Artikel

Lav bedre realkompetencevurderinger

19-05-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Et nyt selvevalueringsredskab fra EVA hjælper jer til at give jeres realkompetencevurderinger et 360 graders eftersyn. Redskabet guider jer trin for trin.

Realkompetencevurderinger (RKV) har stor betydning for voksnes vej ind på erhvervsuddannelserne og deres motivation for uddannelsesforløbet. Det viser EVA’s følgeevaluering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), som blandt andet sætter fokus på skolernes arbejde med at planlægge og gennemføre RKV for alle ansøgere over 25 år. Dette arbejde blev obligatorisk med etablering af EUV i 2015.

For at støtte erhvervsskolernes arbejde med at lave gode RKV’er for alle voksne har EVA udviklet det nye redskab "Styrk jeres RKV – en guide til selvevaluering".

”Mange skoler har haft en oplevelse af, at de med de nye regler om RKV måtte asfaltere, mens de kørte. Nu har skolerne udviklet en ny RKV-praksis og gjort sig erfaringer med den, men mange har endnu ikke haft lejlighed til at stoppe op og reflektere over, hvor deres praksis fungerer godt, og hvor der er et udviklingspotentiale,” siger evalueringskonsulent Sia Hovmand Sørensen, der er projektleder for det nye redskab.

Redskabet skal styrke grundlaget for, at erhvervsskolerne løbende kan sikre og udvikle kvaliteten i arbejdet med RKV, så de voksne ansøgere gennemgår en RKV-proces af ensartet og høj kvalitet, uanset hvilken uddannelse eller skole de søger.

Sæt spot på RKV trin for trin

Redskabet er bygget op i fem temaer med viden om, hvad der har betydning for vurderingen af de voksnes realkompetencer og deres oplevelse af vurderingen. Til hvert tema er der evalueringsspørgsmål, der guider skolerne til at beskrive, vurdere og udvikle praksis.

For at styrke brugbarheden er redskabet pilottestet på fire erhvervsskoler. En af skolerne er Tech College Aalborg, som har udviklet deres RKV-praksis på baggrund af selvevalueringen.

”Gennem temaerne kommer man rundt om hele RKV-processen, og de hjælper til at kaste lys på de blinde pletter, man har i forhold til egen praksis,” siger afdelingsleder Eva Melchior Jensen.

Her får I en smagsprøve på, hvad der bliver sat fokus på i de tre første temaer, der handler om selve RKV-processen. Det fjerde tema handler om samspil mellem RKV og undervisning, mens det femte tema handler om vidensdeling om RKV.

TEMA 1: Information til ansøgere

Informér om formålet med RKV

En del ansøgere ved ikke på forhånd, at de relativt nye regler om erhvervsuddannelse for voksne betyder, at alle ansøgere over 25 år skal have lavet en RKV. Information om forløbet giver de voksne ansøgere mulighed for at få svar på en række spørgsmål, allerede inden de møder op på skolen. Det gælder blandt andet informationer om regelgrundlaget, intentionen med at lave RKV. Mange ansøgere vil også gerne på forhånd have viden om, hvad RKV’en kan betyde for deres uddannelsesplan og forsørgelsesgrundlag.

Giv praktisk information i god tid

Mange voksne ansøgere er i arbejde og har familie. Deres deltagelse kræver planlægning. De har brug for – i god tid – at vide, hvor og hvornår RKV finder sted, herunder om de skal være forberedte på at møde ind flere dage. Endelig er det vigtigt, at ansøgerne har præcis information om, hvilken dokumentation de skal medbringe, og om der er andet, de skal sørge for på forhånd, fx at udfylde en selvevaluering.

Tydeliggør processen

Det kan være rart for ansøgerne på forhånd at have et billede af RKV-processen, så de har en idé om, hvordan vurderingen af deres realkompetencer kan foregå.

TEMA 2: Skønsmæssig vurdering

Tag afsæt i deltagerens erfaring

Mange voksne, der deltager i RKV, har glæde af, at vurderingen af deres realkompetencer tager afsæt i en samtale om deres erfaring og uddannelsesbaggrund, eventuelt på baggrund af en selvevaluering. Det kan være lettere at fortælle, hvad man har lavet før, end at fortælle om sin viden og sine kompetencer.

Brug forskellige redskaber

Det kan give et bedre vurderingsgrundlag, når der er en palet af forskellige redskaber, som bliver brugt til RKV. Nogle voksne er fx bedst tilpas med at fortælle om deres viden og bliver usikre, når de skal formulere sig på skrift, mens det omvendte gælder for andre.

Overvej varigheden af vurderingen

Der kan være praktiske fordele i at gennemføre vurderingen på én dag. Mange deltagere har dog brug for tid til at finde sig til rette i RKV-processen og formår derfor at give et mere retvisende billede af deres kompetencer på andendagen og de eventuelt følgende dage.

Skab tryghed under vurderingen

Jo mere trygge deltagerne er, jo mere retvisende et billede af deres kompetencer vil der som oftest tegne sig. Det er vigtigt at formidle, at formålet med RKV er at anerkende den voksnes realkompetencer med henblik på indplacering på en uddannelse. En tydelig introduktion til programmet for vurderingen og de enkelte elementer skaber også tryghed.

TEMA 3: Tilbagemelding

Giv deltageren et overblik over uddannelsesforløbet

En god og præcis tilbagemelding på den endelige realkompetencevurdering kan have positiv betydning for de voksne deltageres motivation for det kommende uddannelsesforløb. Mange skoler arbejder med en form for skriftlig tilbagemelding, og den kan med fordel suppleres med en mundtlig tilbagemelding – særligt når der har været en mere omfattende vurderingsproces. Det er vigtigt, at tilbagemeldingen er så præcis, som det er muligt, i forhold til længden af en eventuel afkortning.

Giv deltageren en forståelse af vurderingen

Et nuanceret billede af vurderingen af deres realkompetencer kan have en positiv virkning på deltagernes motivation for at starte på og gennemføre uddannelsen.

For de voksne, der får mindre merit, end de havde forventet, er det vigtigt at tydeliggøre, hvordan uddannelsesforløbet vil give dem nye kompetencer. Voksne, der får mindre merit end forventet, kan være bekymrede for, at de skal bruge tid på noget, de allerede har lært. Omvendt kan de voksne, der har fået merit, være usikre på, om de bliver lige så dygtige som deltagere uden merit.

For alle voksne er det vigtigt, at de går fra RKV’en med en oplevelse af, at den erfaring, de kommer med, er værdifuld i uddannelsesforløbet, uanset om den giver grundlag for merit eller ej.

Redskabets vidensgrundlag

Selvevalueringsredskabet bygger på EVA’s følgeevaluering af EUV. Evalueringen følger skolernes arbejde med EUV i skoleårene 2015/16 og 2016/17. Datagrundlaget består af registerdata, fokusgrupper med ledere fra 23 erhvervsskoler, samt en caseundersøgelse med otte cases. Under hvert casebesøg er der foretaget observation af RKV og undervisning og lavet interviews med bedømmere, RKV-deltagere, lærere, elever og ledere.

Desuden er der som del af caseundersøgelsen indsamlet kvantitative data om RKV og afkortning for alle EUV-elever i de otte cases. I datagrundlaget indgår både tekniske skoler, merkantile skoler og SOSU-skoler.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Læs materialet bag artiklen