Artikel

Voksne med svage læse-, skrive- og regnefærdigheder er svære at få til at deltage i undervisning

09-04-2024
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Selvom der er mange voksne med svage basale færdigheder, som ville have gavn af undervisning inden for VEU-systemet, vurderer uddannelsesinstitutionerne, at det er en udfordring at få dem til at deltage. Dette skyldes både manglende kendskab til mulighederne blandt de voksne og virksomhederne, dårlige skoleerfaringer og arbejdsgivere, der har svært ved at undvære dem.

Op imod en halv million voksne danskere har svært ved at læse, skrive og regne, men det er en udfordring at få dem til at deltage i undervisning – særligt inden for almen voksen- og efteruddannelse (VEU).

Det viser en ny undersøgelse fra EVA, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og casebesøg hos VUC'er, AMU-udbydere og oplysningsforbund.

I undersøgelsen svarer 85 procent af de udbydere, der tilbyder Almen voksenundervisning (AVU), som er målrettet voksne med svage basale færdigheder, at det i høj eller nogen grad er en udfordring at rekruttere dem til AVU.

Samtidig vurderer samtlige oplysningsforbund, 96 procent af VUC’erne og 55 procent af AMU’erne, at der i høj eller nogen grad er behov for at styrke rekrutteringen af voksne med svage basale færdigheder til deres institutioner.

”Sammen med et generelt fald i aktiviteten på VEU-området tegner disse resultater et billede af, at der er en stor udfordring med at få voksne med svage basale færdigheder til at deltage i undervisningen, selvom vi ved, at det styrker deres muligheder både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt,” siger Maria Thiemer, konsulent på EVA og projektleder på undersøgelsen.

Udfordringerne er særligt store, når det handler om at rekruttere til AVU, hvor halvdelen af de institutioner, der udbyder AVU, vurderer, at det kun i mindre grad lykkes at rekruttere voksne med svage basale færdigheder.

Dårlige skoleerfaringer og manglende kendskab er barrierer

Uddannelsesstederne har også vurderet, hvad de ser som de største barrierer for, at flere voksne deltagerer i almen og erhvervsrettet VEU. Når det handler om de voksne selv, peger uddannelsesinstitutionerne især på, at manglende kendskab til muligheder og vilkår i høj eller nogen grad (86 %) udgør en væsentlig barriere, mens 78 % vurderer, at negative skoleerfaringer i høj eller grad udgør en barriere.

”Det er tydeligt, at der er behov for en mere målrettet indsats for at informere om mulighederne inden for voksen- og efteruddannelse, hvis vi skal nedbryde barriererne, der forhindrer voksne med svage basale færdigheder i at tage del i uddannelsessystemet. Heldigvis er manglende kendskab noget, man kan gøre noget ved hos udbyderne,” siger Maria Thiemer.

VUC'erne, AMU-udbydere og oplysningsforbundene har også givet deres bud på, i hvilken grad en række faktorer er væsentlige barrierer for, at virksomhederne ikke benytter almen og erhvervsrettet til efteruddannelse af medarbejdere med svage basale færdigheder. De peger især på, manglende kendskab til muligheder og vilkår (88 %), at virksomhederne ikke kan undvære medarbejderne (83 %) og manglende prioritering af efteruddannelse blandt virksomhederne (77 %), som de væsentligste barrierer.

Opsøgende arbejde er vigtigt

Det er dog ikke blot opmærksomhed, men også ressourcer, der spiller en afgørende rolle i rekrutteringsarbejdet. Undersøgelsen viser, at knap tre ud af fem institutioner har afsat særlige ressourcer til rekrutteringsarbejdet, især på VUC'erne, hvor hele 92 % angiver at have reserveret midler til dette formål.

Til sammenligning er andelen blandt AMU-udbyderne væsentligt lavere; kun 40 % har dedikerede ressourcer til rekruttering af voksne med svage basale færdigheder.

”Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at man som uddannelsesinstitution har afsat særskilte ressourcer til at rekruttere de voksne og virksomhederne, og hvor vi i undersøgelsen kan se, at det i høj grad er i form af opsøgende medarbejdere. Der ligger et stort potentiale i at få flere virksomheder til at tilbyde efteruddannelse til ansatte med svage basale færdigheder, men det sker ikke af sig selv, og derfor kan der være stor værdi i opsøgende medarbejdere,” siger Maria Thiemer.

Hun tilføjer, at der også ligger et potentiale i, at AMU øger deres fokus på at hjælpe voksne med at styrke deres basale færdigheder.

”Der er ikke noget underligt i, at voksne med svage basale færdigheder ikke i vid udstrækning er et selvstændigt fokusområde på AMU, fordi de tilbyder opkvalificering af ufaglærte og faglærte bredt set. Men vi ved, at netop ufaglærte er overrepræsenterede blandt voksne med svage basale færdigheder, og at mange bliver motiverede af en kobling mellem erhvervsrettet undervisning og almen voksenundervisning, så der ligger en særlig mulighed her,” siger Maria Thiemer.

Relateret indhold