Artikel

Det skal du, som er pædagogisk leder, vide om de nye regler for tilsyn i dagtilbud

23-05-2022
Artikel Dagtilbud for børn

Kommunerne skal leve op til en række nye krav i deres tilsyn med dagtilbud. Det været virkeligheden siden den 1. januar 2022, hvor ny lovgivning om et styrket kommunalt tilsyn på dagtilbudsområdet trådte i kraft. Der er særligt tre nye krav, der kommer til at påvirke tilsynene, nemlig krav til uvildighed, observationer og opfølgning på tilsyn. Her får du, der er dagtilbudsleder, vores vigtigste pointer om, hvad de tre nye centrale krav kan betyde for dagtilbuddenes oplevelse af det pædagogiske tilsyn.

Den nye lovgivning fastsætter ikke, hvordan kravene skal opfyldes. Derfor har kommunerne et stort råderum til selv at beslutte, hvordan de nye krav bliver implementeret i kommunens tilsynspraksis. Desuden har nogle kommuner i forvejen arbejdet med nogle af de ting, der nu bliver obligatoriske. Det betyder, at dagtilbud i nogle kommuner vil opleve forholdsvis store forandringer i den måde, der bliver ført tilsyn, mens dagtilbud i andre kommuner knap nok vil mærke en forandring. 

Viden om observationsmetoderne kan skabe tryghed og ro hos det pædagogiske personale

Den nye lovgivning stiller krav om, at observationer skal indgå som en del af tilsynsprocessen. Selvom mange kommuner også tidligere har gjort brug af observationer, vil det være nyt for nogle. Det er vigtigt, at dagtilbudslederen gør sig nogle overvejelser om, hvordan personalet involveres inden observationen finder sted. Den, der kommer ud og observerer, kommer rigtig tæt på den pædagogiske praksis og på børnene og personalet.

For at personalet skal føle sig godt tilpas under en observation, er det vigtigt, at besøget bliver talt igennem, inden det gennemføres. Det være dagtilbudslederen alene eller sammen med den tilsynsførende, der taler med personalet inden observationen. Det kan være med til at skabe tryghed og ro hos personalet, at de ved, hvorfor observatøren kommer ud, hvilke metoder der bruges, og hvad der forventes af dem under observationerne. Desuden kan det være tryghedsskabende for personalet at vide, hvordan observationerne vil bliver brugt efterfølgende. Her kan dagtilbudslederen hjælpe ved at forklare, at tilsynet bruges til overordnet udvikling og ikke til at udpege enkeltpersoners praksis.

Uvildighed i tilsyn skaber sikkerhed for alle parter

Uvildighed betyder, at personlige relationer og præferencer ikke må have indflydelse på tilsynet. Det er kommunens opgave at sikre uvildighed i tilsynet. Uvildigheden sikres først og fremmest ved at bruge systematiske metoder til at føre tilsyn, så tilsynet føres på et ensartet måde. En systematisk tilgang til tilsynet hjælper den tilsynsførende med at forholde sig neutralt og sikrer, at tilsynet ikke handler om synsninger, men om specifikke, transparente kriterier. Det er med til at skabe tryghed for både dagtilbuddene og de tilsynsførende, at alle parter ved, at tilsynet er baseret på objektive kriterier og ikke er ”farvet” af personlige holdninger.

Tilsynet kan føres af en person, der i forvejen har kendskab til dagtilbuddet eller af en udefrakommende. Begge dele er en mulighed inden for de lovgivningsmæssige rammer, og begge dele har fordele og ulemper. En udefrakommende vil kunne se med friske øjne på praksis, som det fremstår her og nu, hvor der kan være risiko for at en kendt tilsynsførende over tid bliver ’hjemmeblind’. Til gengæld vil en kendt tilsynsførende have bedre mulighed for at fremme og understøtte dagtilbuddets videre udviklingsarbejde.

Forældrene kan spille en vigtig rolle i opfølgningen på tilsynet

Der er krav om, at der altid bliver fulgt op på tilsyn med dagtilbud. Uanset om tilsynet viser, at alt er i top eller om det har givet anledning til bekymring. Der skal som minimum altid være en tilsynsdialog mellem tilsynsførende og dagtilbudslederen, men nogle vælger også at involvere det pædagogiske personale i den opfølgende tilsynsdialog.

Forældreråd og -bestyrelse kan også spille en vigtig rolle i tiden efter et tilsyn. Gennem tilsynet kan forældrene få indblik i dagtilbuddets styrker og eventuelle svagheder og på den måde få indblik i på hvilke områder de kan støtte dagtilbuddet til at udvikle sig. Det er vigtigt, at man som daginstitution gennemtænker, hvordan man får forældrene inddraget, så de kan støtte op om udviklingen i dagtilbuddet med den viden, de har fået fra tilsynet. Her kan dagtilbudslederen hjælpe forældreråd- eller bestyrelse ved at klæde dem på til deres rolle i forhold til opfølgningen på tilsynet. I den forbindelse er det vigtigt, at de får viden om tilsynsprocessen, så de får forståelse for, hvad et tilsyn kan og ikke kan, og hvad det skal bruges til. Det er blandt andet vigtigt, at de har blik for det fulde dagtilbud og ikke kun er fokuseret på resultaterne for egen stue.  

Tre inspirationshæfter om tilsyn

EVA har udviklet tre inspirationshæfter om hhv. uvildighed, observationer og opfølgning i tilsyn. Inspirationshæfterne er baseret på interviews med forvaltningsrepræsentanter og dagtilbudsledere fra syv kommuner. De syv kommuner er udvalgt ud fra det overordnede kriterie, at de har gjort sig en række erfaringer, der kan være til inspiration for andre kommuner. De syv deltagende kommuner er Allerød, Frederiksberg, Holbæk, Ishøj, København, Skanderborg og Aalborg. Inspirationshæfterne er målrettet forvaltningen og præsenterer de nye regler samt inspiration fra de syv kommuner.

Find de tre inspirationshæfter her

Inspirationsmateriale

Uvildighed i tilsyn

Inspirationsmateriale

Observationer i tilsyn

Inspirationsmateriale

Opfølgning på tilsyn

En del af:

Tilsyn

Astrid Arbjerg Lundby
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn