Artikel

3 strukturelle forhold giver dagtilbud af høj kvalitet

28-04-2017
Artikel

Forskning om kvalitet kan opdeles i 3 elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. I en ny artikelserie går vi i dybden med de 3 elementer – og i første omgang sættes der spot på strukturel kvalitet.

Forskning i kvalitet og begrebet kvalitet er stadig nyt på dagtilbudsområdet, men ingen aktører på området er uenige i, at dagtilbud af høj kvalitet er af afgørende betydning for børns liv. I en udgivelse fra EVA præsenteres nogle af de mest centrale pointer fra forskningen i kvalitet i dagtilbud.

Forskning om kvalitet i dagtilbud kan opdeles i 3 elementer; strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. I en ny artikelserie går vi mere i dybden med de 3 elementer, og i denne artikel rettes fokus på, hvilke rammer og forhold der er afgørende for dagtilbud af høj kvalitet. 

Høj normering og mindre gruppestørrelser kan skabe bedre kvalitet

En høj normering har positive effekter på børns senere udvikling bl.a. i forhold til deres kognitive og sproglige kompetencer og skoleparathed. Det viser flere studier, som fremhæver, at normering bl.a. har indflydelse på, hvordan dagen organiseres og for personalets tid til at være sammen med børnene og til deres faglige forberedelse og udvikling.

Samtidig viser forskningen, at børn i mindre gruppestørrelser udviser bl.a. bedre sociale interaktioner og færre tegn på stress. Det skyldes, at mindre børnegrupper fremmer en bedre interaktion mellem børn og de voksnes opmærksomhed på børnene. Dog er det også vigtigt, at personalet skaber grupper og aktiviteter med afsæt i børnenes interesser, som åbner op for en gensidig kommunikation mellem børn og voksne. 

Fysiske rammer har betydning for pædagogisk kvalitet

Tilrettelæggelsen af de fysiske rammer kan bruges aktivt til at strukturere praksis og børns aktiviteter. Netop derfor er det ifølge forskningen vigtigt reflektere over rummenes muligheder og begrænsninger – både indendørs og udendørs. Eksempelvis kan de fysiske rammer være med til at skabe et varieret og dynamisk miljø, der inviterer til forskellige former for leg, bevægelse og udfoldelse. Et sådan miljø fremmer ikke kun børnenes fysiske aktivitetsniveau, men også deres indflydelse på, hvordan de bruger rum og ting både inde og ude. Udemiljø betyder i sær meget for børns sundhed, trivsel, læring og udvikling.

Desto mere uddannelse desto bedre kvalitet

Når personalet er uddannet, bliver kvaliteten i dagtilbuddene bedre. Det viser flere studier, som peger på, at uddannelsesniveauet bl.a. har betydning for pædagogernes evner til at skabe et godt læringsmiljø, der understøtter børnenes kognitive og sociale kompetencer. På samme måde er personalets videre- og efteruddannelse også vigtig for kvaliteten, da det sikrer den faglige refleksion og planlægning i personalegruppen, og at samværet med børnene prioriteres højere end praktiske opgaver. Særligt givtigt bliver det, hvis hele personalegruppen deltager i efteruddannelsesforløb. Det giver nemlig et bedre fælles udgangspunkt i det pædagogiske arbejde for både pædagoger og medhjælpere.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn