Artikel

Gode råd til at styrke faglig synergi på eux

29-06-2020
Artikel Ungdomsuddannelse

Arbejdet med faglig synergi i eux-forløb handler i bund og grund om at få skabt sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Her får du EVA’s bedste råd til at styrke den faglige synergi på eux-forløb til glæde for både elever og undervisere.

Artiklen er en opsummering af inspirationskataloget Rammer for at styrke faglig synergi på eux, hvor du kan finde mange flere gode råd og inspiration fra skoler, der har arbejdet med udviklingen af faglig synergi i praksis.

Styrk elevernes oplevelse af sammen­hæng og identitet

Valg af ungdomsuddannelse er også et identitetsvalg for eleverne. Som skole kan I arbejde på at skabe et attraktivt undervisningsmiljø, så eux-eleverne føler et tilhørsforhold til både deres uddannelse og de andre eux-elever. Det kan I bl.a. gøre ved at:

 • Arrangere sociale og faglige aktiviteter som kan bidrage til, at elever på eux-forløbene får en stærkere relation til hinanden og sammen udvikler en fælles identitet.
 • Sætte ord på sammenhængen ved at lærerne bruger samme begreber i gymnasiale fag og de erhvervsrettede fag, at lærerne har kendskab til hinandens undervisning, så de kan henvise til hinanden, eller at lærerne sommetider har fælles undervisning.
 • Etablere eux-klasser eller eux-afdelinger. Overvej at samle alle eux-hold i én afdeling på tværs af uddannelser. Indret fx et hyggeligt opholdsrum for eux-eleverne, som de kan få et ejerskab til.
 • Inddrage eleverne i udvikling af eux-forløbene, indretning af de fysiske rammer eller planlægning af fælles aktiviteter. Hør eleverne, hvad de synes er vigtigt, og brug deres ideer.

Ledelsesmæssig organisering af eux

At skabe gode rammer for faglig synergi på EUX-forløb handler i høj grad om organisering. Sammensætningen af undervisere, fysisk placering af undervisningslokaler og koordinering af forløbene er alt sammen forhold, som har betydning for, om eleverne oplever et godt læringsmiljø og et sammenhængende uddannelsesforløb. Som ledelse kan I understøtte den gode organisering ved at:

 • Få overblik over eksisterende rammevilkår Start med at overveje din skoles eksisterende rammer, ressourcer og elevgrundlag.
 • Udpege en eux-koordinator eller et eux-team, som har det samlede ansvar for udvikling og koordinering af eux-forløbene.
 • Overveje jeres lærerorganisering og fx etablere en decideret eux-afdeling, eller ansætte egne gymnasielærere, som kan indgå i møder med de eksisterende lærerteams.
 • Skabe sammenhæng for eleverne ved at etablere gennemgående lærere eller tværgående teams, som kan hjælpe eleverne med at se uddannelsen som ét samlet forløb.
 • Få skemalægning i fokus og sørge for at skemalæggeren har overblik over samtlige eux-forløb – såvel som krav fra gymnasieområdet – så det er muligt at tænke tværgående.

Brug en eux-koordinator til at skabe sammenhæng mellem gymnasie- og eud-delen af eux

En eux-koordinator kan sikre samspil på tværs af erhvervsuddannelse og gymnasieundervisning, bl.a. ved at koordinere undervisning og bidrage til at opbygge relationer mellem eud- og gymnasie-lærerne. Eux-koordinatoren kan understøtte sammenhængen på uddannelsen ved at:

 • Lære fagene at kende ved at orientere sig i alle relevante bekendtgørelser og fagbeskrivelser og derefter tale med lærerne/lederne om, hvordan disse konkret overføres til praksis hos dem.
 • Skabe en god relation til lærere og uddannelsesledere, fx ved at tage dialogen ansigt-til-ansigt og bevæg sig fysisk ned i afdelingerne og vær tilgængelig for spørgsmål.
 • Etablere en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem eux-koordinatoren og din lederen. Det er vigtigt at få afklaret hvad lederen forventer af eux-koordinatoren, og hvor stort råderum koordinatoren har.
 • Være sikker på, at eux-koordinatoren har et ledelsesmandat ved større beslutninger. Sørg fx for at leder og eux-koordinator har løbende møder, så lederen er orienteret om koordinatorens arbejde og udfordringer.
 • Overveje, hvem der skal overtage opgaven, hvis den nuværende eux-koordinator skifter job eller bliver syg.Skab gennemsigtige processer, så en anden kan overtage opgaverne og videreføre det gode arbejde.

Styrke relationerne mellem gymnasie og eud-lærere

Kendskab til hinanden på tværs af faggrupper medvirker til, at lærerne kan opbygge den gensidige tillid, som er vigtig for et godt samarbejde. Ofte kræver det en målrettet indsats at opbygge disse relationer, da lærerne fra eud og gymnasium kan være fordelt på forskellige afdelinger og matrikler og derfor ikke nødvendigvis mødes i hverdagen. I kan bl.a. styrke relationerne ved at:

 • Starte på ledelsesniveauet ved at styrke relationen og samarbejdet mellem ledelsen på gymnasiet og ledelsen på eud, så I er enige om en fælles ramme og retning for lærernes samarbejde.
 • Sætte ord på forskelle og ligheder, fx ved at starte en dialog om hvilke rammevilkår og logikker, som er styrende for hhv. gymnasielærerne og eud-lærernes undervisning. Få lærerne til at observere hinandens undervisning, afsæt tid til, at de kan fortælle hinanden om deres praksis, faglighed og rammevilkår mm.
 • Skabe fysiske rammer for relationsopbygning mellem lærergrupperne, fx er det en god ide at oprette fælles forberedelses­rum, frokostrum eller lignende for gymnasie- og eud-lærere, hvis det er muligt.
 • Arrangere fælles faglige eller sociale aktiviteter, som giver lærerne mulighed for at lære hinanden at kende personligt og koordinere internt på fælles planlægningsmøder, seminarer eller lignende.
 • Huske, at relationsopbygning tager tid og hav løbende fokus på dette, så lærernes relationer fastholdes og udvikles over tid.

Skab faglig synergi med tværfaglige projekter

Tværfaglige projekter og undervisningsforløb bidrager til, at eleverne får en oplevelse af sammenhæng på uddannelsen. Og styrker samtidig lærerne i at se, hvordan deres eget og kollegernes fag kan spille sammen. Når I skal i gang med de tværfaglige projekter, kan det være en fordel at:

 • Starte simpelt med at inddrage få fag i tværfaglige projekter og tag udgangspunkt i et simpelt emne eller en overskuelig problemstilling.
 • Have rammerne på plads og sørge for at få styr på regler der er fx til erhvervsområdeforløbene, som lærerne skal være opmærksom­me på forud for planlægningen.
 • Komme i gang i med forberedelserne i god tid. Lærerne har mange opgaver, og har derfor brug for god tid til at udvikle og planlægge forløbene. Skal virksomheder indgå i projektet, er det en god ide at tage kontakt til dem i god tid.
 • Vælge en tovholder, fx en leder, lærer, eux-koordinator, som er ansvarlig for projektets fremdrift (fx indkalde til møder og samle op).
 • Overveje omfanget af skriftlig kommunikation. Mailkulturen kan variere fra faggruppe til faggruppe. Det kan derfor være relevant at minimere den skriftlige kommunikation og i stedet kommunikere på telefon eller ansigt-til-ansigt.

Relateret indhold

En del af:

EUX

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse