Artikel

Forsøg med fællesprøve i kulturfag evalueret

25-06-2018
Artikel Grundskole

EVA har gennemført en evaluering af et forsøg med en fællesprøve i kulturfagene historie, samfundsfag og kristendom. Forsøget har kørt i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 og har haft til formål at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at styrke det tværfaglige aspekt i folkeskolens 9. klasses-prøver for de tre kulturfag.

Evalueringens hovedresultater er:

Den tværfaglige undervisning kan øge motivationen og fordybelsen blandt eleverne

Evalueringen peger på, at den tværfaglige undervisning kan øge motivationen og fordybelsen blandt eleverne. Eleverne oplever en øget medbestemmelse mht. indholdet i undervisningen og at undervisningen er mere meningsfuld, da de får en større helhedsforståelse. Lærerne i evalueringen vurderer, at nogle kompetenceområder er særlig meningsfulde i en tværfaglig sammenhæng. Derudover er det muligt at tilrettelægge længere tværfaglige forløb, som øger fordybelsen blandt eleverne.

Arbejdet med de enkelte fags kompetencemål i en tværfaglig undervisning kræver dog gode fagfaglige og analytiske kompetencer hos lærerne, der med fordel kan samarbejde om opgaven.

Der er udfordringer forbundet med at udprøve de enkelte fags kompetencemål

Evalueringen peger på, at der er udfordringer forbundet med at udprøve de enkelte fags kompetencemål, og at nogle fag og mål får mere fokus til prøven end andre. Det gør sig særligt gældende ved enkeltmandsprøverne, hvor der mangler tid til at opnå fagfaglig dybde og prøve de enkelte fags mål.

Disse udfordringer kan imødekommes gennem lærerens arbejde med den tværfaglige undervisning og prøveform samt lærerens støtte til eleverne i processen. 

Implementeringsudfordringer

Evalueringen præsenterer en række udfordringer ifm. implementeringen af en ny prøveform. I dette tilfælde både implementeringen af en fællesprøve i kulturfag og implementeringen af prøveformen selvvalgt problemstilling. Der eksisterer bl.a. forskellige fortolkninger af, hvor mange kompetencemål den enkelte elev skal prøves i, og det er derfor ikke muligt entydigt at konkludere, hvorvidt de enkelte fags mål kan afprøves til en fællesprøve. Lærere og censorer efterspørger generelt vejledning i og rammer for fællesprøven i kulturfag, der opleves som kompleks både for lærere og elever.

Om evalueringen

Evalueringen er baseret på en kvalitativ undersøgelse på 12 skoler, der alle har deltaget i forsøget med en fællesprøve i kulturfag i skoleåret 2016/17. Datamaterialet består af 12 interview med lærere, 8 interview med censorer og 2 fokusgruppeinterview med elever. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). 

Rapporten kan med fordel læses af dels beslutningstagere på folkeskoleområdet og dels professionelle praktikere, der ønsker at udvikle og kvalificere arbejdet med at organisere, planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning i kulturfag.

Relateret indhold

Trine Borg Harrild
Kommunikationschef
Kommunikation og Ledelsesstøtte