Artikel

Hvordan kan man styrke samarbejdet mellem FGU og KUI? Få inspiration her

16-03-2023
Artikel Ungdomsuddannelse

Et stærkt samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats (KUI) er afgørende for, at FGU og KUI kan lykkes med at hjælpe de unge videre i uddannelse og job. Et nyt inspirationsmateriale fra EVA viser, hvad man i fire forskellige kommuner konkret gør for at styrke samarbejdet.

Der går langt færre elever på FGU, end man havde regnet med:  De seneste tal viser, at der pt. går omkring 7.200 elever mod de 12.000, man havde en politisk målsætning om.

En evaluering, som EVA tidligere har lavet for STUK, viste, at der er stor forskel på, i hvilken grad landets kommuner får henvist unge uden job og uddannelse til en FGU. Evalueringen viste også, at de kommuner, der sender en stor andel unge af sted til FGU, er mere tilbøjelige til at svare, at de også har et velfungerende samarbejde med den lokale FGU, og at de ser FGU som et godt tilbud.

Samtidig pegede evalueringen på en række konkrete udfordringer i samarbejdet, bl.a. ift. hvilke unge KUI målgruppevurderer til FGU, hvor lange forløb KUI giver eleverne på FGU, og hvordan man sikrer den gensidige kommunikation mellem KUI og FGU, mens den unge går på FGU.

Nu udgiver EVA et nyt inspirationsmateriale, der sætter fokus på, hvordan ledere og medarbejdere kan styrke samarbejdet mellem KUI og FGU. Materialet er udarbejdet for STUK.

Se hvad de gør i andre kommuner

I inspirationsmaterialet kan du læse om fire kommuners erfaringer med at etablere og udvikle samarbejdet mellem KUI og FGU - både på de strategiske niveau og i daglige samarbejde blandt vejlederne.

Der er fx en beskrivelse af KUI Hjørring, hvor FGU og KUI har lavet en samarbejdsaftale, der beskriver, hvem der gør hvad i samarbejdet, og hvor en KUI-medarbejder befinder sig på den lokale FGU flere gange ugentligt. Du kan også læse om erfaringerne fra Viborg, Holbæk og Høje-Taastrup Kommuner.   

”Inspirationsmaterialet er rettet mod en sektor, der er i udvikling. Alle kommuner og FGU-institutioner er i fuld gang med at gøre deres egne erfaringer med, hvordan de bedst kan organisere og strukturere samarbejdet om FGU og gruppen af unge uden uddannelse og job,” siger chefkonsulent Mia Uth Madsen, der står bag materialet.

Fire forudsætninger for at styrke samarbejdet

EVA kan på baggrund af erfaringerne fra kommunerne, der har bidraget til inspirationsmaterialet, og resultaterne fra evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU pege på fire forudsætninger for et styrket samarbejde mellem KUI og FGU:

1. Samarbejdet prioriteres af kommunen

Det er vigtigt, at kommunen prioriterer arbejdet med FGU. FGU skal fast være en del af kommunens prioritering inden for arbejde med målgruppen unge uden uddannelse og job.

2. Samarbejdet er systematisk og formaliseret

Ledelsen skal skabe en struktur og kultur for, hvordan samarbejdet mellem KUI og FGU skal se ud på alle niveauer af organisationen.

3. Dialog og relationer er i højsædet

Det styrker samarbejdet, når der er tillid og åbenhed mellem KUI- og FGU-medarbejderne.

4. Der arbejdes mod et fælles mål

En sidste forudsætning for et stærkt samarbejde er, at KUI og FGU oplever, at man står sammen om et fælles mål og missionen at hjælpe de unge bedst muligt.

Sådan har vi gjort

Inspirationsmateriale bygger på to kilder: Resultaterne fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for FGU, som EVA varetager på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet samt en række interview med medarbejdere og ledere i KUI og repræsentanter fra FGU i fire casekommuner, der har gjort sig en række gode erfaringer med udviklingen af samarbejdet med FGU.

Casekommunerne er derudover udvalgt med henblik på at repræsentere forskellige organiseringer og kommunale kontekster.

Materialet er blevet til med input fra en arbejdsgruppe bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra fire forskellige KUI’er samt repræsentanter fra KL.

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen