Artikel

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver

27-01-2020
Artikel Dagtilbud for børn

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

Tre ud af fire børn i alderen 3-5 år bruger de fleste af deres vågne timer i en kommunal børnehave. Det gør børnehaverne til en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn i Danmark trives og udvikler sig. Trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning for børns muligheder senere i livet. Selvom der findes en del viden om, hvad der skaber gode dagtilbud, er det aldrig blevet undersøgt, hvordan kvaliteten i de kommunale børnehaver faktisk er. Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) undersøgelse er således den første, som giver systematisk viden om kvaliteten i kommunale børnehaver på nationalt plan.

”Jo mere vi ved om kvaliteten i dag, jo bedre er udgangspunktet for, at børnehaverne kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden. Jeg håber, at resultaterne af undersøgelsen kan bidrage til at vi får en mere vidensbaseret debat om kvaliteten i de danske dagtilbud,” siger direktør i EVA, Mikkel Haarder.

Svingende resultater

Undersøgelsen viser, at kvaliteten i de kommunale børnehaver varierer, alt efter hvilke forhold der er i fokus. Det pædagogiske personale er i størstedelen af børnehaverne gode til at have positive interaktioner med børnene, stimulere børnenes sprog og skabe en behagelig atmosfære i børnehaven. I de fleste børnehaver formår personalet samtidig at skabe en struktureret hverdag, hvor der er tid til fri leg både i mindre og større grupper, og hvor alle børn har mulighed for at deltage.

Dog viser undersøgelsen også, at kvaliteten i en del af børnehaverne halter bagefter. I halvdelen af børnehaverne er det en udfordring for personalet at have opmærksomhed på børnenes udvikling og læring igennem leg og voksenstyrede aktiviteter. En anden udfordring for mange kommunale børnehaver er, at der enten er decideret mangel på legematerialer, eller at de materialer, som er til stede på stuen, ikke er tilstrækkelig varierede til, at alle børn har mulighed for at blive stimuleret og udfordret.

”Der er på det seneste kommet styrket politisk fokus på dagtilbudsområdet, hvilket er en glædelig udvikling. Men i det lys mener jeg også, at vi med rette kan spørge os selv, om vi kan være tilfredse med resultaterne af undersøgelsen,” siger Mikkel Haarder.

Hvor 19 procent af de kommunale børnehaver i gennemsnit er blevet vurderet til at være af god kvalitet, er der 6 procent af børnehaverne, hvor kvaliteten ifølge undersøgelsen er utilstrækkelig. Det kan fx betyde, at personalets samvær med børnene er overvejende negativ og irettesættende, at børnene oplever meget ventetid mellem aktiviteter, eller at der mangler legematerialer på stuen. I de resterende 75 % er kvaliteten ifølge undersøgelsen tilstrækkelig.

”Vi må desværre konstatere, at kvaliteten i en mindre del af børnehaverne er så lav, at man kan blive bekymret for børnenes trivsel. Derudover kan man stille spørgsmålstegn ved, om de kommunale børnehaver generelt set giver børnene gode nok muligheder for at rykke sig i forhold til deres læring og udvikling. Det er især et problem for de børn, som i forvejen ikke har gode forudsætninger for at udvikle sig, og som faktisk har brug for ekstra støtte, for at komme på niveau med de andre børn,” fortæller Mikkel Haarder.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af kvaliteten i de kommunale børnehaver er lavet ved hjælp af det internationalt anerkendte observationsredskab ’Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition’ (ECERS-3).

Redskabet er udviklet i USA og tidligere brugt til nationale undersøgelser af kvalitet i dagtilbud i bl.a. England og Norge, ligesom flere danske kommuner i dag bruger ECERS som måleredskab. Redskabet fokuserer på mange af de kvalitetselementer, som er indeholdt i den styrkede pædagogiske lærerplan, som udgør rammen for det pædagogiske arbejde i alle dagtilbud i Danmark.

EVA har lavet undersøgelsen i samarbejde med University College Nordjylland (UCN) og med hjælp fra University College Absalon og Sprogin. Der er i alt blevet foretaget observationer på 165 stuer fordelt på 88 institutioner fra 56 kommuner. 

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn