DEBAT

Ordblinde elever har også brug for støtte i matematik, historie og håndværksfag

01-10-2020

En ny kortlægning viser, at kun halvdelen af landets folkeskoler afsætter tid til, at lærerne kan udvikle deres kompetencer inden for undervisningen af ordblinde elever. Det er bekymrende, fordi ordblinde elever har brug for støtte i alle skolens fag, skriver Anne Grosen og Anne Kyed, der begge er konsulenter i EVA.

Af Lise Tingleff Nielsen, Områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Ordblinde elever udgør omtrent 7 procent af en årgang. Det svarer til, at der i gennemsnit sidder en til to ordblinde elever i hver eneste skoleklasse landet over.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE offentliggjort for nylig, klarer de sig dårligere i skolen sammenlignet med deres ikke ordblinde klassekammerater. Det gælder både i forhold til afgangskarakterer, fravær, koncentration og oplevelse af egen faglig formåen.

Samtidig viste en undersøgelse lavet af Egmont Fonden i 2018, at tre ud af ti ordblinde unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, hvilket er dobbelt så mange sammenlignet med jævnaldrende ikke-ordblinde unge.

Kompetente lærere er afgørende for alle elevers læring og trivsel, og det gør sig særligt gældende for ordblinde elever, fordi de er afhængige af, at de får den relevante hjælp og støtte, hvis de skal kunne deltage i undervisningen.

Læsning og skrivning er basale færdigheder, som er en central del af alle fag.

Derfor er det ganske bekymrende, at skolerne ikke prioriterer udviklingen af lærernes kompetencer i undervisningen af ordblinde elever.

EVA’s kortlægning af folkeskolernes arbejde med ordblinde viser, at 48 procent af landets folkeskoler ikke afsætter tid til, at lærerne kan deltage i kurser eller oplæg, som udvikler lærernes kompetencer på ordblindeområdet.

Og det har oplagt betydning for, om lærerne formår at tilbyde de ordblinde elever gode muligheder for at kunne deltage aktivt i undervisningen.

Ifølge læsevejlederne på skoler, hvor der ikke afsættes tid til kompetenceudvikling, er lærerne her mindre opmærksomme på at støtte ordblinde elever i, hvor og hvordan de med fordel kan bruge IT-hjælpemidler. De er ligeledes mindre opmærksomme på at tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor opgaverne er tilpasset til de ordblinde elevers forudsætninger.

Alle lærere bør have rette viden

Det er ikke kun dansklærerne på skolen, som skal være have viden om, hvordan man bedst muligt støtter ordblinde elever. Læsning og skrivning er basale færdigheder, som er en central del af alle fag, både når eleverne skal læse og forstå opgaver i matematik, beskrive deres arbejdsmetode i håndværk og design eller læse en artikel i historie.

Derfor er det afgørende, at alle lærere på tværs af alle fag i folkeskolen er opmærksomme på ordblinde elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen.

I EVA’s kortlægning vurderer skolernes læsevejledere, at der er stor forskel på, hvordan dansklærere støtter de ordblinde elever i undervisningen sammenlignet med skolernes øvrige lærere.

Dansklærerne er f.eks. bedre til at forberede undervisningen, så den understøtter ordblinde elevers mulighed for at bruge it-hjælpemidler og dansklærerne formår også i højere grad at understøtte ordblinde elevers muligheder for at samarbejde med de andre elever i klassen.

Det har stor betydning for ordblinde børn og unges muligheder i livet, at de modtager den rette støtte i undervisningen i folkeskolen.

Derfor er det ikke overraskende, at det ifølge læsevejlederne særligt kan styrke læringsmulighederne for skolens ordblinde elever, hvis man prioriterer kompetenceudvikling af skolens øvrige lærere.

Det har stor betydning for ordblinde børn og unges muligheder i livet, at de modtager den rette støtte i undervisningen i folkeskolen. Det er en opgave for skoleledelsen, læsevejlederen og alle lærere på tværs af alle fag på den enkelte skole. Det er en god og vigtig investering, og det har stor betydning for den enkelte ordblinde elevs muligheder for læring, udvikling og trivsel.

 

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole