Artikel

Rollemodeller, støtte fra arbejdspladsen og opsøgende indsats kan få flere voksne i ordblindeundervisning

29-09-2022
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Der er flere steder at sætte ind for at få flere voksne til at deltage i ordblindeundervisning. Både virksomheder, skoler, ordblinde – og politikerne kan spille en rolle i at flere få til at håndtere ordblindhed. Det viser en ny EVA-rapport.

Et faldende antal voksne deltager i ordblindeundervisning for voksne (OBU), men både virksomheder, udbydere og de ordblinde selv kan gøre en række ting, som gør det mere attraktivt for voksne ordblinde at deltage.

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har undersøgt, hvilke faktorer, der kan fremme og hæmme voksne ordblindes deltagelse i ordblindeundervisning.

En positiv faktor som både deltagere i undervisningen, deres arbejdspladser og udbydere er enige om, er rollemodeller.

”Det er en væsentlig faktor, at ordblinde voksne kan spejle sig i rollemodeller, som selv er ordblinde. Det kan både motivere til at deltage i ordblindeundervisningen og i det hele taget bidrage positivt til at tage snakken om det at være ordblind,” siger Maria Thiemer, konsulent i EVA og projektleder på undersøgelsen.

Rollemodeller behøver ikke være offentlige personer, men kan være kollegaer eller venner, der har deltaget i ordblindeundervisning, og kan fortælle om deres eget udbytte af det.

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Virksomheder skal gå forrest

I den aktuelle undersøgelse har EVA interviewet både deltagere i ordblindeundervisning, udbydere af OBU og virksomheder, der har haft ansatte i OBU. Ud over rollemodeller bliver det også fremhævet, at det øger deltagelsen, når virksomhederne går forrest og sætter ordblindhed på dagsordenen. Det bidrager til, at medarbejderne får kendskab til OBU, at det er legitimt at deltage i OBU, at ordblindhed ikke opleves som skamfuldt og til at medarbejderne motiveres til at deltage. Når virksomheden går foran skaber det åbenhed og aftabuisering af ordblindhed.

En anden indsats, der kan få flere voksne til at deltage er obligatoriske screeninger af alle i en virksomhed, på en uddannelse, i et jobcenter mv. Det samme gælder, når udbydere af OBU laver opsøgende arbejde.

Færre deltagere

Sidste år udgav EVA en analyse, der viste, at antallet af deltagere i ordblindeundervisning fra 2013-2019 faldt med 36 procent. Det sker samtidig med, at taxametret til OBU er faldet løbende fra 2014-2017 og trods et løft i 2022 stadig er under niveauet fra 2014.

”Når vi spørger ind til rammevilkår, så er det en udbredt opfattelse blandt udbyderne, at taxameteret for OBU er utilstrækkeligt, og at det udgør en barriere for at flere deltager, fordi det påvirker mulighederne for blandt andet opsøgende arbejde og vejledning,” siger Maria Thiemer.

Deltagerne i undersøgelsen peger også på andre faktorer, der kan få færre til at deltage. Det er blandt andet ordblindes manglende kendskab til tilbud, at en del ikke oplever et behov for undervisningen. Endelig peger virksomheder på, at det kan være svært at finde tid i vagtplanen til, at deres ansatte kan deltage i undervisningen.

 

Udvalgte faktorer, der vurderes at fremme voksnes deltagelse i ordblindeundervisning (OBU)

 • At møde rollemodeller, der selv er ordblinde
 • At opleve, at ordblindhed ikke er forbundet med at være dum
 • Når virksomheder laver obligatoriske screeninger af større gruppe ansatte
 • At aftabuisere ordblindhed på arbejdspladsen
 • Når udbydere laver opsøgende arbejde på arbejdspladser
 • Når flere virksomheder og ordblinde får kendskab til OBU
 • Når politikere sikrer passende økonomiske rammer om OBU

Så mange deltager i OBU

 • Fra 2010 til 2019 i alt har været 47.500 deltagere i OBU-forløb.
 • Fra 2013 til 2019 faldt antallet af deltagere med 36 procent fra 11.400 til 7.400.
 • Der skønnes at være omkring 250.000 ordblinde voksne i Danmark
 • I 2014 modtog ca. 8 procent af eleverne i folkeskolen støtte pga. ordblindhed
 • Finansloven for 2022 indeholdt et taxameterløft til almene voksenuddannelser på tre procent per fuldtidsdeltager om året. Det skal ses i lyset af, at taxameteret er faldet løbende fra 2014 og frem til 2017, hvor det var lavest, og at taxameteret for 2022 fortsat er lavere end taxametret i 2014.

Om undersøgelsen

Interviewundersøgelsen omfatter 16 personlige interview og to fokusgruppeinterview med hver fem deltagere

 • De 16 personlige interview var med 11 deltagere i OBU, fire virksomhedsrepræsentanter og en repræsentant fra VUC erhverv
 • De to fokusgruppeinterview var med fem ledelsesrepræsentanter fra hhv. VUC’er og institutioner med driftsoverenskomst med et VUC.
 • Udbyderne af OBU er udvalgt på baggrund af relativ høj OBU-aktivitet og med geografisk spredning for øje

Relateret indhold