Artikel

Køn spiller en rolle, når unge vælger ungdomsuddannelse

26-11-2019
Artikel Grundskole

Ungdomsuddannelserne er kønsopdelte. Det gælder særligt på erhvervsuddannelserne, men også på de gymnasiale uddannelser. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der også slår fast, at piger og drenge griber uddannelsesvalget forskelligt an.

Dreng eller pige? I en tid, hvor ligestilling debatteres livligt, og antallet af kønsidentiteter stiger og stiger, spiller køn fortsat en rolle, når unge i 9. klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der ser nærmere på de forskelle i uddannelsesvalg og overvejelser om uddannelsesvalg, som viser sig, når piger og drenge sammenlignes.

Særligt erhvervsuddannelserne er kønsopdelte

Særligt på to af erhvervsuddannelsernes fire hovedområder er der stor ubalance i andelen af drenge og piger blandt ansøgerne. På hovedområdet ’Teknologi, byggeri og transport’ er hele 95 procent af ansøgerne således drenge. På uddannelserne inden for hovedområdet ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ er det omvendt kun 13 procent af ansøgerne, der er drenge. Også nogle af de gymnasiale uddannelser er kønsopdelte. Blandt ansøgerne til htx er 74 procent drenge, mens der kun er mindre forskelle mellem andelen af drenge og piger blandt ansøgerne til stx og hhx.

”Der er helt klart nogle ungdomsuddannelser, der er mere populære hos piger end hos drenge og omvendt. Det er især ærgerligt på de uddannelser, hvor ansøgertallet er faldende, samtidig med at behovet for arbejdskraft er stigende,” udtaler Camilla Hutters, der er chef for ungdomsuddannelsesområdet hos EVA. Hun anbefaler derfor, at man i jagten på flere ansøgere til uddannelser og erhverv med rekrutteringsproblemer, bør se på, hvordan man sikrer, at uddannelserne er attraktive for begge køn.

”Det er helt centralt, at de unges blik for, hvad piger og drenge kan og skal her i livet, udvides. Derfor er der behov for, at man i vejledningen er mere bevidste om at sætte fokus på køn, så de kønsstereotyper, der tydeligvis har stor indflydelse på, hvilke ungdomsuddannelser unge vælger at søge ind på, udfordres. Det kan fx ske ved hjælp af rollemodeller, der gør det nemmere for de unge at se sig selv i andre typer fag og uddannelser,” siger Camilla Hutters.

Forskellige tilgange, men samme overvejelser

Ud over at piger og drenge vælger forskellige ungdomsuddannelser, viser undersøgelsen også, at piger og drenge griber uddannelsesvalget meget forskelligt an. Selvom det blandt piger og drenge, der har valgt stx, overordnet set er de samme faktorer, der har betydning for uddannelsesvalget, er piger generelt mere optagede af uddannelsesvalget end drenge.

Det kommer bl.a. til udtryk ved, at pigerne træffer valget tidligere end drengene. 62 procent af pigerne, der har valgt stx, angiver således, at de har besluttet sig mere end et halvt år før ansøgningsfristen. Det samme gælder for 25 procent af drengene.

Samtidig er pigerne i højere grad end drengene tilbøjelige til at dele deres overvejelser om uddannelsesvalget med deres familie. Derudover angiver to tredjedele af pigerne og lige over halvdelen af drengene, der har valgt stx, at de føler sig pressede over uddannelsesvalget.

”Både drenge og piger oplever det som et stort valg at skulle vælge ungdomsuddannelse, men de griber det meget forskelligt an. Derfor har de også forskellige behov undervejs i valgprocessen, og det er det vigtigt, man har blik for i vejledningen. Blandt andet så man sikrer, at alle unge understøttes i deres uddannelsesvalg,” udtaler Camilla Hutters.

Undersøgelsen er en del af EVA’s forløbsundersøgelse ”Unges veje mod ungdomsuddannelse, hvor et udsnit af en ungdomsårgang følges fra 8. klasse og fire år frem med fokus på deres valgproces og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen, som ligger til grund for denne undersøgelse, blev gennemført i foråret 2018.

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs materialet bag artiklen