DEBAT

Udsatte børn får ikke den hjælp, de har brug for

17-08-2022

Resultater fra EVA-undersøgelse viser, at der er udsatte børn, der ikke får den hjælp, de har brug for. For at løfte opgaven må vi se på, hvordan vi skaffer mere arbejdskraft og styrkede kompetencer til området.

Af Dina Madsen, Områdechef for dagtilbud, EVA

De senere år har der været talrige initiativer og debatter om udfordringen med at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn på skoleområdet. Og flere undersøgelser har vist, at større børn og unge er i stigende psykisk mistrivsel. Senest viste Sundhedsprofilen, at ca. 52 procent af kvinder mellem 16 og 24  år har psykisk dårlig trivsel. På dagtilbudsområdet har inklusion ikke været i fokus på samme måde, selvom der også her er massive udfordringer.

Ifølge EVA‘s undersøgelse af kommuners understøttelse af børn i udsatte positioner er antallet af børn i udsatte positioner hastigt stigende, herunder flere børn, der får psykiatriske diagnoser samtidig med, at kommunerne ikke kan give børnene den hjælp, de har brug for.  Problemet med mangel på understøttelse er stort og gældende på tværs af kommuner med forskellige vilkår. I en EVA-undersøgelse svarede 56 procent af dagtilbudscheferne, at de i nogen eller høj grad oplever, at børn i udsatte positioner ikke får den hjælp, de har brug for. Derfor er det en bunden opgave, at vi som samfund handler – og handler klogt - så både uddannelser og dagtilbud skaber læringsmiljøer for alle børn og unge som bidrager med sin del til børn og unges trivsel, læring og livsmuligheder.

Dagtilbud kan ikke løse alle udfordringer for børn i udsatte positioner, men dagtilbud har en særlig mulighed og en vigtig rolle ift. at skabe en bedre start på livet for børnene. Vi ved fra forskning, at tidlig indsats af god kvalitet i de første år i børns liv kan have stor betydning for børnenes videre trivsel i skolen. Næsten alle børn i Danmark går i dagtilbud, og den tætte relation, der ofte er i de tidlige år mellem dagtilbud og familier betyder, at det pædagogiske personale i dagtilbuddene har en særlig mulighed for at understøtte børnene i hverdagen, både i deres relation til barnet og i dialog og sparring med forældrene.

Hvis dagtilbuddene fremadrettet skal blive bedre til at løfte opgaven med at hjælpe børn i udsatte positioner, må vi imidlertid ikke udelukkende lægge ansvaret over på den enkelte kommune, det enkelte dagtilbud eller den enkelte pædagog. Det kræver en national opmærksomhed på at løse problemerne:

Det generelle problem med personalemangel truer kvaliteten af læringsmiljøerne, og det truer børn i udsatte positioner i særlig grad.
Der er brug for, at vi lykkes med rekruttering af personale til dagtilbuddene. Det generelle problem med personalemangel truer kvaliteten af læringsmiljøerne, og det truer børn i udsatte positioner i særlig grad. Børn i udsatte positioner har brug for kvalitet, herunder, at der er tilstrækkeligt personale omkring dem. Kvalitet i dagtilbud har betydning for børnenes trivsel nu og senere, og de betaler den højeste pris, hvis det ikke er tilfældet. Det er derfor centralt at have et nationalt fokus på, hvordan vi bedst og klogest løser udfordringen med rekruttering af uddannet personale til dagtilbuddene. Det handler om et fokus på at tiltrække flere til de pædagogiske uddannelser, fastholde studerende gennem uddannelser med tydelige forventninger og bagefter at fastholde pædagogisk personale i faget gennem god onboarding samt at tiltrække andre til faget.

Der er brug for stærkere kompetencer hos det pædagogiske personale. Det mener både dagtilbudschefer, lederne i dagtilbud og personalet selv. Børn i udsatte positioner har brug for, at de professionelle, der omgiver dem, ved hvordan de kan skabe gode stimulerende læringsmiljøer for alle børn. En del af løsningen ligger i en reform af pædagoguddannelsen, hvor der er behov for mere grundlæggende viden om børns udvikling og deltagelse i børnefællesskaber. Men også efter endt uddannelse er der behov for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Der ses i øjeblikket et stort fald i formel efteruddannelse blandt færdiguddannede pædagoger. En del af løsningen ligger derfor også i at skabe mere målrettet og praksisnær efteruddannelse, så flere bliver fagligt sikre og mere kvalificerede til at understøtte af børn i udsatte positioner.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn