Artikel

Ny undersøgelse samler op på dagtilbuds erfaringer under corona

24-03-2021
Artikel Dagtilbud for børn

En undersøgelse, som EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, opsamler de erfaringer, som dagtilbudsområdet har gjort sig under genåbningen sidste år.

Da dagtilbuddene i april sidste år genåbnede efter en måneds nedlukning, stod både dagtilbud og kommuner i en udsædvanlig situation. I en rapport har EVA undersøgt, hvilke erfaringer de har gjort sig i de første måneder under COVID-19. Undersøgelsen bygger på en kvantitativ interviewundersøgelse blandt dagtilbudschefer og kvalitative interviews med forvaltning, ledere og personale i dagtilbud og dagpleje samt forældrebestyrelsesrepræsentanter og forældre i ti kommuner.

Erfaringsopsamlingen viser, at dagtilbud i denne periode har gjort sig en række erfaringer med pædagogisk praksis, forældresamarbejde, ledelse og samarbejde samt børnenes trivsel, læring og udvikling.

Artiklen her giver dig udvalgte hovedpointer fra undersøgelsen. Du kan læse mere uddybende om disse og undersøgelsens andre resultater via linket her på siden.

5 hovedpointer fra erfaringsopsamlingen

Erfaringsopsamlingen viser, at inddelingen i små børnegrupper skabte et roligere miljø. På den positive side har de små grupper skabt en tydelig struktur i hverdagen og tætte relationer mellem børn og voksne, men inddelingen også har medført konflikter, hvis børnene gerne ville lege et andet sted eller være sammen med andre børn eller pædagogisk personale.

Et andet gennemgående tema, som dagtilbuddene har gjort sig nye erfaringer med, er udeliv. Corona medførte nye faste rutiner udendørs, og det betød, at dagtilbud gjorde sig erfaringer med nye aktiviteter, som før blev oplevet som besværlige udenfor. Fx blev det en fast rutine at spise madpakker udenfor eller at det at danse og tegne også kunne foregå på legepladsen. Til gengæld viser erfaringerne også, at nogle børn viste behov for mere afgrænsede miljø og for at komme indenfor.

Den ændrede praksis for aflevering og afhentning er både blevet oplevet positivt og negativt. Kortere aflevering og afhentning vurderes at have været godt for mange børn, men samtidig trives nogle børn ikke i det. De klare rammer er blevet oplevet som nemme og trygge for forældrene, men samtidig har den uformelle snak og udveksling af information i hverdagen manglet.

Det pædagogiske personale har overordnet været tilfredse med dagtilbudsledernes håndtering af perioden efter genåbningen. Erfaringer viser også, at samarbejdet internt i dagtilbuddene har været udfordret. Det forklares med mindre samarbejde og kollegial sparring i hverdagen på grund af inddelingen og aflysning af stue- og personalemøder.

Næsten halvdelen af dagtilbudscheferne i undersøgelsen vurderer, at nedlukningen og genåbningen både har haft positiv og negativ betydning for børnegruppens trivsel, udvikling og læring, mens lidt over halvdelen mener, at det har været positivt eller overvejende positivt. Også når det gælder børn i udsatte positioner, vurderer næsten halvdelen af dagtilbudscheferne, at genåbningen har været positiv eller overvejende positiv for børnenes trivsel, udvikling og læring. 18% vurderer her, at betydningen har været negativ eller overvejende negativ.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn