Artikel

Ny lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø fungerer godt

11-04-2023
Artikel Voksen- og efteruddannelse

EVA har evalueret den nye kommunale og regionale lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (ULPA), og evalueringen viser, at uddannelsen gennemgående fungerer godt.

Hvordan bliver ledere i kommuner og regioner bedre til at udvikle og fastholde det gode psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne?

Det skulle en ny lederuddannelse give svar på, og nu viser en ny evaluering af uddannelsen fra EVA, at man er kommet godt i gang med den opgave. Deltagerne er meget tilfredse med undervisningen og har fået et godt læringsudbytte, og uddannelsens opbygning og rammer er velfungerende.

Det var i forbindelse med overenskomstaftalen i 2021KL, Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RTNL) og Forhandlingsfællesskabet aftalte at udvikle, tilbyde og evaluere en uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø på det kommunale og regionale område. LEAD udvikler og udbyder uddannelsen og at EVA har stået for den eksterne evaluering af uddannelsen.

Uddannelsens overordnede læringsmål

  1. Deltagerne får viden om og værktøjer til at forstå sammenhængen mellem deres ledelse, det psykiske arbejdsmiljø i deres del af organisationen, og den gode løsning af kerneopgaven.
  2. Deltagerne får forståelse for og handlekompetencer til at udvikle og fastholde en kultur, der sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø.
  3. Deltagerne får handlekompetencer til at styrke ressourcer og reducere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø for både dem selv og deres medarbejdere.

Deltagerne har fået et godt læringsudbytte

Evalueringen, der er designet som en målopfyldelsesvurdering med fokus på, om uddannelsen lever op til formålet, peger på, at deltagerne har fået et betydeligt udbytte af uddannelsen både i forhold til deres forventninger og i forhold til, hvilket niveau deres viden og kompetencer var på, inden de begyndte på uddannelsen.

Deltagerne oplever, at de har fået en grundlæggende viden om det psykiske arbejdsmiljø og konkrete metoder og redskaber til arbejdet. Samtidig har fået øget deres bevidsthed om vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø og i den forbindelse fået kompetencer til både at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

”Jeg havde måske ikke tænkt, at jeg ville få så mange værktøjer med hjem. På den måde har det levet op til, og udover, hvad jeg havde forventet. Jeg vidste godt, at der var noget, vi skulle hjem og lave og tilbage igen, men jeg tror, at det, som jeg er meget positiv over, er, at det er håndgribelige ting. Altså det er til at gå til” udtaler deltager.

Nogle deltagere har også fået indsigt i deres egen lederrolles betydning for kulturen i organisationen samt opnået viden om, hvordan samarbejde kan fremme et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø.

Uddannelsens opbygning og rammer er velfungerende

EVA’s evaluering viser også, at deltagerne generelt vurderer uddannelsens opbygning og rammer positivt. De mener at uddannelsen er godt planlagt og gennemtænkt, og at der er et godt samspil mellem moduler, netværksmøder og arbejdet med udviklingsplaner.

Modulerne opleves som indholdsmæssigt meget kompakte og nogle deltagere ville foretrække længere tid mellem modulerne og netværksmøderne, så de bedre kan koble læring og praksis ved at anvende det lærte i praksis.

Fakta om evalueringen

Evalueringen af læringsudbyttet har omfattet en før- og en eftermåling ved hjælp af to identiske spørgeskemaer, der belyste deltagernes viden og kompetencer med hensyn til læringsmålene.

Mens evalueringen af undervisningen har bestået af spørgeskemaer, som deltagerne er blevet bedt om at besvare inden afslutningen af hvert af de tre moduler.

Den kvalitative dataindsamling har bestået af to fokusgruppeinterview med udvalgte deltagere fra hhv. Århus og København samt tre individuelle interview med de tre undervisere.

Alle interviews er foretaget som Skype-interviews. Den kvalitative del belyser deltagernes og undervisernes oplevelser og vurderinger af, hvordan uddannelsen har opfyldt formålet.

Evaluering af lignende uddannelse på det statslige område

I 2020 lavede EVA en evaluering af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten. Evalueringen viste, at uddannelsen gennemgående fungerer godt, ligesom ULPA.

Relateret indhold

En del af:

Lederuddannelser

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse