Artikel

Lav aktivitet på AMU-kurser trods politiske initiativer

02-06-2021
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Trods flere politiske initiativer, som skulle øge deltagelsen på arbejdsmarkedsuddannelseskurser i læsning, regning og andre basale færdigheder, er aktiviteten lav. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Ifølge en undersøgelse fra 2013 har hver sjette dansker svage læsefærdigheder, og hver syvende har svage regnefærdigheder. Det er en udfordring for den enkelte, men også for arbejdsmarkedet, da basale færdigheder er en forudsætning for løbende opkvalificering.

Udsigten til markant stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft understreger behovet for, at langt flere voksne danskere får styrket deres basale færdigheder, bl.a. gennem kurser i dansk, matematik og dansk som andetsprog på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).

”Hvis du ikke kan læse, skrive eller regne, er det meget svært at tage en uddannelse. Derfor er det afgørende, at vi får styrket de basale færdigheder hos en ret store gruppe af danskere, hvis vi for alvor skal have flere til at gå fra ufaglært til faglært,” forklarer evalueringskonsulent, Maria Thiemer.
Politiske initiativer
Fra 2008-2019 har man fra politisk side igangsat to initiativer, som skulle øge aktiviteten på AMU-kurserne målrettet styrkede basale færdigheder.

I 2013 blev det således besluttet, at AMU-kurserne i dansk og matematik begge skulle opdeles, så varigheden blev kortere, hvilket var efterspurgt blandt udbyderne. To år senere, i 2015, igangsatte man en forsøgsordning, som gjorde det gratis at deltage i AMU-kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder, hvis man samtidig deltog i andre AMU-kurser. Ordningen blev gjort permanent med trepartsaftalen fra 2017.

Generelt lav aktivitet
EVA’s analyse af aktiviteten før og efter de politiske initiativer viser, at aktiviteten på AMU-kurserne forsat er lav.

På tværs af alle AMU-kurser målrettet styrkede basale færdigheder lå aktiviteten på det laveste niveau fra 2011 til 2013 med omkring 2.000 unikke deltagere. Med visse udsving nåede aktiviteten herefter det højeste niveau i 2018 med 3.586 deltagere, hvorefter aktiviteten faldt igen i 2019 til 2.750 deltagere. Dykker man nærmere ned i aktiviteten på de enkelte kurser, viser analysen at deltagerantallet på kurserne i dansk og matematik er faldet i perioden 2018-2019, mens antallet af deltagere i dansk som andetsprog er steget siden 2016.

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af unikke deltagere fra 2008-2019 på AMU-kurserne i dansk, matematik og dansk som andetsprog.

Udviklingen i antallet af unikke deltagere på AMU-kurserne i dansk, matematik og dansk som andetsprog.

Sammenligner vi udviklingen med den samlede AMU-aktivitet, viser analyserne imidlertid, at faldet har været mindre på kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder.

”Analyserne peger på, at de politiske initiativer trods alt kan have afbødet lidt af det store fald i aktiviteten, som vi ellers ser på AMU-området,” siger Maria Thiemer.

Opdelingen førte til øget aktivitet

Analysen af aktiviteten før og efter de politiske initiativer viser, at opdelingen af AMU-kurserne i 2013 har ført til en stigning i antallet af unikke deltagere på kurserne i matematik. På kurserne i matematik skete der således en fordobling af aktiviteten fra 2012 til 2014, hvor der var 2.222 unikke deltagere. Aktiviteten har derefter, med undtagelse af 2019, ligget mellem 1.750 og 2.060 deltagere.

Det samme gør sig imidlertid ikke gældende på kurserne i dansk. Her steg aktiviteten fra 351 til 536 deltagere i perioden fra 2012 til 2014, men i de efterfølgende år er antallet faldet til mellem 200 og 300 unikke deltagere.

Gratis kurser førte ikke til øget aktivitet

Fritagelsen for kursusafgift for deltagere, som kombinerer AMU-kurser i dansk, matematik eller dansk som andetsprog med andre AMU-kurser, har ifølge EVA’s analyser ikke ført til en stigning i deltagerantallet. Aktiviteten er således enten faldet eller har ligget på samme niveau i perioden fra 2015 til 2019. Det skyldes, at stigningen i aktiviteten på kurser uden afgift er blevet modsvaret af et fald i aktiviteten på kurser med afgift, hvorfor initiativet ikke har haft den ønskede effekt.

På enkelte AMU-kurser i dansk som andetsprog er aktiviteten dog steget efter 2016, og EVA’s analyser viser således, at muligheden for fritagelse af kursusafgift her har betydet øget aktivitet.

Om undersøgelsen

Analyserne er baseret på registerdata fra 2008-2019, og aktiviteten på AMU-kurser målrettet styrkede basale færdigheder er opgjort i antal unikke deltagere pr. kalenderår. Analyserne dækker over følgende AMU-kurser: 

 • Vurdering af basale færdigheder
 • Faglig læsning og skrivning
 • Faglig læsning
 • Faglig skrivning
 • Faglig regning og matematik
 • Grundlæggende faglig regning
 • Grundlæggende faglig matematik,
 • Fagunderstøttende dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere (F/I),
 • Dansk som andetsprog for F/I (basis),
 • Dansk som andetsprog for F/I (alment niveau)
 • Dansk som andetsprog for F/I (udvidet niveau).

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse