EVA's arbejde

EVA tilrettelægger undersøgelser, analyser og udviklingsprojekter, så de bygger på et klart undersøgelsesdesign, en grundig dataindsamling og analyse og en målrettet formidling.  

Vi laver en bred vifte af projekter - fra evalueringer og analyser til udviklingsprojekter. Vores medarbejdere har ekspertise i kvantitative og kvalitative metoder og i at kombinere disse, og har derudover et indgående kendskab til dagtilbuds- og uddannelsesområdet.

Det er vigtigt for os, at den viden, vi producerer, er relevant, anvendelig og tilgængelig for vores målgrupper. EVA har derfor et stærkt fokus på at inddrage interessenter, eksperter og praktikere i partnerskaber, paneler mv. for at sikre relevans, kvalificering og forankring. Vi taler om et før, under og efter-perspektiv for involvering.

EVA's handlingsplan

I perioden 2022-2024 kredser EVA's arbejde om to centrale udfordringer:

1) Alle med gennem uddannelse 

2) Uddannelse til fremtidens samfund.

Læs mere om EVA's handlingsplan her.

Inddragelse og samarbejde

Vi inddrager interessenter for at blive inspireret og for at sikre os, at fokus og undersøgelsesspørgsmål dækker behov i sektoren. I nogle projekter er fx praktikere herefter centrale bidragsydere, der leverer viden til vores undersøgelser. Det kan være som informanter i kvalitative eller kvantitative undersøgelser, som praksiseksperter, der kan kvalificere vores resultater, eller som sparringspartnere ift. gode formidlingsformater.

Vi inddrager også interessenter og eksperter undervejs i projekterne for at få deres input til metode og resultater. Og endelig holder vi interessentmøder i forbindelse med offentliggørelse af vores udgivelser for at orientere og drøfte resultater med centrale interessenter

Formidling

Formidling er en vigtigt del af alle EVA’s projekter. Vi producerer viden til både policy og praksis, og det er vigtigt for os, at levere materialer og formater, der passer til vores modtageres behov og deres hverdag.

Vi har en bred palette af formater, som vi bruger til at formidle vores viden. Ud over den klassiske rapport, producerer vi magasiner, inspirationskataloger, præsentationer, lydformater, videoer og meget andet. Vi formidler viden på vores hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve, og vores eksperter holder oplæg rundt om i landet. Kort sagt gør vi os umage for at nå ud til vores målgrupper der, hvor de er.

Hvilken type projekter, laver EVA?

På EVA gennemfører vi dels projekter, som led i en handlingsplan, som vores bestyrelse beslutter, dels som opgaver for kunder og i samarbejde med fonde.

Handlingsplansprojekter

Handlingsplansprojekter tager udgangspunkt i EVA’s handlingsplan. Handlingsplanen løber over tre år og er besluttet af EVA’s bestyrelse med input fra EVA’s medarbejdere. EVA’s bestyrelse er nedsat for en treårig periode og medlemmer udpeges af sektorens ministre og forskellige råd og organisationer på området. (Læs mere om EVA’s bestyrelse her.) I perioden 2022-2024 arbejder vi med to overordnede tematikker: alle med gennem uddannelse og uddannelser til fremtiden. (Læs mere EVA’s aktuelle handlingsplan her.) EVA får bevilliget midler i den årlige finanslov til dette arbejde.

Projekter for kunder

Sektorens aktører kan rekvirere EVA til at lave undersøgelser. Det kan fx være et ministerium, en kommune, en uddannelsesinstitution eller en organisation, der ønsker et område inden for uddannelse eller dagtilbud undersøgt og rekvirerer EVA til at løse opgaven. Vi designer projektet i samarbejde med kunden, så vi er sikre på, at få belyst det, der er behov for. Kunden har indflydelse på projektets design og omfang, men det er alene EVA, der er ansvarlig for undersøgelsens resultater og konklusioner. De projekter, vi laver for kunder, har samme høje standarder for kvalitet og uvildighed som vores andres projekter. Man kan således ikke købe sig til bestemte resultater i en undersøgelse. Alle EVA’s projekter inkl. projekter lavet for kunder offentliggøres på EVA’s hjemmeside. Læs mere om hvilke typer projekter og produkter EVA tilbyder her.

Projekter i samarbejde med fonde

EVA laver også projekter i samarbejde med fonde, hvor fonden er donor til et projekt. EVA udfører fondsprojekter baseret på udvalgte donationer inden for vores kerneområder eller vores handlingsplanstematikker. Dermed er fondsdonationer en strategisk mulighed for EVA, hvor EVA sætter retningen og selekterer prioriterede temaer eller projekter, som kan supplere vores eksisterende vidensarbejde og have langsigtet relevans for policy og praksis. I donorbaserede fondsprojekter er det EVA, som udvælger formål, målgruppe, design og omfang, samt definerer projektets forventede mål og resultater. På den måder giver fondsdonationer EVA mulighed for lave endnu flere projekter, som understøtter vores strategi og handeplan.