Artikel

Forældre ønsker direkte snak og digital kommunikation

01-02-2017
Artikel Dagtilbud for børn

Digital kommunikation vinder frem i dagtilbud. Ny undersøgelse fra EVA viser, at den digitale kommunikation kan gavne forældresamarbejdet, hvis den ikke erstatter den daglige snak ansigt til ansigt. Flere ledere udtrykker bekymring for, at digitalisering hægter nogle forældre af – og dermed også nogle børn.

Digital kommunikation er et godt supplement i forældresamarbejdet, men må ikke erstatte daglig snak. Det er det billede, som tegner sig i en supplerende analyse af data fra EVA's undersøgelse af samarbejde mellem forældre og daginstitutioner fra 2016.

Kommunikationen mellem forældre og daginstitutioner foregår i stigende grad på digitale platforme og via sociale medier såsom BørneIntra, Tabulex, Mitbarn og Facebook. Det er forskelligt, hvilke platforme daginstitutionerne benytter sig af, men undersøgelsen viser, at langt de fleste institutioner bruger en eller flere former for digitale redskaber til at kommunikere med forældrene. Blot fem procent af lederne svarer, at daginstitutionen ikke bruger digitale redskaber til at kommunikere med forældrene.

Det er endnu sparsomt med undersøgelser, der belyser digitale redskabers betydning for forældresamarbejdet. Rapporten 'Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner' (EVA, 2016) viser en række fordele og ulemper ved den digitale kommunikation set fra henholdsvis daginstitutionernes og forældrenes perspektiv. Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser og interview blandt forældre til børn i daginstitutioner og daginstitutionsledere.

Digitalt indblik i dagligdagen

En central pointe i analysen er, at mange forældre sætter pris på at kommunikere digitalt med personalet i daginstitutionen. De efterspørger især billeder, film og lyd fra barnets dagligdag, som giver dem indblik i, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen. Fx kan billeder fra sandkassen eller skovturen være et rigtig godt afsæt for forældres dialog med barnet derhjemme. Som en forælder udtrykker det: ”Skønt at få indblik i dagligdagen, så man kan tale med barnet om det.”

Også lederne er overvejende tilfredse med den digitale kommunikation med forældrene, blandt andet fordi de oplever, at det kan være ressourcebesparende, at alt kan findes digitalt. Samtidig understreger både forældre og ledere, at digital kommunikation ikke må erstatte dialog og den direkte personlige kontakt mellem pædagoger og forældre. En forælder udtrykker det sådan her: ”Det med at kunne læse sig frem til alting og ikke se nogen i øjnene er en dårlig udvikling.” En anden forælder mener, at det er ”vigtigt, at barnet ser, at forældrene kommunikerer ansigt til ansigt, og ikke alt foregår på en skærm.”

Kan blive for styrende

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den digitale formidling let kan få meget fokus og blive omdrejningspunktet for kontakten til forældrene. Når forældrene fx får sms’er om, hvor lang tid barnet har sovet, eller hvornår deres barn er blevet skiftet, sætter det fokus på noget bestemt i barnets dag, mens andre ting bliver skubbet i baggrunden. Der er en fare for, at det, der egner sig til at blive formidlet digitalt, styrer samarbejdet og dialogen mellem pædagoger og forældre i en bestemt retning. Her er det vigtigt for både forældre og personale at huske på, at den digitale kommunikation fanger en mikroskopisk lille bid af alt det, barnet oplever i løbet af en dag.,

Information kan gå tabt

En klar ulempe er, at den digitale kommunikation kan komme til at hægte nogle forældre af, hvis de ikke bruger digitale platforme – og dermed også børnene. Den bekymring udtrykker både ledere og forældre i interviewene. Bekymringen går især på, at noget går tabt. Som en leder udtrykker det: ”Det negative ved digital kommunikation er dem, der ikke er kommet på. De mister information, fx står børn uden madpakke, fordi de ikke har fået at vide, at vi skal på tur.” Et andet eksempel på, at information kan gå tabt i den digitale kommunikation, er, når forældre registrerer barnets sygdom digitalt, fordi de så kan gå glip af viden om eventuelle sygdomme i institutionen. En forælder formulerer, at ”det kan være meget rart at høre, at en sygdom florerer. Det hører man ikke nu efter digitalisering.”

Fælles afklaring

Interview i undersøgelsen viser også, at der blandt forældrene er en stor holdningsmæssig spredning på, hvor meget den digitale kommunikation skal fylde. En leder fortæller eksempelvis, at daginstitutionen har afklaret med forældrene, hvad det er vigtigt at få af oplysninger på daginstitutionens app. ”Det var nok med et ugen-der-gik og et ugen-der-kommer og nogle bittesmå historier fra forskellige dage.”

Det kan være forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, hvad der fungerer bedst i samspillet med forældrene. Derfor kan det være en god ide, at dagtilbuddet sammen med forældrene reflekterer over, hvad der er det mest givtige indhold i den digitale kommunikation mellem forældre og pædagogisk personale.

Undersøgelsen bag artiklen

Danmarks Evalueringsinstitut (2016): ”Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner”. Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 447 dagtilbudsledere og 751 forældre. Desuden indgår der kvalitative interviews med 12 dagtilbudsledere og 10 forældre.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn