Artikel

Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse

22-06-2016
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Skærpede indholdskrav på erhvervsuddannelserne og markant afkortning af de voksnes uddannelsestid ser ud til at have påvirket optagetallet på erhvervsuddannelsen for voksne i negativ retning efter erhvervsuddannelsesreformen.

De nyeste tal tyder på, at der i 2016 vil blive optaget langt færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (euv). Det viser et nyt notat fra EVA, som har analyseret det nye voksenspor på erhvervsuddannelserne, efter reformen trådte i kraft i august 2015.

”Tallene fra de første otte måneder peger på, at der er færre voksne, især dem over 35 år, der søger ind på en erhvervsuddannelse i dette skoleår sammenlignet med årene før reformen. Hvis vi gerne vil have, at flere voksne bliver faglærte, er der meget, der tyder på, at reformen, som den er skruet sammen nu, ikke har haft denne virkning – indtil videre i al fald,” siger chefkonsulent Michael Andersen, som er projektleder for undersøgelsen.

Der er flere faktorer, der mindsker optagetallet, fx det nye karakterkrav på 2 i dansk og matematik, men også elementer i selve uddannelsen kan påvirke voksnes lyst til at starte på en euv, viser EVA’s undersøgelse. Fx det, at de voksne elever skal nå højere faglige krav på kortere tid, og at realkompetencevurderingerne har været placeret uhensigtsmæssigt.

Stort fokus på afkortning

EVA har i tidligere undersøgelser vist, at erhvervsskolerne har været meget tilbageholdende med at anerkende voksnes realkompetencer og afkorte uddannelserne. Det kan være en del af forklaringen på, at det nye regelgrundlag for voksensporet har så meget fokus på, hvordan uddannelsestiden for de voksne kan gøres så kort som muligt.

EUV’en er nu indrettet sådan, at voksne, der har en vis relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, automatisk får skåret mindst 10 % af hovedforløbet og maksimalt kan være i praktik i to år. Desuden får flere i langt større omfang end tidligere afkortet deres uddannelse på baggrund af tidligere uddannelse eller erhvervserfaring i form af såkaldte standardmerit. Endelig kan uddannelsestiden forkortes endnu mere i forhold til den enkeltes reelle kompetencer, uanset hvordan de er opnået.

Samtidig er indholdskravene blevet skærpet på mange af uddannelserne. Det mener Michael Andersen kan være en vanskelig cocktail.

”Det ser ud, som om at man er faldet i den modsatte grøft og skærer voksne med forskellige forudsætninger over samme kam. De voksne er en meget sammensat gruppe, og det er ikke sikkert, at bare fordi man er fyldt 25 år, at så har man forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse på kortere tid. Voksne, der har været uden for uddannelsessystemet i mange år, kan være mindre uddannelsesparate end de unge,” siger Michael Andersen.

Nye regler har mindsket optaget

EVA’s undersøgelse peger på, at det også har spændt ben for optaget, at de voksne først har fået vurderet deres kompetencer i forbindelse med den såkaldte realkompetencevurdering (RKV), efter de er startet på uddannelsen og dermed har brugt et af højst tre såkaldte uddannelsesklip.

Da det er i forbindelse med RKV’en, at uddannelsens indhold og længde afklares, har det været en barriere, at man først skulle optages på en uddannelse, før man kunne få lavet RKV’en.

Netop nu barsler ministeriet med en regelændring, så man fra sommeren 2016 kan få lavet en RKV, før man evt. bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og det er positivt, påpeger Michael Andersen:

”Det er en vigtig sten, der nu bliver ryddet af vejen, så vi kan få flere voksne ind på erhvervsuddannelserne. Vi må håbe, at skolerne griber bolden og får kommunikeret den gode nyhed ud til virksomhederne og potentielle ansøgere.”

Om undersøgelsen

Notatet bygger på registerundersøgelse af aktiviteten på euv (fra 1. august 2015- til 31. marts 2016), interview med ledere fra 23 af landets største erhvervsskoler og en caseundersøgelse, der omfatter fire uddannelser på seks erhvervsskoler.

Fakta om optagelse

I 2010-2014 blev der årligt optaget omkring 20.000 personer på 25 år og derover, men i de første otte måneder, efter at reformen trådte i kraft i august 2015, er der kun optaget 13.706. Hvis optaget i andet kvartal tegner sig for en lige så lille andel af årets tilgang, som det plejer at være, er der derfor udsigt til et betydeligt fald for hele skoleåret.

Ser man på det samlede optag på grundforløbet for alle aldersgrupper fordelt på kvartaler, udgjorde optaget i andet kvartal 8 % i 2013, 4 % i 2014 og 8 % i 2015. De tilsvarende tal for hovedforløbet er 17 %, 11 % og 16 % (Styrelsen for IT og Læring: Frafald på erhvervsuddannelserne, 2016). Hvis man anslår, at 10 % af årsaktiviteten i 2015/2016 ligger i andet kvartal, vil den målte aktivitet på voksensporets tre første kvartaler svare til 15.228 på årsplan. Og hvis man anslår, at 20 % af årsaktiviteten i 2015/2016 ligger i andet kvartal, vil den målte aktivitet på voksensporets tre første kvartaler, svare til 17.132 på årsplan.

Med andre ord skal der en ekstraordinær stor optagelse til i andet kvartal af 2016, hvis der ikke skal være et aktivitetsfald i det første skoleår på voksensporet.

Relateret indhold