Artikel

Dagtilbudschefer: Udsatte børn får ikke den hjælp de har brug for

02-02-2022
Artikel Dagtilbud for børn

Over hele landet oplever kommunale dagtilbudschefer og PPR-chefer, at antallet af udsatte børn stiger. Flere børn bliver diagnosticeret, og der er flere underretninger. Samtidig fortæller dagtilbudscheferne enstemmigt, at der er børn i deres kommunes dagtilbud, der ikke får den hjælp, de har behov for. Det viser en ny national undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse blandt dagtilbudschefer fra 80 kommuner om kommunernes arbejde med at understøtte udsatte børn og om de udfordringer, dagtilbudscheferne oplever i den forbindelse. Og det er ikke opløftende læsning. Samtlige dagtilbudschefer vurderer, at der er børn i deres kommune, der i en eller anden grad ikke får den hjælp, de har brug for.

77 % af dagtilbudscheferne vurderer, at kommunens tilbud til udsatte børn kun ’i nogen grad’ er tilstrækkelige. 9 % oplever, at tilbuddene ’i mindre grad’ er tilstrækkelige. Desuden vurderer en tredjedel af dagtilbudscheferne, at der ’i høj grad’ er brug for at udvikle den måde, kommunen arbejder med at hjælpe børn i udsatte positioner.

Vigtig og kompleks opgave med betydning for børnenes trivsel

Det er en kompleks og yderst vigtig opgave at sikre, at alle børn inkluderes i fællesskabet og oplever et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø i dagtilbuddene. Det forklarer direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Christina Barfoed-Høj:

”Vi ved fra forskning, hvor vigtigt det er, at børn i udsatte positioner tidligt i deres liv bliver set, stimuleret og indgår i fællesskaber for at modvirke de negative effekter, en udsat position kan have på børnenes trivsel, læring og udvikling - også på længere sigt. Derfor er det bekymrende, at antallet af børn i udsatte positioner stiger, og at det ikke lykkes at hjælpe alle børn i udsatte positioner i dagtilbud tilstrækkeligt.”

Kræver både lokal og national opmærksomhed 

Kommunernes udfordringer med at understøtte børn i udsatte positioner i dagtilbud bunder i flere forhold, og EVA’s undersøgelse peger bl.a. på lovgivning, der kan opleves som modstridende, problemer med at rekruttere tilstrækkeligt veluddannet personale til dagtilbuddene og mangel på de nødvendige pædagogiske og specialpædagogiske kompetencer blandt det pædagogiske personale.

”Der er i høj grad tale om strukturelle udfordringer, som ikke kun kan løses i den enkelte kommune, men som også kalder på løsninger og opmærksomhed på nationalt niveau. Det er for eksempel vigtigt, at vi i forbindelse med den kommende revision af pædagoguddannelsen og i efter- og videreuddannelsesindsatser har fokus på både grundlæggende pædagogiske og specialpædagogiske kompetencer. Det er også centralt at have et nationalt fokus på rekrutteringen af uddannet personale til dagtilbuddene, hvis vi skal sikre, at de børn, der har allermest brug for en stimulerende hverdag i et godt børnefællesskab, også får det,” understreger Christina Barfoed-Høj.    

Hvem er de udsatte børn?

I Danmark er det ca. 20 % af alle børn, der på et tidspunkt i løbet af deres barndom vil være i en udsat position. Det betyder, at de vokser op i omstændigheder, der både kan gå ud over deres trivsel, læring og udvikling nu og her samt gøre det vanskeligt for dem at klare sig i uddannelsessystemet og på længere sigt.

Det kan bl.a. handle om at have en social og/eller økonomisk udsat familiebaggrund, medfødte sygdomme, sprogvanskeligheder, psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt børn der er i risiko for at stå uden for fællesskabet i dagtilbuddet

Læs rapporterne bag artiklen

Christina Barfoed-Høj
Direktør
Direktion