DEBAT

Skoleudvikling kræver faglig og fokuseret dialog med forvaltningen

20-11-2017

Hver dag bruges der tid og energi på dialog om skoleudvikling mellem forvaltning og skoleledere. Det er godt – og det er vigtigt. Men en af udfordringerne er, at de mange gode viljer og det stærke fokus på udvikling kan føre til et mylder at indsatser, som stik mod intentionen kommer til at spænde ben for konstruktiv udvikling på skolerne

Der er rundt om i kommunerne en opmærksomhed på at styrke dialogen mellem skole og forvaltning. Det viser en aktuel undersøgelse fra EVA. Fokus er skolens udvikling og arbejdet med elevernes læring og trivsel. Fx oplever skolerne støtte til de udfordringer, de møder i hverdagen, ligesom forvaltningen oplever, at dialogen bidrager med værdifuld indsigt i skolens hverdag og virke. Samarbejdet rummer dog også udfordringer. Udfordringerne skyldes blandt andet en markant udviklingsiver på såvel politisk niveau som på forvaltnings- og skoleniveau.

Hvis samarbejdet skal gavne arbejdet med skolens udvikling og arbejdet med elevernes læring og trivsel, må man i høj grad inddrage skoleledelserne faglighed, ligesom både forvaltning og skoleledelse må anerkende, at solid udvikling i skolens praksis og ikke mindst i den undervisning, som eleverne møder torsdag morgen, tager tid. At sikre fokus og prioritering er helt afgørende.

Forvaltningen skal efterspørge skoleledernes faglighed

Når forvaltning og skoleleder taler om skolens udvikling, gør de det ofte med afsæt i forskellige data om elevernes læring trivsel. Hvis man skal forstå disse data til bunds, hvad der ligger bag dem, og hvad man med fordel kan sætte i værk på den enkelte skole for at dæmme op for eventuelle udfordringer, kræver det faglighed. Dvs. viden om skoleudvikling og skoleledelse. Samtidig må man have indsigt i, hvordan hverdagen, samarbejdet og undervisningen fungerer på den enkelte skole. Den viden må skolelederen besidde. Og den viden skal inddrages i dialogen med forvaltninger.

Det at udvikle en skole og kontinuerligt skabe bedre læringsmuligheder for alle børn er et langt sejt træk. Det er ikke noget, man klarer ved at se på data i et excel-ark eller formulere nye udviklingsmål på kommunalt niveau. Det kræver, at skoleledelse og forvaltning via den fælles dialog bliver klogere på, hvad der skal til for at rykke den enkelte skole. Her er masser af inspiration at hente nationalt og internationalt. Vi ved blandt andet, at skoleudvikling understøttes af et klart og kommunikeret ledelsesfokus, fælles skolebaseret kompetenceudvikling samt et kontinuerligt arbejde med undervisningsudvikling i klasse- og fagteam. Skolelederen kan med afsæt i sin faglighed og indsigt – og i lyset af de givne mål og rammer – komme med et kvalificeret bud på, hvad der er brug for på netop hans eller hendes skole. Og med det afsæt kan skolelederen og forvaltning aftale, hvad det fælles mål skal være – hvad forvaltningen kan gøre for at støtte og følge op, og hvad der mere konkret er skolelederens opgave.

Handlekraft er (også) at fokusere og prioritere

Hvis der er for mange indsatser på én gang, bliver det vanskeligt at tilrettelægge gode og klare processer på egen skole. Et systematisk fokus på teamenes arbejde med undervisningsudvikling, en særlig indsats for øget trivsel i udskolingen og et fælles arbejde med faglig læsning på tværs af årgange er alle vigtige og betydningsfulde indsatser. Det kan imidlertid være vanskeligt i tilstrækkelig grad at implementere dem alle på én gang. God og holdbar udvikling tager tid. God udvikling kræver nemlig, at de ønskede tiltag ikke bare afprøves én gang, men bliver en selvfølgelig og meningsfuld del af en kompleks skolehverdag, hvor man måske hidtil har haft en anden praksis.

Derfor er fokus og prioritering uhyre vigtigt. Det kan være svært. Forvaltningen har mange politiske dagsordener at leve op til, og skolelederen har mange interesser at forholde sig til. Samtidig kan begge parter have behov for at signalere handlekraft og initiativ ved at fremvise indsatser og handleplaner. Dialogen mellem skole og forvaltning er imidlertid et rum, hvor man kan drøfte disse udfordringer og samtidig anerkende, at det at sætte fokus og prioritere er en helt nødvendig måde at handle på, hvis det gælder om at sikre god skoleudvikling.

Samarbejdet med skole og forvaltning med fokus på elevernes læring og trivsel er altså et vigtigt rum som fortsat skal udforskes og udvikles. Opmærksomheden må være på at sikre den bedst mulige udvikling på den enkelte skole. Her er fokus og faglighed helt afgørende.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole