Artikel

Fem greb til PPR og skoler: Styrk samarbejdet og få flere elever med i læringsfællesskaberne

31-01-2024
Artikel Grundskole

EVA udgiver nyt inspirationsmateriale, hvor skoler og PPR får konkrete greb til at styrke samarbejdet og dialogen om eleverne og skolens læringsmiljø.

Ni ud af ti PPR-ledere oplever ifølge en undersøgelse "Undersøgelse af kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR)", som EVA udgav i juni 2023, at skolerne i deres kommune de seneste tre år i stigende grad efterspørger individuelle udredninger af elever.

Det øger presset på PPR, hvor lederne oplever at bruge meget tid på enkeltsager og brandslukning.

Samtidig har PPR for få ressourcer til det forebyggende arbejde, hvor de kan hjælpe skolerne med at skabe inkluderende læringsmiljøer. 95 % af alle PPR-lederne ønsker at bruge flere ressourcer på det forebyggende arbejde på skolerne, mens 74 % ønsker at bruge færre ressourcer på individuelle udredninger.

I det nye materiale "Inspiration til et stærkt samarbejde mellem skoler og PPR", som EVA står bag, kan I nu dykke ned i, hvordan samarbejdet mellem den enkelte skole og PPR kan styrkes, og hvad parterne hver især kan gøre.

 

Her er de fem ting, I kan gøre for at styrke samarbejdet:

1.

PPR-medarbejderne skal have indsigt i skolens hverdag og undervisning

PPR spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte skolerne i deres arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer. PPR-lederne bør sikre, at deres medarbejdere både have den nyeste faglige viden fx om specifikke diagnoser etc., og de skal have indsigt i, hvordan de kan gøre deres vejledning relevant og realistisk i forhold til den lokale kontekst og vilkårene på skolerne. PPR’s medarbejdere skal altså have en praksisnær indsigt i skolens hverdag og undervisning.

 

2.

Aftal retningslinjer for, hvornår PPR inddrages

EVA’s undersøgelse viser, at samarbejdet opleves som velfungerende, når der er klare aftaler om, hvilke opgaver der skal løses af PPR, og hvilke der skal løses på skolen – samtidig med at det er klart, hvornår og hvordan medarbejderne på skolen kan inddrage PPR i deres arbejde.

Det kan eksempelvis lette samarbejdet, hvis PPR og den enkelte skole har klare aftaler om:

  • Hvordan skolerne selv afprøver forskellige pædagogiske tiltag, inden der kaldes på PPR
  • Hvordan skolen dokumenterer og følger op på tiltagene.
  • Hvilket behov der er for at skrive aftalerne ned.

 

3.

Få skoleledelsens opbakning

Skoleledelsen er en betydningsfuld kulturbærer i forhold til det gode samarbejde mellem skolen og PPR. Det er eksempelvis afgørende, at lederen går forrest og er med til skabe en kultur, hvor det pædagogiske personale er åbne over for rådgivning og sparring fra PPR.

Det er også vigtigt, at skolelederen sørger for, at det pædagogiske personale ret præcist ved, hvornår, i hvilke situationer og hvordan de kan inddrage PPR.

 

4.

Sæt ord på, hvilke kompetencer I savner

Både PPR-ledere og skoleledere vurderer i EVA’s undersøgelse, at lærere og pædagoger savner specialpædagogiske kompetencer i forhold til at kunne sikre inkluderende læringsmiljøer i klasserne. Det vil altid komme an på de lokale forhold, hvilke kompetencer der er behov for, og om kompetencerne skal ligge hos alle eller enkelte. Nogle skoler kan savne viden om, hvordan man tilrettelægger undervisningen, så den også kan rumme elever med diagnoser. Andre vil måske gerne vide mere om, hvordan man kan genkende tegn på mistrivsel, og hvordan man skal reagere på dem.

 

5.

Få PPR’s input til kompetenceløftet

Når det gælder kompetenceløftet på skolerne, har PPR også en rolle at spille. PPR kan fx være med til at give skoleledelsen sparring i forhold til, hvilken viden og hvilke kompetencer der med fordel kan fokuseres på. Hvis PPR har mulighed for det, kan de også være med til at tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklingen, så den skræddersys til de lokale forhold og bliver så praksisrelevant som muligt.

Relateret indhold