Artikel

Sådan arbejder kommuner og skoler med at styrke skoleelevers motivation og mindske fraværet

21-06-2022
Artikel Grundskole

I en ny undersøgelse afdækker EVA, hvordan kommuner og skoler arbejder med at styrke udskolingselevers motivation for at gå i skole.

Fravær fra skolen kan have store konsekvenser for elevers skolegang og deres trivsel på både kort og lang sigt. I skoleåret 2018/2019 havde mere end 75.000 elever i folkeskolen et fravær på mere end 10 %, hvilket svarer til over 20 dages fravær. Og nogle elever har længere perioder med massivt fravær.

I en ny undersøgelse belyser EVA, hvordan kommuner og skoler konkret arbejder med at reducere fravær blandt elever i udskolingen ved at skabe motiverende undervisningstilbud.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Kommuner og skoler er meget optagede af, hvordan de kan håndtere fraværsproblematikker, både hvordan de kan få øje på problemerne hurtigt, og hvordan de kan handle på dem.
  • Fravær ses som et symptom på bagvedliggende udfordringer, som kan være meget forskellige og komplekse, og derfor er der behov for tilpassede løsninger
  • Kommuner og skoler arbejder med fravær på mange forskellige måder, bl.a. fordi indsatserne skal imødekomme forskellige målgrupper
  • Indsatserne kan placeres inden for tre dimensioner: Om de har fokus på individ eller fællesskabet, om de er forebyggende eller indgribende, om de har fokus på at finde en løsning på skolen eller uden for skolen.

Bliv inspireret af andres erfaringer

Rapporten præsenterer fem cases fra skoler, der har arbejdet med at reducere fraværet ved motiverende undervisningstilbud.  

Én kommune har fx et tværprofessionelt team, der rykker ud og hjælper med fravær hos enkelte elever eller klasser, i en anden kommune samarbejdes der med en virksomhed, hvor eleverne tilbydes en anden arena for læring, og et tredje sted arbejder ungdomsskolen med at imødekomme fravær.

Fakta om rapporten

Rapporten bygger på en kortlægning af kommuner og skolers praksis og er gennemført som en interviewundersøgelse blandt nøgleaktører i i alt 21 kommuner.

Rapporten indgår som en del af undersøgelsen Øget motivation og reduktion af fravær under Børne- og Undervisningsministeriets udviklings- og investeringsprogram (UIP) på folkeskoleområdet. Udviklings- og investeringsprogrammet skal i 2020-2024 bidrage til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger, der styrker folkeskolens indsatser for de elever med særlige behov, der har brug for støtte og målrettede indsatser for at lykkes fagligt og trivselsmæssigt. 

Relateret indhold