Artikel

Skab de bedste kompetenceudviklingsforløb for lærere på avu

07-09-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Hvornår styrker et udviklingsforløb deltagernes kompetencer mest muligt? EVA har evalueret et udviklingsforløb for avu-lærere og giver her en række anbefalinger, der kan optimere lærernes udbytte af et forløb.

Når man starter som kursist på avu, skal man opnå en række konkrete læringsmål og undervises efter nogle bestemte didaktiske principper. For at styrke avu-lærernes kompetencer i at undervise varieret, differentieret og målstyret igangsatte Undervisningsministeriet forløbet ”Avu-didaktik og pædagogisk ledelse”, som blev planlagt og afholdt af University College Lillebælt.

EVA evaluerede kompetenceudviklingsforløbet for Undervisningsministeriet. På baggrund af deltagernes oplevelser har vi her samlet seks anbefalinger til, hvad man som arrangør og underviser kan gøre for at optimere lærernes udbytte af et forløb og hvad man som leder og uddannelsesinstitution kan overveje, når man skal vælge det bedste forløb til sine lærere.

 

Seks anbefalinger til at styrke lærernes udbytte af kompetenceudviklingsforløb

1.

Integrer implementeringen af nye kompetencer i forløbet

Det er positivt for udbyttet af forløbet, når det over en periode er bygget op som vekselvirkning mellem mødedage og deltagernes arbejde med at afprøve deres nye kompetencer hjemme i det daglige arbejde. Deltagerne på forløbet kan så mødes til næste seminar med nye erfaringer i bagagen. For at denne vekselvirkning giver størst muligt udbytte, er det for det første vigtigt, at underviserne på forløbet sørger for, at deltagerne har et klart fokus for arbejdet mellem seminarerne. For det andet er det vigtigt, at både de deltagende lærere og deres ledere prioriterer tid til, at lærerne mellem seminarerne kan udvikle og gennemføre undervisning, som integrerer viden og metoder fra forløbet.

 

Når flere lærere fra samme institution deltager, bliver det lettere at bringe det lærte i spil i praksis. Fælles deltagelse med kollegerne giver deltagerne mulighed for tilbage i det daglige at diskutere, hvordan de bedst kan omsætte deres nye læring til udvikling af undervisningspraksis på netop deres arbejdsplads. Deltagerne vil desuden konkret kunne observere hinandens undervisning som en del af arbejdet mellem seminarerne og bruge observationerne som afsæt for fælles samtaler om didaktik.

2.
3.

Lad leder og lærere deltage i forløbet sammen

Hvis lederen deltager sammen med sine lærere, kan han eller hun i højere grad være med til at prioritere, at læring fra kurset omsættes i praksis. Lederen kan selv blive sparringspartner, når lærerne vil diskutere læring fra forløbet og kan facilitere løbende didaktiske drøftelser lærerne imellem. Den fælles deltagelse kan desuden opbygge en stærkere faglig relation og dialog mellem leder og lærer. For at lederen kan understøtte de deltagende læreres udvikling bedst muligt, er det vigtigt, at de bliver klædt på til at udøve pædagogisk ledelse.

Rammesæt kurset specifikt til den deltagende lærergruppe

Et kompetenceudviklingsforløb bør forholde sig konkret til deltagernes rammebetingelser. Som arrangør og underviser kan man f.eks. både i planlægning og udførelse af undervisningen forholde sig til de vilkår og behov, den enkelte deltagergruppe har. Deltagerne skal gerne opleve, at underviseren inddrager de særlige problemstillinger, der knytter sig til den målgruppe, de underviser og de rammer, de underviser inden for.

4.
5.

Vær som underviser rollemodel for deltagerne

Underviserne på kurset bør undervise på den måde, de gerne vil lære deltagerne at undervise! Og så er det vigtigt, at der fra starten formuleres et klart mål: Hvad skal deltagerne konkret blive bedre til efter kompetenceudviklingsforløbet. Budskaber om didaktik og målstyring står stærkere, når underviserens egen undervisning kan bruges som det gode eksempel og det kan have en god virkning, når deltagerne oplever nye metoder på egen krop.

Anerkend og byg som underviser videre på lærernes kompetencer

Når man tilrettelægger kompetenceudvikling, der tager afsæt i læreres kernefaglighed har alle lærere selvsagt en række erfaringer og grundkompetencer at bringe i spil. Anerkend lærernes viden og erfaringer om feltet ved at bruge dem aktivt i kompetenceudviklingsforløbet. Når underviseren bygger bro mellem eksisterende erfaringer og den ønskede udvikling af lærernes undervisningspraksis, så er der større chance for at skabe forandringer.

6.

Lærerne, der deltog i forløbet, skulle blive bedre til:

  1. At tilrettelægge og gennemføre en målstyret undervisning
  2. At bringe elementer af bekendtgørelsens didaktiske principper for faget i anvendelse i undervisningen
  3. At anvende arbejdsformer med it i undervisningen
  4. At anvende varierede arbejdsformer i undervisningen (ud over it-anvendelse)
  5. At differentiere undervisningen
  6. At evaluere kursisternes læring løbende
  7. At motivere kursisterne.

Kilde: EVA på baggrund af programteori, der er udviklet på en workshop med UCL

Om forløbet "Avu-didaktik og pædagogisk ledelse"

Kompetenceudviklingsforløbet avu-lærere og ledere var arrangeret for Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling af University College Lillebælt og blev gennemført i 2015-16. Formålet var at styrke avu-lærernes didaktiske kompetencer til at bruge bekendtgørelsens fagbilag aktivt i undervisningen, og havde desuden til formål at styrke samspillet blandt lærere og mellem lærere og ledere og hermed udvikle undervisningen på avu. EVA evaluerede kurset og har ud fra de deltagende læreres, lederes og underviseres oplevelse skrevet en række anbefalinger.

Relateret indhold

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte