon mellem information og viden. Information er det, der skal læres, men det er kun gennem en aktiv tilegnelsesproces, hvor informationen fortolkes, at information bliver til viden for individet. Det syn på læring indebærer, at underviseren ikke bare skal præsentere information for sine elever, men understøtte deres aktive fortolkningsproces og på den måde sikre, at de forstår informationen og på den måde får den ønskede viden.

Læring er en deltagerorienteret proces

Det andet kendetegn ved Gilly Salmons pædagogiske tilgang er, at hun lægger vægt på en deltagerorienteret undervisningsstrategi. Denne strategi bygger på præmissen om, at deltagerne udvikler deres forståelse af og evne til at håndtere verden ved at bearbejde information, løse problemer og tage beslutninger. Derfor er det afgørende, at deltagerne arbejder aktivt og anvendelsesorienteret med stoffet, parallelt til det vi i Danmark kender som problembaseret læring. Underviseren skal derfor tilrettelægge forløb, hvor deltagerne gennem øvelser og diskussioner arbejder aktivt med at anvende stoffet.

Læring er en social proces

Det tredje kendetegn ved Gilly Salmons pædagogiske tilgang er, at hun ser læring som en social proces. Det vil sige, at læring sker, når vi interagerer med andre. Ifølge Gilly Salmon er interaktion og samarbejde mellem deltagerne et vigtigt pædagogisk princip, som understøtter den enkeltes læring. Derfor skal underviseren tilrettelægge sin undervisning på en måde, som inviterer til reelt samarbejde mellem deltagerne. Så de lærer af hinanden, øver sig med hinanden og inddrager hinandens perspektiver i arbejdet med stoffet.

Kilde: Salmon, G. (2002) E-tivities : The key to active online learning, Kogan Page, London.

Om Gilly Salmon

Gilly Salmon har arbejdet med læring og læringsdesigns i mere end 30 år. Hun har mange års erfaring både som underviser og som forsker i digitale læringsforløb.

Tidligere har Gilly Salmon bl.a. været professor i Innovation og Transformation ved University of Liverpool, og i dag arbejder hun som akademisk direktør for e-læringsvirksomheden, Online Education Services (OES).

Du kan læse mere om Gilly Salmons forskning i digitale læringsforløb på www.gillysalmon.com

Relateret indhold