Artikel

Ældre studerende er kommet bedst igennem nedlukningen

07-09-2021
Artikel Videregående uddannelse

Mens nedlukningen er gået hårdt ud over den sociale tilknytning for alle grupper af førsteårsstuderende, har især ældre studerende været bedre til at opretholde motivationen end deres medstuderende.

Den lange corona-nedlukning af de videregående uddannelser henover vinteren 2021 gik blandt andet ud over førsteårsstuderendes motivation, deres tro på egne evner i forhold til uddannelsen og den sociale tilknytning til deres medstuderende. Det fandt rapporten Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen, som sammenlignede de førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel i marts 2021 med tidligere årgange.

Men det viser sig, at der er forskel på hvordan forskellige grupper af studerende har oplevet nedlukningen. I denne artikel kigger vi nærmere på nedlukningens konsekvenser for de studerendes motivation, tro på egne evner og sociale tilknytning på tværs af køn, alder og gymnasialt karaktergennemsnit.

Ældre studerende og studerende med lave karakterer har i højere grad opretholdt motivationen under nedlukningen

Førsteårsstuderende over 26 år har i højere grad været i stand til at opretholde motivationen under nedlukningen sammenlignet med deres yngre medstuderende. I marts 2021 angav 72 % af studerende over 26 år, at de i meget høj eller høj grad var motiverede for at studere. For de yngre studerende var tallet 57 %, altså en forskel på hele 15 procentpoint. I 2018 var motivationen også højere blandt førsteårsstuderende over 26. Her var den tilsvarende forskel dog kun på 5 procentpoint.

”Nedlukningen har stillet større krav til de studerende evne til at arbejde med stoffet på egen hånd. Resultaterne tyder på, at ældre studerende har haft nemmere ved at håndtere den forandring”, fortæller chefkonsulent Bjarke Tarpgaard Hartkopf, som har været projektleder på undersøgelsen.

Studerende med et gymnasialt karaktergennemsnit på mellem 2 og 4 har også i højere grad opretholdt motivationen sammenlignet med studerende med højere karaktergennemsnit. I 2021 svarede 66 % af de studerende med karaktergennemsnit mellem 2 og 4 at de i meget høj eller i høj grad var motiverede for at studerende. De tilsvarende andele blandt studerende med højere karaktergennemsnit var 56-60 %. I 2018 var motivationen den samme på tværs af grupper med forskellige gymnasialt gennemsnit. Her svarede 75% - 77% i alle grupper, at de i høj eller meget høj grad var motiverede for at studere.  

Men mens motivationen blandt de studerende med de højere snit er faldet 16-19 procentpoint er den kun faldet 10 procentpoint for elever med snit mellem 2 og 4.  Når resultaterne viser, at studerende med lave karakterer generelt er faldet mindre motiverede kan det til dels handle om, hvilke uddannelser de går på, hvilket der ikke er taget højde for i analysen.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Ældre studerende troede lige så meget på egne evner under nedlukningen

Nedlukningen ser også ud til at have påvirket de studerendes tro på egne evner i forhold til studiet. Gennemsnitligt set var førstestuderendes tro på egne evner lavere i marts 2021 sammenlignet med førsteårsstuderende i 2018. Men også på dette parameter, ser de ældre studerende ud til at have været mere robuste over for nedlukningens påvirkning.  I både 2018 og 2021 svarer 35 % af de førsteårsstuderende over 26, at de i høj grad føler sig sikre på, at de vil klare sig godt i opgaver og til eksamen. For studerende under 26 år faldt andelen, der i høj grad føler sig sikre på, at de vil klare sig godt i opgaver og eksamener 5-7 procentpoint fra 2018 til 2021.

Coronanedlukningen har tilsyneladende påvirket både mænd og kvinders tro på egne evner. For begge køn er troen på egne evner faldet stort set lige meget mellem de to årgange. Både før og efter nedlukningen havde mandlige studerende dog en større tro på egne evner end kvinderne. I både 2018 og 2021 er der 8-9 procentpoint flere mandlige førsteårsstuderende, som angiver, at de i helt perfekt eller høj grad føler sig sikre på, at de vil klare sig godt i opgaver og til eksamen.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Stort fald i social tilknytning under nedlukningen for alle grupper

Den sociale tilknytning blandt førsteårsstuderende var markant lavere i marts 2021 sammenlignet med førsteårsstuderende i marts 2020. Det gælder på tværs af alle de undersøgte grupper, dvs køn, alder og gymnasiale karakterer.

Resultaterne tyder på, at kvindelige studerendes oplevelse af social tilknytning er faldet lidt mere end de mandlige studerende under nedlukningen. Der er dog tale om store forskelle for alle grupper, hvilket underbygger det generelle billede af, at nedlukningen i høj grad har svækket det sociale læringsmiljø blandt førsteårsstuderende.

”Ikke overraskende har nedlukningen svækket den sociale tilknytning for alle grupper. Det er bekymrende i forhold de studerendes trivsel og risikoen for frafald. Og det understreger vigtigheden af at følge udviklingen i den sociale tilknytning i løbet af de studerendes andet år på uddannelserne,” fortæller Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Om undersøgelsen

  • Tallene bygger på spørgeskemasvar fra studerende på samtlige videregående uddannelser, der optog studerende via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) i sommeren 2017, 2019 og 2020
  • Data er indsamlet i marts måned 2021 og sammenlignes med data indsamlet i hhv. marts 2018 og marts 2020.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse