Kvalitet i daginstitutioner for 3-5-årige

EVA og VIVE har sat gang i anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, der sætter fokus på kvaliteten i daginstitutioner for 3-5 årige børn. Undersøgelsen gennemføres på vegne af for Børne- og Undervisningsministeriet. Her på siden kan du få svar på nogle at de mest almindlige spørgsmål om undersøgelsen. Du kan også finde de forarbejder, der ligger til grund for undersøgelsen.

Artikel

Undersøgelse af kvaliteten i daginstitutioner for 3-5-årige er på trapperne

EVA og VIVE har sat gang i anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, der sætter fokus på kvaliteten i daginstitutioner for 3-5 årige børn. Undersøgelsen gennemføres på vegne af for Børne- og Undervisningsministeriet. Første del af undersøgelsen havde fokus på daginstitutioner og dagpleje for 0-2-årige børn og resultaterne er offentliggjort i 2023.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

FAQ til national undersøgelse af kvalitet i daginstitutioner for 3-5-årige 2025

EVA og VIVE har sat gang i anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, der sætter fokus på kvaliteten i daginstitutioner for 3-5 årige børn. Undersøgelsen gennemføres på vegne af for Børne- og Undervisningsministeriet.

Få svar på spørgsmål om undersøgelsen herunder.

Hvad undersøger vi, og hvad er formålet?

Vi ved i dag ikke meget om kvaliteten i de kommunale dagtilbud for 3-5 årige og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne nationale undersøgelse ønsker at lave om på. Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Hvad er baggrunden for undersøgelsen?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd (VIVE) gennemfører anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, der har fokus på daginstitutioner for 3-5 årige. Undersøgelsens første del på 0-2 årsområdet er gennemført og offentliggjort. Du kan læse om resultaterne her.

Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.
Forud for igangsættelse af kvalitetsundersøgelsen har VIVE og EVA udarbejdet et omfattende forarbejde i vinteren 2021, i foråret 2022 samt igen i efteråret 2023 med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet. Forarbejdets leverancer kan findes nederst på denne side. I forlængelse af forarbejdets konklusioner igangsættes den anden del af undersøgelsen af kvalitet i dagtilbud.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv og for børnenes muligheder på sigt. Samtidig har vi viden om, hvad der skaber gode dagtilbud, hvor børn trives og lærer: Dagtilbud, hvor både ledere og medarbejdere hver dag yder en stor faglig indsats for at skabe gode, lærerige og udviklende rammer for børnene.
Vi ved imidlertid ikke meget om kvaliteten i de danske dagtilbud for 3-5 årige og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne undersøgelse ønsker at lave om på.
Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Formålet med undersøgelsen er at skabe systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 100 kommunale daginstitutioner på 3-5 årsområdet til at deltage i anden del af undersøgelsen. Besøgene i daginstitutioner for 3-5 årige bliver gennemført i september-oktober 2024.

Undersøgelsen i de 100 daginstitutioner for 3-5 årige børn indebærer:

 • Observation af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer
 • Indsamling af data om rammeforhold (fx normering, personalets uddannelse, organisering mv.)
 • I hver tiende daginstitution gennemføres interview med repræsentanter for det pædagogiske personale om deres pædagogiske intentioner.

Observationerne foretages ved hjælp af KIDS-redskabet fra Dansk Psykologisk Forlag. I den aktuelle undersøgelse af daginstitutioner for de 3-5 årige anvendes en ny revideret version af KIDS– Kvalitetsudvikling i daginstitutioner. Børne- og Undervisningsministeriet har valg KIDS-redskaberne på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet.

KIDS-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på en række parametre, som er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 

Information om datasikkerhed og hjemmel for undersøgelsen

Børne- og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om at gennemføre en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud.

Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i aftalerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.

Formålet med undersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i dagtilbud til glæde for alle børn.

Hjemmel

Undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i § 63 i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 og § 102 a i dagtilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024. Undersøgelsen gennemføres som en statistisk undersøgelse jf. databeskyttelseslovgivningens regler for sådanne. Undersøgelsen sker med henblik på udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Indsamlingen og behandlingen af personoplysninger har endvidere hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, og databeskyttelseslovens § 11. Behandlingen af persondata i projektet har udelukkende et statistisk/videnskabeligt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, og databeskyttelseslovens § 10.  Det betyder bl.a., at de registrerede ikke har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles. Læs evt. mere herom på Datatilsynets hjemmeside: Generelt om forskning og statistik (datatilsynet.dk)

Databehandling og dataansvar

Børne- og Undervisningsministeriet er dataansvarlig for undersøgelsen. Det er således ministeriets ansvar, at de indsamlede og behandlede persondata behandles forsvarligt og opbevares sikkert i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler om undersøgelsen. Kontaktperson for Børne- og Undervisningsministeriet er Signe Kragh Mortensen, som kan kontaktes på e-mail: Signe.kragh.mortensen@uvm.dk.

EVA og VIVE behandler og opbevarer data sikkert efter gældende lovgivning. I afrapporteringen af undersøgelsen er der ikke fokus på de enkelte medarbejdere og børn eller den enkelte daginstitution og kommune. Afrapportering af undersøgelsens resultater sker i form af bl.a. statistik og tabeller i en form, hvor det ikke er muligt at identificere oplysninger om enkeltpersoner (børn eller medarbejdere).

For mere information se VIVE’s privatlivspolitik og EVA’s privatlivspolitik.

Adgang til data

Dataindsamlingen i de enkelte daginstitutioner har til formål at bidrage til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på tværs af daginstitutionerne. Resultater fra observationerne, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke til de enkelte daginstitutioner eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen.

Dansk Psykologisk Forlag er underleverandør og skal forestå observationerne. Efter endt dataindsamling overleverer Dansk Psykologisk Forlag observationsdata til EVA og VIVE, og Dansk Psykologisk Forlag sletter derefter data permanent.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil EVA og VIVE overlevere data til dataansvarlig (dvs. ministeriet), hvor de vil indgå i ministeriets statistikberedskab til brug for eventuelle senere undersøgelser på området, hvorefter data slettes hos EVA og VIVE. Data arkiveres evt. hos Rigsarkivet efter gældende regler i arkivlovgivningen.

Hvordan foretager vi undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 100 kommunale daginstitutioner på 3-5 årsområdet til at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen i de 100 daginstitutioner indebærer:

 • Observation af de pædagogiske læringsmiljøer
 • Indsamling af data om rammer (fx normering, personalets uddannelse, organisering mv.)
 • I hvert tiende daginstitution vil vi desuden følge observationerne op med et interview med repræsentanter for det pædagogiske personale om deres pædagogiske intentioner.

 Indsamling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger og andre oplysninger

I forbindelse med undersøgelsen indsamles:

 • Kontaktoplysninger (navn, telefon og mail) om dagtilbudschefer samt ledere i de udtrukne daginstitutioner
 • Oplysninger om antal stuer i de udtrukne daginstitutioner
 • Oplysninger om rammeforhold som fx ledelsesstruktur og ledelsesspænd
 • Observationsdata fra den enkelte daginstitution
 • Interviewdata i 10 % af de udtrukne daginstitutioner.

Det er ikke formålet med interview og observationer at behandle følsomme personoplysninger, og disse vil ikke blive anvendt i analyse og afrapportering, hvis vi i forbindelse med observation og analyse præsenteres for sådanne.

Indsamling af CPR-numre

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne daginstitutioner i de enkelte kommuner. CPR-numre gør det muligt at indsamle data til undersøgelsen gennem registre og databaser uden at forstyrre daginstitutionerne. Der vil i afrapportering af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, den enkelte daginstitution eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau, jf. ovennævnte. Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af daginstitutionerne, fx af sammenhængen mellem personalets anciennitet og uddannelse og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Når CPR-numre på pædagogisk personale kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge det pædagogiske personales uddannelses- og efteruddannelsesforhold og personalets anciennitet i dagtilbud. Disse oplysninger udgør hver især væsentlige strukturelle kvalitetsparametre i undersøgelsen.

Når CPR-numre på indskrevne børn kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge forskellige baggrundsfaktorer, som anses for at have en betydning for børnenes generelle trivsel, læring, udvikling og dannelse: Forældres uddannelse, arbejdsmarkedsstatus, indkomst dansk hhv. ikke-dansk baggrund.

Hvem deltager i undersøgelsen?

100 kommunale daginstitutioner på 3-5 årsområdet deltager i anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemfører på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

De 100 deltagende daginstitutioner på 3-5 årsområdet er tilfældigt udtrukket. Besøgene i daginstitutionerne for 3-5 årige bliver gennemført i september-oktober 2024. Undersøgelsens første del på 0-2 årsområdet er gennemført og offentliggjort (find udgivelserne her).

Der vil i afrapporteringen af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, den enkelte daginstitution eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

Hvordan gennemføres observationer i daginstitutioner?

I anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres observationer i 100 daginstitutioner for 3-5 årige børn i 2024. Observationerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø inden for tre fokusområder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og de gennemføres af certificerede observatører med pædagogisk uddannelse.

Hvilke daginstitutioner får observationsbesøg?

Alle daginstitutioner på 3-5-årsområdet, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, får i løbet af september og oktober 2024 besøg af en certificeret KIDS-observatør.
Alt afhængig af, hvordan de enkelte daginstitutioner er organiseret, vil der blive foretaget observationer i op til to grupper/stuer.

Hvilket redskab anvendes til observationer i daginstitutioner?

Med observationerne ønsker vi først og fremmest at undersøge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Det gøres ved hjælp af KIDS-redskabet fra Dansk Psykologisk Forlag. I den kommende undersøgelse på 3-5-årsområdet anvendes en revideret version af KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner. KIDS-redskabet giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre områder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet.

Børne- og Undervisningsministeriet har valgt KIDS-redskabet på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på en række parametre, som er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvem gennemfører observationerne?

Alle observationer gennemføres af certificerede observatører, der alle har en pædagogisk uddannelse og er ansatte hos EVA, VIVE eller Dansk Psykologisk Forlag. Observationerne gennemføres ud fra etiske retningslinjer, herunder at forstyrre daginstitutionerne mindst muligt, sikre gennemsigtighed i undersøgelsen for deltagere samt opmærksomhed på medarbejdernes og børnenes velbefindende. En til to observatører følger en almindelig dag, og besøget kræver derfor ikke forarbejde for medarbejderne.

Hvordan observeres kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø?

På besøgsdagen opholder observatøren sig i daginstitutionerne hele dagen fra kl. 8.30-15.30. Undervejs noterer observatøren forhold i henhold til KIDS-redskabet, som dækker fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Observationerne fokuserer på det pædagogiske læringsmiljø og på tværs af gruppen af medarbejdere, og derfor vil ingen enkelte børn eller medarbejdere være undersøgelsens genstandsfelt. På baggrund af observationerne beregnes en score.

Hvordan indgår data fra observationer i undersøgelsen?

Når observationsbesøgene er gennemført, vil datamaterialet fra KIDS-redskabet bestå af en række talværdier for kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i den enkelte daginstitution. Observationsbesøgene har til formål at bidrage med data til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på nationalt niveau på tværs af daginstitutionerne. Der vil i afrapporteringen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, den enkelte daginstitution eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

 

Hvordan gennemføres interview?

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres interview med pædagogisk personale om deres pædagogiske intentioner i udvalgte daginstitutioner. Interviewene har til formål at få medarbejdernes perspektiver på kvalitet i daginstitutioner.

Hvilke medarbejdere interviewes?

Vi har tilfældigt udtrukket 100 kommunale daginstitutioner på 3-5 årsområdet til at deltage i undersøgelsen. Hver tiende af disse udvælges til at deltage i interview, dvs. 10 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Observationer og interview gennemføres for i september-oktober 2024.

Formålet med interviewene

Interviewene gennemføres med det formål at indsamle:

 • Pædagogisk personales perspektiver på kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø
 • Pædagogisk personales refleksioner ift. konkret observeret praksis

I interviewene tages udgangspunkt i besøgsdagen, så medarbejderne kan reflektere over de pædagogiske intentioner, der ligger bag den observerede praksis. Interviewet er ikke en tilbagemelding på observationen, og KIDS-rapporten udleveres ikke til medarbejdere eller leder i institutionerne. I interviewet vil intervieweren inviterer det pædagogiske personale til at reflektere over dagen og deres praksis ift. udvalgte områder af det pædagogiske læringsmiljø som relationer, leg og aktiviteter samt fysiske omgivelser.

Hvem og hvornår gennemføres interviewene?

Interviewene gennemføres af konsulenter fra EVA og VIVE, som har foretaget observationerne i den udvalgte institution. Interviewet gennemføres så vidt muligt inden for 1-2 dage efter observationen og har cirka en times varighed. Interviewtidspunktet aftales med leder og foregår virtuelt.

Alt personale på den/de observerede stuer i daginstitutionen er inviteret til interviewet. Der deltager minimum én repræsentant fra den/de udvalgte stuer i interviewet, men vi opfordrer til, at så mange som muligt fra stuen/stuerne deltager. Lederen deltager ikke i interviewet, med mindre lederen var tilstede under observationen sammen med børnene.

Deltagelse i interviewet kræver ikke forberedelse.

Hvordan indgår interviewene i undersøgelsen?

På baggrund af interviewene laves en samlet kvalitativ analyse. Der er i afrapporteringen ikke fokus på den enkelte medarbejder, institution eller kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

Hvordan indsamles information om rammeforhold i daginstitutionerne?

Undersøgelsen vil bidrage med indsigt i rammeforhold i kommunale daginstitutioner samt sammenhængen mellem daginstitutionernes rammeforhold og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Hvilke rammeforhold indgår i undersøgelsen?

Med undersøgelsen ønsker vi at få viden om sammenhængen mellem kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og de rammeforhold, som daginstitutionerne har for det pædagogiske arbejde. Vi indsamler information om:

 • Daginstitutionens organisering i grupper/stuer
 • Overordnet ledelsesstruktur i daginstitutionen (fx traditionel institutionsledelse, sammenlagt institutionsledelse, netværksledelse, område-/klyngeledelse og distriktsledelse)
 • Ledelsesspænd, dvs. hvor mange pædagogiske medarbejdere der er pr. leder
 • Daginstitutionens normering og dagsnormering under observationen
 • Medarbejdernes uddannelsesbaggrund (andel af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere)
 • Medarbejdernes efter- og videreuddannelse
 • Medarbejderomsætning
 • Sygefravær blandt personalet
 • Børnene (fx alder og socioøkonomiske baggrund)

Hvordan indsamles informationen om rammeforholdene?

Ovenstående informationer om daginstitutionernes rammeforhold indsamles både fra de kommunale forvaltninger og registre. I forbindelse med at der foretages observationsbesøg i daginstitutionen, vil observatøren desuden indsamle oplysninger om, hvordan daginstitutionen er organiseret, og antal børn samt hvilket personale, der er tilstede i løbet af dagen.

Hvorfor indsamles CPR-numre?

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne daginstitutioner i de enkelte kommuner. CPR-numrene gør det muligt at indsamle information om relevante rammeforhold i registre og databaser uden at forstyrre daginstitutionerne. Der er i afrapporteringen af undersøgelsen ikke fokus på den enkelte medarbejder, barn eller den enkelte daginstitution eller kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

Hvordan indgår den indsamlede data i undersøgelsen?

Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af daginstitutionerne, fx analyser af sammenhængen mellem daginstitutionens rammeforhold i forhold til normering, personalets uddannelsesbaggrund, anciennitet og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. I rapporterne vil det ikke fremgå, hvilke konkrete kommuner, daginstitutioner, medarbejdere og børn, der har deltaget i undersøgelsen.

 

Giver undersøgelsen indsigter i kvalitet på kommunalt eller lokalt niveau?

Formålet med kvalitetsundersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten i kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Der er i afrapportering ikke fokus på enkelte medarbejdere, børn eller den enkelte daginstitution eller kommune. Hensigten med undersøgelsen er at give indsigter på nationalt niveau, og datamaterialet fra observationsbesøgene i daginstitutionerne vil bestå af en række talværdier for det pædagogiske læringsmiljø, som vil indgå i forskellige statistiske analyser på tværs af daginstitutionerne.

Resultater fra observationer, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke til de enkelte daginstitutioner eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen.

Den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud sættes i gang med afsæt i et grundigt forarbejde, der er gennemført med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsundersøgelsen er igangsat af Børne- og Undervisningsministeren. Forud for undersøgelsens igangsættelse er indholdet i undersøgelsen blevet drøftet med parterne på dagtilbudsområdet. Endvidere har EVA og VIVE på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet lavet et omfattende forarbejde, der har dannet grundlag for tilrettelæggelsen af undersøgelsen.

Formålet med forarbejdet har været at skabe et vidensbaseret grundlag for, at der kunne tages stilling til kvalitetsundersøgelsens form, indhold og proces for gennemførelse. Du kan læse de forskellige notater i forarbejdet til nederst på denne side.

EVA og VIVE har desuden gennemført et forarbejde om en mulig tillægsundersøgelse af børns, trivsel, læring, udvikling og dannelse i daginstitutioner for 3-5 årige. Find forarbejdet nedenfor.

Mere om redskabet KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner

I anden del af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, der har fokus på daginstitutioner for 3-5 årige anvendes KIDS-redskabet fra Dansk Psykologisk Forlag, et redskab målrettet daginstitutioner. KIDS-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på en række parametre, som er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

KIDS - Daginstitution

KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, er et danskudviklet redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. KIDS er et redskab til observation som i denne undersøgelse anvendes af certificerede observatører. Med redskabet observeres de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling og dermed kvaliteten i det pædagogiske miljø. KIDS er et systematisk redskab, der er baseret på national og international forskning i, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i daginstitutioner. Redskabet bygger desuden på sociokulturel udviklingsteori og forskning om pædagogisk kvalitet i daginstitutioner samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.


KIDS er udarbejdet af professor og psykolog Charlotte Ringsmose og lektor og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med danske dagtilbud og kommuner.

KIDS-redskabet udkom første gang i 2014. I 2020 udkom den 2. udgave, som er tilpasset den nye dagtilbudslovgivning fra 2018, herunder de seks læreplanstemaer. Det er 2. udgave, der er anvendt i den første del af den nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2-årsområdet. Efterfølgende har Dansk Psykologisk Forlag revideret KIDS. Det er den reviderede udgave (KIDS 3.0 - Daginstitutioner) som anvendes i den aktuelle undersøgelse på 3-5-års området.

KIDS-redskabets anvendelse til observation i undersøgelsen

Med KIDS-redskabet observeres og vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø inden for tre hovedområder:

 1. Fysiske omgivelser
 2. Relationer
 3. Leg og aktivitet

Vurdering af de tre områder giver et overordnet og grundlæggende indblik i kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, som bygger på forskningsviden om de vigtigste forhold i dagtilbuddet for et barns udvikling.

KIDS-redskaberne giver desuden mulighed for at observere og vurdere kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø yderligere i forhold til seks specifikke områder. Denne del af redskabet anvendes ikke i denne undersøgelse.

KIDS-redskabet har fokus på handlinger

KIDS-redskabet er bygget op, så observatøren observerer og vurderer kvaliteten i forhold til en række udsagn fordelt på de tre hovedområder. Observatøren observerer og vurderer de faktiske observerede handlinger – og dermed vurderer KIDS-redskabet ikke pædagogiske målbeskrivelser eller pædagogiske hensigter.

Hvordan vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø?

De fysiske omgivelser vurderes ved, at observatøren forholder sig til en række udsagn og angiver det udsagn, der passer bedst på daginstitutionen. For hovedområdet ’relationer’ og ’leg og aktivitet’ vurderer observatøren for hvert udsagn daginstitutionens praksis på en fem-trins-skala med kategorierne ”Sjældent”, ”Af og til”, ”Jævnligt”, ”Ofte” og ”Næsten altid”.

Der udregnes en samlet score for hver af de tre hovedområder. Den samlede scorer for hvert hovedområde omregnes til procent og benyttes til at give en samlet vurdering af kvaliteten i daginstitutionen under observationen. Det samlede resultat indplaceres inden for fem kategorier: ’fremragende kvalitet’, ’god kvalitet’, ’tilstrækkelig kvalitet’, ’utilstrækkelig kvalitet’ og ’ringe kvalitet’.

Observationstid

Der observeres hen over hele dagen fra kl 8.30-15.30, dvs. både om morgenen, i grupperum, på legepladsen og i eftermiddagstimerne. Det er vigtigt, at observationerne finder sted over hele dagen og ikke kun fx om formiddagen. Dette for at få mulighed for at se de forskellige forløb, der kan være i en daginstitution over en dag, og for at få mulighed for at observere overgang fra hjem til institution og omvendt. Observationerne foregår på en almindelig dag, det vil sige en dag, der ligner hverdagen så meget som muligt.

Forarbejde til national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Her kan du finde forarbejdet til EVA og VIVE's undersøgelse af kvaliteten af dagtilbud for 0-2 årige.

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver et overblik over eksisterende kvalitetsvurderingspraksis i kommunerne.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-608-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
 

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver overblik over relevante danske og norske erfaringer med at gennemføre nationale kvalitetsundersøgelser.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-609-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Erfaringer med at undersøge kvalitet nationalt

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er en rapport, der giver overblik over fem udvalgte eksisterende kvalitetsvurderingsredskaber.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-610-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Hent Vurdering af udvalgte redskaber

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Dette er et todelt analysenotat baseret på en undersøgelse af, hvilken viden om kvalitet i dagtilbud der efterspørges på hhv. lokalt, kommunalt og nationalt niveau.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-607-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Vidensbehov på lokalt niveau

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes og indeholder oplæg til bl.a. indikatorer samt mulige dataindsamlingsmetoder.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-636-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Model for kvalitetsundersøgelsen

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes. Dette sker med afsæt i de øvrige delleverancer fra forarbejdet.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-637-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Overordnede valg vedrørende en kvalitetsundersøgelse

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har også lavet to rapporter som led i forarbejdet til den nationale kvalitetsundersøgelse. Dem kan du læse her.

Læs rapporten Vidensbehov på nationalt og kommunalt niveau på VIVE's hjemmeside

Læs rapporten Overblik over relevant registerdata på VIVE's hjemmeside

Referat af først møde mellem Danmarks Evalueringsinstitut, Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd og den videnskabelige referencegruppe.

Download Referat af møde med videnskabelig referencegruppe

Forarbejde om undersøgelse af børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud

Her kan du finde tre notater, som EVA og VIVE har udarbejdet forud for den anden del af den nationale undersøgelse af kvaliteten i daginstitutioner. Forarbejdet handler om muligheden for at udvide kvalitetsundersøgelsen ved også at undersøge børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.

Børne- og Undervisningsministeren har med afsæt i forarbejdet og inddragelse af interessenterne på dagtilbudsområdet besluttet, at undersøgelsen af daginstitutioner for 3-5-årige børn ikke skal udvides.

Notat 1 bygger på en dokumentanalyse af begreberne trivsel, læring, udvikling og dannelse i den styrkede pædagogiske læreplan samt en desk research af mulige tilgange, metoder og redskaber til undersøgelsen.
Formålet med notatet er at give fælles vidensgrundlag, som kan danne afsæt først for videre drøftelse.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-724-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
 

Notat 2 beskriver tre mulige spor angående fokusområder inden for trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud samt metodiske tilgange og redskaber.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-725-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Notat 2 - Tre designspor

Notat 3 samler op på forarbejdet og præsenterer tre konkrete designmodeller. Notat 3 udgør det endelige afsæt for, at Børne- og Undervisningsministeriet kan træffe afgørelse om, hvorvidt og hvordan der skal gennemføres en tillægsundersøgelse om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud i sammenhæng med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 3-5-årige.

Udgivelsesår: 2024
ISBN: 978-87-7182-728-6
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Notat 3 - Tre designmodeller