Artikel

En god pædagogisk leder fokuserer på elevernes læring i alle ledelsesopgaver

04-10-2017
Artikel Grundskole

Når ledere holder fokus på elevernes læring i deres strategiske, faglige og organisatoriske arbejde med skolen, lærerne og undervisningen, styrker det elevernes læring og trivsel. Det peger forskning om pædagogisk ledelse på.

"Hvad var elevernes væsentligste læringsudbytte ved jeres seneste undervisningsforløb – og hvordan hænger læringsudbyttet sammen med den måde, I valgte at undervise på?” Når skoleåret galopperer derudaf med læreplaner, skemaer og praktiske udfordringer, oplever flere skoleledere og rektorer, at spørgsmål om undervisning og læring glider i baggrunden. Men det at ledelsen i det daglige og strategiske arbejde formår at have fokus på elevernes læring og faglige udvikling kan rent faktisk bidrage positivt til elevernes læring. Det viser et blik ud over de seneste årtiers relevante forskning om pædagogisk ledelse på tværs af grundskole-, gymnasie- og erhvervsskoleområdet. Forskning, som EVA har samlet og formidler i notatet ”Viden om pædagogisk ledelse”.

En leder, der praktiserer god pædagogisk ledelse, kan både indirekte og direkte styrke undervisningen og elevernes læring. God pædagogisk ledelse indebærer, at et tydeligt fokus på elevernes læring og faglige udvikling gennemsyrer det strategiske, det faglige, det organisatoriske og det administrative ledelsesarbejde. Her er de tre væsentligste aspekter af pædagogisk ledelse, som forskningen peger på:

1. Sæt retning for arbejdet med elevernes læring

Hvis lærere og pædagogisk personale bedst muligt skal arbejde med at udvikle undervisningen i en konstruktiv retning, peger forskningen på, at ledelsen skal sætte retning for arbejdet med elevernes læring.

Det betyder, at ledelsen tegner en fælles vision og i dialog med medarbejderne formulerer ambitiøse, men klare og realistiske mål for elevernes faglige udvikling og undervisningen fremadrettet. Disse mål i det daglige er med til at rammesætte, hvordan ledelsen organiserer og prioriterer lærertimer og ressourcer, udvikler lærernes kompetencer, sammensætter skemaer og dernæst hvordan skolens lærere, vejledere og pædagoger sammen og hver for sig udvikler undervisningens indhold og vejledningsforløb.

2. Organisér kompetencer med blik for læring

Den pædagogiske ledelse må ifølge forskningen kunne omsætte mål og retning til organiseringer, der sikrer, at blandt andet teams, kompetenceudvikling og mødefora bidrager direkte til undervisningens kvalitet og elevernes læringsmuligheder. Dette er dog ikke en enkelt opgave. Ledelsen står over for en række praktiske og økonomiske forhold og rutiner, der gør, at visse måder at organisere lærerkræfter og prioriterer ressourcer på opleves som mere selvfølgelige end andre.

Derfor kræver det netop organisatorisk indsigt og dygtighed fra ledelsen side at sikre, at der i en hverdag med mange hensyn bliver muligt at organisere teams, kompetenceudvikling og mødefora, så de bedst muligt understøtter arbejdet med undervisningen og elevernes læring.

3. Gå i dialog om undervisning

Det er også vigtigt, at ledelsen løbende er i dialog med lærerne om udvikling af deres undervisning og af deres pædagogiske og didaktiske kompetencer. Det handler om, at ledelsen deltager i pædagogisk faglige diskussioner, giver feedback på undervisningen eller drøfter nye didaktiske tiltag. Hvis ledelsen går i dialog med lærerene om sammenhængen mellem didaktiske valg, undervisningsaktiviteter og elevernes læringsmuligheder, kan ledelsen både signalere og direkte skabe rum for, at arbejdet med elevernes læring er i centrum. Fx kan data om elevernes faglige ståsteder og udvikling være et godt udgangspunkt for en dialog

God pædagogisk ledelse sker først, når ledelsen kobler det med sine egne erfaringer

De tre indsatsområder er ifølge forskningen med til på hver sin måde at sikre, at ledelsen har elevernes læring i fokus – også når hverdagen er travl. Men god pædagogisk ledelse sker først i praksis, når det suppleres med ledelsens egne erfaringer og ekspertise, og de tre indsatsområder fra forskningen oversættes til skolehverdagen.

Viden om pædagogisk ledelse består af flere digitale materialer

Ud over vidensnotatet består ”Viden om Pædagogisk ledelse” af et udviklingsredskab, en plakat, power point til grundskolen, erhvervsuddannelser og gymnasier.

Vi har også lavet en speeddrawing om pædagogisk ledelse målrettet grundskolen. Find al materialet via EVA-undersøger-linket til venstre.

Der er flere ”Viden om” på vej

Der kommer også viden om bl.a. undervisningsdifferentiering i grundskolen, gymnasiet og på erhvervsuddannelser.

Relateret indhold