Artikel

8 gode råd til et stærkt læringscenter

03-10-2017
Artikel Grundskole

De pædagogiske læringscentre er stadig en ny opgave for skolerne. Hvad skal der til for at udvikle et Velfungerende læringscenter? Læringskonsulent Thomas Jensen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet giver her otte gode råd til organisering og udvikling af læringscentret.

1.

Stil skarpt på identiteten

”Vi har talt med mange skoler om, hvordan det pædagogiske læringscenter kan spille en rolle i forbindelse med skoleudvikling og kapacitetsopbygning. Vi kan se, at læringscentrets identitet er en af de typiske  udfordringer: Hvem er vi, og hvad skal vi? Hvem er vi, når vi ikke er en del af den formelle ledelse, men heller ikke – alene – er en del af lærerne og pædagogerne? Det er spørgsmål, der fylder i læringscentrene. En måde at tale om det på er, at det pædagogiske læringscenter har den faglige ledelse inden for nogle afgrænsede områder, men ikke personaleansvar.

2.

Udstik en klar retning

”Skoleledelsen skal gøre sig klart, hvad den vil bruge læringscentret til: Hvilken rolle skal læringscentret have i forhold til elevernes læring og trivsel? Ledelsen må udstikke en klar retning
for læringscentrets arbejde. Det pædagogiske læringscenter skal kunne bidrage til at gøre undervisningen bedre og samtidig bidrage til refleksion over praksis. Det er vigtigt at få
talt læringscentrets rolle ind i skolens arbejde med at styrke de professionelles virke og refleksion over praksis. Der må udvikles systematikker, som sikrer, at læringscentret når ud til de rigtige.”

3.

Lav en teambeskrivelse

”Min erfaring er, at hvis man på en skole laver en teambeskrivelse, der tydeliggør, hvilke områder medarbejderne i læringscentret har et fælles ansvar for, så synes både ledelser og vejledere, at det er nyttigt. Teambeskrivelsen bør tydeliggøre både det fælles ansvarsområde og det ansvarsområde, som den enkelte medarbejder i læringscentret varetager. Teambeskrivelsen er en vigtig trædesten på vejen til at forstå, at den enkelte vejleder er en del af hele skolens udvikling. Det er alle pædagoger og lærere selvfølgelig også, men vejledere og ressourcepersoner har en fremtrædende rolle i skoleudvikling.”

4.

Fokusér på elevernes læring og trivsel

”Udvikling af det pædagogiske læringscenter må være orienteret mod elevernes læring og trivsel. I teamorganiseringen kan der være en tendens til at lægge fokus på samarbejde mellem voksne. Men i sidste ende er det bedre undervisning og bedre læring for eleverne, der er formålet med det pædagogiske læringscenter.

5.

Skab en fleksibel ramme for vejledning

”Medarbejderne i læringscentret må bevæge sig opgavebestemt, efter hvad der kræves. Det kan være ved at undervise i klasserne eller ved at rådgive lærerne. Ledelsen og læringscentret
må udvikle systematikker, der får læringscentret ind i klasserne som en løbende og normal del af medarbejdernes kompetenceudvikling. Der skal være en grundkontrakt på skolen: Det er vigtigt med en ramme, der giver vejlederen adgang til klasseværelset.”

6.

Styrk læringscentret som team gennem fælles viden

”Mange skoler har vejledere inden for afgrænsede felter såsom læsning, matematik og it. Vejlederne har ofte ikke haft noget fælles på tværs af fagområder. Hvis læringscentret skal udvikle sig som
et team, så handler det om, hvilken rolle vejlederne har hver især og i relation til skolens kapacitetsopbygning. Det er vigtigt at belyse, hvad teamet på tværs af vejledere og ressourcepersoner
må have en fælles tilgang til og viden om. Det er Fælles Mål og de tværgående temaer sproglig udvikling, it og medier, innovation og entreprenørskab samt skolens arbejde med data, kvalitetssikring
af læremidler, den aktuelle problemstilling med implementering af digitale læringsplatforme mv.”

7.

Vær som vejleder udfarende og lydhør

”Rollen som vejleder er at være aktiv og udfarende frem for afventende. Samtidig er det vigtigt, at vejlederen er meget lydhør i forhold til, hvor kollegerne er. Man skal både have et stærkt drive for at gøre noget og have en god relationskompetence. Vejlederens brug af metoder må afhænge af målgruppen og det aktuelle behov. Ideelt set kan vejlederne anvende en bred vifte af vejledningsmetoder, som kan bringes i spil efter behov Det kan være co-teaching, aktionslæringsforløb, kurser, mesterlæreforløb, oplæg mv.”

8.

Brug læringscentret til kvalificering af indkøb

”Læringscentret som team har en særlig rolle i forbindelse med indkøb af læremidler og kan være med til at udvikle systematikker og kriterier for indkøb og validering af læringsressourcer. Næste gang skolen vil købe en fagportal, et trykt materiale mv., kan læringscentret vurdere materialet ud fra de kriterier, der er mest relevante for skolen. Det kunne fx være i relation til det tværgående tema sproglig udvikling: Hvordan understøtter en bestemt læringsressource arbejdet med sproglig udvikling, som er  grundlæggende for elevernes deltagelsesmulighed?”

Det bygger artiklen på

EVA har for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) understøttet 16 skolers projekter, hvor de har arbejdet med at lave deres egne løsninger på de udfordringer, de oplever i forbindelse med folkeskolereformen. EVA har blandt andet udgivet et inspirationsmateriale til gavn for alle skoler - med både artikler og videoer. Artiklen her stammer fra inspirationsmaterialet om det pædagogiske læringscenter som katalysator for skoleudvikling. 

Relateret indhold