Kvalitet i daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige

Hvordan er kvaliteten i danske daginstitutioner og dagplejer for 0-2 årige? Undersøgelsen er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE) for Børne- og Undervisningsministeriet. Få hele rapporten og de centrale resultater her.

Artikel

National undersøgelse viser svingende kvalitet i daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige

38 % af daginstitutioner og 46 % af dagplejerne har utilstrækkelig kvalitet. Mange steder kan det pædagogiske læringsmiljø kun til en vis grad forventes at understøtte de yngste børns udvikling og trivsel.

Den første nationale undersøgelse af kvaliteten i danske dagtilbud for 0-2-årige giver os vigtig viden at handle på.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser fra undersøgelsen om kvalitet i daginstitutioner og dagplejer for 0-2-årige

Forarbejde til national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud

Her kan du finde forarbejdet til EVA og VIVE's undersøgelse af kvaliteten af dagtilbud for 0-2 årige.

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver et overblik over eksisterende kvalitetsvurderingspraksis i kommunerne.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-608-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
 

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver overblik over relevante danske og norske erfaringer med at gennemføre nationale kvalitetsundersøgelser.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-609-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Erfaringer med at undersøge kvalitet nationalt

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er en rapport, der giver overblik over fem udvalgte eksisterende kvalitetsvurderingsredskaber.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-610-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Hent Vurdering af udvalgte redskaber

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Dette er et todelt analysenotat baseret på en undersøgelse af, hvilken viden om kvalitet i dagtilbud der efterspørges på hhv. lokalt, kommunalt og nationalt niveau.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-607-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Vidensbehov på lokalt niveau

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes og indeholder oplæg til bl.a. indikatorer samt mulige dataindsamlingsmetoder.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-636-4
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Model for kvalitetsundersøgelsen

EVA har lavet en række forarbejder til kvalitetsundersøgelser dagtilbud. Denne rapport skitserer forskellige muligheder for, hvordan kvalitetsundersøgelsen kan designes. Dette sker med afsæt i de øvrige delleverancer fra forarbejdet.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-637-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Download Overordnede valg vedrørende en kvalitetsundersøgelse

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har også lavet to rapporter som led i forarbejdet til den nationale kvalitetsundersøgelse. Dem kan du læse her.

Læs rapporten Vidensbehov på nationalt og kommunalt niveau på VIVE's hjemmeside

Læs rapporten Overblik over relevant registerdata på VIVE's hjemmeside

Referat af først møde mellem Danmarks Evalueringsinstitut, Det Nationale Forsknings- og Videnscenter for Velfærd og den videnskabelige referencegruppe.

Download Referat af møde med videnskabelig referencegruppe

FAQ til national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud 0-2-årige

Denne FAQ blev udarbejdet mens undersøgelsen var undervejs. Her kan du få svar på nogle at de mest almindlige spørgsmål om undersøgelsen.

Vi ved i dag ikke meget om kvaliteten i de kommunale dagtilbud og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne nationale undersøgelse ønsker at lave om på. Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Hvad er baggrunden for undersøgelsen?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) gennemfører i 2022-23 en national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud. Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.

Forud for igangsættelse af kvalitetsundersøgelsen har VIVE og EVA udarbejdet et omfattende forarbejde i vinteren 2021 og i foråret 2022 med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet. Forarbejdets leverancer kan læses her. I forlængelse af forarbejdets konklusioner igangsættes den aktuelle undersøgelse af kvalitet i dagtilbud.

Hvad er formålet med undersøgelsen?

Vi ved, at børns trivsel og læring i de første leveår er af afgørende betydning – både for det gode børneliv og for børnenes muligheder på sigt. Samtidig har vi viden om, hvad der skaber gode dagtilbud, hvor børn trives og lærer: Dagtilbud, hvor både ledere og medarbejdere hver dag yder en stor faglig indsats for at skabe gode, lærerige og udviklende rammer for børnene.

Vi ved imidlertid ikke meget om kvaliteten i de danske dagtilbud og eventuelle forskelle på kvaliteten af dagtilbud. Det er dét, vi med denne undersøgelse ønsker at lave om på.

Jo mere vi ved om kvaliteten, desto bedre er udgangspunktet for, at dagtilbuddene kan udvikles og blive endnu bedre i fremtiden.

Formålet med undersøgelsen er at skabe systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Hvordan gennemføres undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 300 kommunale dagtilbud til at deltage i undersøgelsen: 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Besøgene i alle dagtilbud gennemføres for 0-2 årsområdet i september-november 2022, mens besøg for 3-5 årsområdet gennemføres i 2023. Undersøgelsen i de 300 dagtilbud indebærer:

 • Observation af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer
 • Indsamling af data om rammeforhold (fx normering, uddannelse, organisering mv.)
 • I hver tiende dagtilbud følger vi observationerne op med et interview med repræsentanter for medarbejdere om deres pædagogiske intentioner.

Observationerne foretages ved hjælp af redskaberne KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner og KIDS Dagpleje – Evaluering og Kvalitetsudvikling fra Dansk Psykologisk Forlag. Valget af disse redskaber er sket på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS-redskaberne er valgt, fordi de bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. På den måde bliver det muligt at undersøge kvaliteten i danske dagtilbud på en række parametre, som er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) om at gennemføre en national undersøgelse af kvalitet i kommunale dagtilbud. 
Undersøgelsen gennemføres på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet med udgangspunkt i aftalerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 og 2023, hvor det fremgår, at der igangsættes en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, den danske dagtilbudstradition og relevante data.

Formålet med undersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten af kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i dagtilbud til glæde for alle børn.

Hjemmel

Undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i §63 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/01/2019) og §102a i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LBK nr. 985 af 27/06/2022). Undersøgelsen gennemføres som en statistisk undersøgelse jf. databeskyttelseslovgivningens regler for sådanne. Læs evt. mere herom på Datatilsynets hjemmeside: Generelt om forskning og statistik (datatilsynet.dk)

Databehandling og dataansvar

Børne- og Undervisningsministeriet er dataansvarlig for undersøgelsen. Det er således ministeriets ansvar, at de indsamlede og behandlede persondata behandles forsvarligt og opbevares sikkert i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Der er indgået de nødvendige databehandleraftaler om undersøgelsen. 

EVA og VIVE behandler og opbevarer data sikkert efter gældende lovgivning. I afrapporteringen af undersøgelsen er der ikke fokus på de enkelte medarbejdere og børn eller det enkelte dagtilbud og kommune. Afrapportering af undersøgelsens resultater sker i form af bl.a. statistik og tabeller i en form, hvor det ikke er muligt at identificere oplysninger om enkeltpersoner (børn eller medarbejdere). 

For mere information se VIVE’s privatlivspolitik og EVA’s privatlivspolitik.

Adgang til data

Dataindsamlingen i de enkelte dagtilbud har til formål at bidrage til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statistiske analyser af kvalitet på tværs af dagtilbuddene. Resultater fra observationerne, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke til de enkelte dagtilbud eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen. 

Dansk Psykologisk Forlag er underleverandør og skal forestå observationerne. Efter endt dataindsamling overleverer Dansk Psykologisk Forlag observationsdata til EVA og VIVE, og Dansk Psykologisk Forlag sletter derefter data permanent.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil EVA og VIVE overlevere data til dataansvarlig (dvs. ministeriet), hvor de vil indgå i ministeriets statistikberedskab til brug for eventuelle senere statistiske analyser af området, hvorefter data slettes hos EVA og VIVE. Data arkiveres evt. hos Rigsarkivet efter gældende regler i arkivlovgivningen. 

Hvordan foretager vi undersøgelsen?

Vi har tilfældigt udtrukket 300 dagtilbud til at deltage i undersøgelsen. De er fordelt på 100 daginstitutioner på 0-2 års området, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5 års området. Undersøgelsen i de 300 dagtilbud indebærer:

 • Observation af de pædagogiske læringsmiljøer
 • Indsamling af data om rammer (fx normering, uddannelse, organisering mv.)
 • I hvert tiende dagtilbud (fordelt på de tre typer) vil vi desuden følge observationerne op med et interview med repræsentanter for det pædagogiske personale om deres pædagogiske intentioner. 

Indsamling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger og andre oplysninger

I forbindelse med undersøgelsen indsamles:

 • Kontaktoplysninger på ledere og dagplejere i de udtrukne dagtilbud
 • Oplysninger om antal stuer i de udtrukne daginstitutioner
 • Oplysninger om rammeforhold som fx ledelsesstruktur og ledelsesspænd
 • Observationsdata fra det enkelte dagtilbud
 • Interviewdata i 10 % af de udtrukne dagtilbud.

Indsamling af CPR-numre

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne dagtilbud i de enkelte kommuner. CPR-numre gør det muligt at indsamle data til undersøgelsen gennem registre og databaser uden at forstyrre dagtilbuddene. Der vil i afrapportering af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, det enkelte dagtilbud eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau, jf. ovennævnte. Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af dagtilbud, fx af sammenhængen mellem personalets anciennitet og uddannelse og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. 

Når CPR-numre på pædagogisk personale kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge forhold såsom det pædagogiske personales uddannelsesforhold, anciennitet på arbejdsmarkedet og ansættelse inden for det pædagogisk område. Disse oplysninger udgør hver især væsentlige strukturelle kvalitetsparametre i undersøgelsen.

Når CPR-numre på indskrevne børn kobles til registerdata, bliver det muligt at undersøge forskellige baggrundsfaktorer fx socioøkonomisk baggrund, som anses for at have en betydning for børnenes generelle trivsel, læring, udvikling og dannelse.

300 kommunale dagtilbud deltager i den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) gennemfører i 2022-23 på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. 

De 300 deltagende dagtilbud er tilfældigt udtrukket. I alt deltager 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejere og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Som en del af undersøgelsen gennemføres observationsbesøg i alle dagtilbuddene for 0-2-årsområdet i september-november 2022, mens observationsbesøg for 3-5-årsområdet gennemføres i 2023.

Der vil i afrapporteringen af undersøgelsen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, det enkelte dagtilbud eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau. 

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres observationer i 100 daginstitutioner og 100 dagplejer på 0-2-årsområdet i 2022 og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet i 2023. Observationerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø inden for tre fokusområder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og de gennemføres af certificerede observatører med pædagogisk uddannelse.

Hvilke daginstitutioner får observationsbesøg? 

Alle daginstitutioner på 0-2-årsområdet, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, får i løbet af september, oktober og november 2022 besøg af en certificeret KIDS-observatør.
Alt afhængig af, hvordan de enkelte daginstitutioner er organiseret, vil der blive foretaget observationer i op til to grupper/stuer. 

Hvilket redskab anvendes til observationer i daginstitutioner?

Med observationerne ønsker vi først og fremmest at undersøge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Det gøres ved hjælp af redskabet KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, fra Dansk Psykologisk Forlag. KIDS-redskabet giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre områder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. 

KIDS-redskabet er valgt på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Hvem gennemfører observationerne?

Alle observationer gennemføres af certificerede observatører, der alle har en pædagogisk uddannelse og er ansatte hos EVA, VIVE eller Dansk Psykologisk Forlag. Observationerne gennemføres ud fra etiske retningslinjer, herunder at forstyrre dagtilbuddene mindst muligt, sikre gennemsigtighed i undersøgelsen for deltagere samt opmærksomhed på medarbejdernes og børnenes velbefindende. Observatøren følger en almindelig dag, og besøget kræver derfor ikke forarbejde for medarbejderne. 

Hvordan observeres kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø? 

På besøgsdagen opholder observatøren sig i dagtilbuddet hele dagen fra kl. 8.30-15.30. Undervejs noterer observatøren forhold i henhold til KIDS-redskabet, som dækker fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. Observationerne fokuserer på det pædagogiske læringsmiljø og på tværs af gruppen af medarbejdere, og derfor vil ingen enkelte børn eller medarbejdere være undersøgelsens genstandsfelt. På baggrund af observationerne beregnes en score. 

Hvordan indgår data fra observationer i undersøgelsen?

Når observationsbesøgene er gennemført, vil datamaterialet fra KIDS-redskabet bestå af en række talværdier for kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i den enkelte daginstitution. Observationsbesøgene har til formål at bidrage med data til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på nationalt niveau på tværs af daginstitutioner. Der i afrapporteringen ikke være fokus på den enkelte medarbejder eller barn, den enkelte daginstitution eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau. 

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud gennemføres observationer i 100 daginstitutioner og 100 dagplejer på 0-2-årsområdet i 2022 og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet i 2023. Observationerne fokuserer på det overordnede pædagogiske læringsmiljø inden for tre fokusområder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og de gennemføres af certificerede observatører med pædagogisk uddannelse.

Hvilke dagplejere for observationsbesøg? 

Alle dagplejere, der er udtrukket til at deltage i undersøgelsen, får i løbet af september, oktober og november 2022 besøg af en certificeret KIDS-observatør. De 100 dagplejere er tilfældigt udtrukket.

Hvilket redskab anvendes til observationer i dagplejen?

Med observationerne ønsker vi først og fremmest at undersøge kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. Det gøres ved hjælp af redskabet KIDS Dagpleje – Evaluering og kvalitetsudvikling fra Dansk Psykologisk Forlag. KIDS Dagpleje er udviklet til de særlige vilkår i dagplejen og giver en bred viden om det pædagogiske læringsmiljø med fokus på tre områder: Fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet. 

Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner, idet dagplejeren ofte arbejder alene med en mindre gruppe børn, og idet arbejdet overvejende foregår i dagplejerens eget hjem. Herudover mødes dagplejen ofte ugentligt i legestuer med andre dagplejer. KIDS Dagpleje er rettet mod hverdagen i dagplejerens hjem.

Redskabet KIDS Dagpleje er valgt på baggrund af et forarbejde gennemført af VIVE og EVA med inddragelse af eksperter og interessenter på dagtilbudsområdet. KIDS Dagpleje-redskabet er valgt, fordi det bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Hvem gennemfører observationerne?

Alle observationer i dagplejerne varetages af certificerede observatører, der alle har en pædagogisk uddannelse og er ansatte hos EVA, VIVE eller Dansk Psykologisk Forlag. Observationerne gennemføres ud fra etiske retningslinjer, herunder at forstyrre dagplejen mindst muligt, sikre gennemsigtighed om undersøgelsen samt opmærksomhed på dagplejeren og børnenes velbefindende og i den forbindelse med særlig opmærksomhed på, at arbejdspladsen også er dagplejerens private hjem. Observatøren følger en almindelig dag, og besøget kræver derfor ikke forarbejde for dagplejeren. 

Hvordan observeres kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø?

På besøgsdagen opholder observatøren sig i dagplejen fra kl. 8.30-15.30. Når børnene sover til middag, trækker observatøren sig tilbage. Undervejs noterer observatøren forhold i henhold til KIDS Dagpleje-redskabet, som dækker fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet.

Observationerne fokuserer på det pædagogiske læringsmiljø. På baggrund af observationerne beregnes en score. 

Hvordan indgår data fra observationer i undersøgelsen?

Når besøgene er gennemført, vil datamaterialet fra KIDS Dagpleje-redskabet bestå af en række talværdier for kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, som vil indgå i forskellige statistiske analyser på tværs af dagtilbuddene. Observationsbesøget i den enkelte dagpleje har til formål at bidrage med data til den samlede nationale undersøgelse. Data vil således blive anvendt til at lave statiske analyser af kvalitet på nationalt niveau på tværs af dagplejerne. Der vil i afrapportering ikke være fokus på den enkelte dagplejer eller barn, den enkelte dagpleje eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

I den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud følger vi i hver tiende dagtilbud, når observationerne med KIDS er gennemført, op med et interview med pædagogiske medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje om de pædagogiske intentioner. Interviewene har til formål at få medarbejdernes perspektiver på kvalitet i dagtilbud.

Hvilke dagplejere og medarbejdere interviewes? 

Vi har tilfældigt udtrukket 300 kommunale dagtilbud til at deltage i undersøgelsen: 100 daginstitutioner på 0-2-årsområdet, 100 dagplejer og 100 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Hver tiende af disse udvælges til at deltage interview, dvs. 10 dagplejere, 10 daginstitutioner på 0-2års-området og 10 daginstitutioner på 3-5-årsområdet. Undersøgelsen på 0-2 årsområdet gennemføres i 2022, de udvalgte daginstitutioner/dagplejere på 0-2 årsområdet får besked om dette i løbet af september og oktober. 

Formålet med interviewene

Interviewene gennemføres med det formål at indsamle:

 • medarbejdere/dagplejeres perspektiver på kvalitet i det pædagogiske læringsmiljø 
 • medarbejdere/dagplejeres refleksioner ift. konkret observeret praksis

I interviewene tages der udgangspunkt i en individuel KIDS-rapport, der udarbejdes i forbindelse med observationerne, så medarbejdere/dagplejere kan reflektere over de pædagogiske intentioner, der ligger bag den observerede praksis. Interviewet er ikke en egentlig tilbagemelding på observationen, hvorfor KIDS-rapporten ikke udleveres til dagplejeren, til medarbejdere eller leder i institutionerne. I interviewet vil intervieweren i stedet fremhæve udvalgte observationer som afsæt for en fælles drøftelse og refleksion over den observerede praksis. 

Hvem og hvornår gennemføres interviewene?

Interviewene gennemføres af konsulenter fra EVA og VIVE, som har foretaget observationerne i den udvalgte dagpleje/institution. Interviewet gennemføres så vidt muligt inden for 1-2 dage efter observationen og har cirka en times varighed. Interviewtidspunktet aftales med leder/dagplejer og foregår virtuelt. Interview med dagplejere kan alternativt gennemføres pr. telefon. 

I daginstitutioner, hvor der er gennemført observationer i to stuer/grupper, udvælger EVA og VIVE en af stuerne/grupperne til interview. Der deltager minimum én repræsentant fra den udvalgte stue/gruppe i interviewet, men vi opfordrer til, at så mange som muligt fra stuen deltager. Hvis lederen var tilstede under observationen sammen med børnene deltager vedkommende ligeledes i interviewet.

Dagplejeren har mulighed for at tage sin dagplejepædagog med til interviewet, hvis han/hun ønsker det.

Deltagelse i interviewet kræver ikke forberedelse. 

Hvordan indgår interviewene i undersøgelsen?

På baggrund af interviewene laves en samlet kvalitativ analyse. Der er i afrapporteringen ikke fokus på den enkelte medarbejder/dagplejer, den enkelte dagpleje eller den enkelte kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau.

Undersøgelsen vil bidrage med indsigt i rammeforhold i kommunale dagtilbud samt sammenhængen mellem dagtilbuddenes rammeforhold og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Hvilke rammeforhold indgår i undersøgelsen? 

Med undersøgelsen ønsker vi at få viden om sammenhængen mellem kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer og de rammeforhold, som dagtilbuddene har for det pædagogiske arbejde. Vi indsamler information om:

 • Dagtilbuddets organisering i grupper/stuer
 • Overordnet ledelsesstruktur i daginstitution (fx traditionel institutionsledelse, sammenlagt institutionsledelse, netværksledelse, område-/klyngeledelse og distriktsledelse)
 • Ledelsesspænd, dvs. hvor mange pædagogiske medarbejdere der er pr. leder
 • Dagtilbuddets normering og dagsnormering under observationen 
 • Medarbejdernes uddannelsesbaggrund (andel af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere)
 • Medarbejdernes efter- og videreuddannelse
 • Medarbejderomsætning
 • Sygefravær blandt personalet
 • Børnene (fx alder og socioøkonomiske baggrund)

Hvordan indsamles informationen om rammeforholdene?

Ovenstående informationer om dagtilbuddenes rammeforhold indsamles både fra de kommunale forvaltninger og registre. I forbindelse med at der foretages observationsbesøg i dagtilbuddet, vil observatøren desuden indsamle oplysninger om, hvordan dagtilbuddet er organiseret, og antal børn samt hvilket personale, der er tilstede i løbet af dagen. 

Hvorfor indsamles CPR-numre?

I forbindelse med den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud indhentes CPR-numre på indskrevne børn og medarbejdere for de udtrukne dagtilbud i de enkelte kommuner. CPR-numrene gør det muligt at indsamle information om relevante rammeforhold i registre og databaser uden at forstyrre dagtilbuddene. Der er i afrapporteringen af undersøgelsen ikke fokus på den enkelte medarbejder, barn eller det enkelte dagtilbud eller kommune, da afrapporteringen vil være på nationalt niveau. 

Hvordan indgår den indsamlede data i undersøgelsen?

Det indhentede data vil indgå i statistiske analyser på tværs af dagtilbud, fx analyser af sammenhængen mellem dagtilbuddets rammeforhold i forhold til normering, personalets uddannelsesbaggrund, anciennitet og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø. I rapporterne vil det ikke fremgå, hvilke konkrete kommuner, dagtilbud, medarbejdere og børn, der har deltaget i undersøgelsen.

Formålet med kvalitetsundersøgelsen er at opnå systematisk indsigt i kvaliteten i kommunale dagtilbud på nationalt niveau, herunder rammerne og de pædagogiske læringsmiljøer. Viden fra undersøgelsen kan anvendes i kommende indsatser for at fastholde og udvikle kvaliteten i danske dagtilbud til glæde for alle børn.

Der er i afrapportering ikke fokus på enkelte medarbejdere, børn eller den enkelte daginstitution, dagpleje eller kommune. Hensigten med undersøgelsen er at give indsigter på nationalt niveau, og datamaterialet fra observationsbesøgende i dagtilbuddene vil bestå af en række talværdier for det pædagogiske læringsmiljø, som vil indgå i forskellige statistiske analyser på tværs af dagtilbuddene. 

Resultater fra observationer, øvrige data eller analyser om lokale forhold udleveres ikke de enkelte dagtilbud eller kommuner i forbindelse med undersøgelsen. 

Den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud sættes i gang med afsæt i et grundigt forarbejde, der er gennemført med inddragelse af interessenter og eksperter på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsundersøgelsen er igangsat af Børne- og Undervisningsministeren. Forud for undersøgelsens igangsættelse er indholdet i undersøgelsen blevet drøftet med parterne på dagtilbudsområdet. Endvidere har EVA og VIVE lavet et omfattende forarbejde, der har dannet grundlag for tilrettelæggelsen af undersøgelsen.

Formålet med forarbejdet har været at skabe et vidensbaseret grundlag for, at der kunne tages stilling til kvalitetsundersøgelsens form, indhold og proces for gennemførelse.

I denne undersøgelse anvendes to KIDS-redskaber, et redskab målrettet daginstitutioner og et målrettet dagplejen. KIDS-redskaberne er valgt, fordi de bygger på forskning, er udviklet i en dansk dagtilbudskontekst og undersøger elementer, som står centralt i den styrkede pædagogiske læreplan.

KIDS

KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, er et danskudviklet redskab til at vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud. KIDS er et redskab til observation som i denne undersøgelse anvendes af certificerede observatører.  Med redskabet observeres de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling og dermed på kvaliteten i det pædagogiske miljø. KIDS er et systematisk redskab, der er baseret på national og international forskning i, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i daginstitutioner.

KIDS er udarbejdet af professor og psykolog Charlotte Ringsmose og lektor og specialist i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller i samarbejde med danske dagtilbud og kommuner.

KIDS-redskabet udkom første gang i 2014. I 2020 udkom den 2. udgave, som er tilpasset den nye dagtilbudslovgivning fra 2018, herunder de seks læreplanstemaer. Redskabet bygger på sociokulturel udviklingsteori og forskning om pædagogisk kvalitet i daginstitutioner samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

KIDS Dagpleje

I efteråret 2021 udkom redskabet KIDS Dagpleje – Evaluering og kvalitetsudvikling. Dette redskab er udviklet på baggrund af KIDS – Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, og mange observationspunkter går således på tværs af dagpleje og daginstitution. Mange af de samme forhold gør sig gældende, når det handler om at tilrettelægge pædagogisk kvalitet for børn uanset om børnene er en del af en daginstitution eller dagpleje, men KIDS Dagpleje er tilpasset dagplejernes anderledes vilkår.

KIDS-redskaberne anvendelses til observation i undersøgelsen

Med KIDS-redskaberne observeres og vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø inden for tre hovedområder:

 • Fysiske omgivelser
 • Relationer
 • Leg og aktivitet

De tre områder giver et overordnet og grundlæggende indblik og vurdering af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø, som bygger på forskningsviden om de vigtigste forhold i dagtilbuddet for et barns udvikling. 

KIDS-redskaberne giver desuden mulighed for at observere og vurdere kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø yderligere i forhold til seks specifikke områder. Denne del af redskabet anvendes ikke i denne undersøgelse.

KIDS-redskabet har fokus på handlinger

KIDS-redskaberne er bygget op, så observatøren observerer og vurderer kvaliteten i forhold til en række udsagn fordelt på de tre hovedområder. Observatøren observerer og vurderer de faktiske observerede handlinger – og dermed vurderer KIDS-redskaberne ikke pædagogiske målbeskrivelser eller pædagogiske hensigter. 

Hvordan vurderes kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø?

De fysiske omgivelser vurderes ved, at observatøren forholder sig til en række udsagn og angiver det udsagn, der passer bedst på dagtilbuddet. For hovedområdet ’relationer’ og ’leg og aktivitet’ vurderer observatøren for hvert udsagn dagtilbuddets praksis på en fem-trins-skala med kategorierne ”Sjældent”, ”Af og til”, ”Jævnligt”, ”Ofte” og ”Næsten altid”.

Der udregnes en samlet score for hver af de tre hovedområder. Den samlede scorer for hvert hovedområde omregnes til procent og benyttes til at give en samlet vurdering af kvaliteten i dagtilbuddet under observationen. Det samlede resultat indplaceres inden for fem kategorier: fremragende kvalitet, god kvalitet, tilstrækkelig kvalitet, utilstrækkelig kvalitet og ringe kvalitet.

Observationstid

Der observeres hen over hele dagen fra kl 8.30-15.30, dvs. både om morgenen, i grupperum, på legepladsen og i
eftermiddagstimerne. Det er vigtigt, at observationerne finder sted over hele dagen og ikke kun fx om
formiddagen. Dette for at få mulighed for at se de forskellige forløb, der kan være i en daginstitution/dagpleje over en dag, og for at få mulighed for at observere overgang fra hjem til institution og omvendt. Observationerne foregår på en almindelig dag, det vil sige en dag, der ligner hverdagen så meget som muligt.