Artikel

Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

05-05-2017
Artikel Voksen- og efteruddannelse

Antallet af danskere, som tager en master-, diplom- eller akademiuddannelse stagnerer. I 2014 lå aktiviteten inden for offentligt finansierede videregående voksen- og efteruddannelser (VEU) på samme niveau som i 2004, når man måler i antal årselever. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

På trods af videnssamfundets hastige udvikling og det stigende fokus på, at borgerne løbende skal opkvalificere sig, viser tallene, at udviklingen på det videregående VEU-område er gået i stå.

”I et globaliseret videnssamfund med et accelererende vidensbehov kan grunduddannelserne i mindre og mindre grad stå alene. Der er løbende behov for at vedligeholde og udbygge de kompetencer, man opnår, når man tager en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Derfor er det overraskende, at aktiviteten inden for videregående VEU ligger på samme niveau som for et årti siden,” forklarer chefkonsulent Michael Andersen, EVA.

Den samlede udvikling i aktiviteten på videregående VEU, dækker over et fald på 10 % i aktiviteten på master-uddannelserne, et fald på 27 % i aktiviteten på akademiuddannelserne og en stigning i aktiviteten på diplomuddannelserne med 17 %. Stigningen på diplomuddannelserne hænger i høj grad sammen med den stigning, der har været inden for diplomlederuddannelserne.

Der har gennem mange år været en betydelig vækst i antallet af mennesker, der tager en videregående uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, og analysen peger på, at man alt andet lige må forvente, at dette afspejler sig i en stigende aktivitet inden for videregående VEU. Ifølge Michael Andersen giver tallene derfor anledning til at overveje, om der er behov for nye tiltag eller ændrede prioriteringer for at sikre, at flere vedligeholder og udvikler deres kompetencer.

”Ud over den stagnerende aktivitetsudvikling viser vores analyse, at politisk initierede incitamenter til at stimulere efteruddannelsesaktivteten rent faktisk virker. For eksempel den politiske satsning på diplomuddannelse i ledelse og VEU-milliardens fokus på akademiuddannelser,” siger Michael Andersen, der forventer, at spørgsmålet vil komme på bordet under de kommende trepartsforhandlinger.

Relateret indhold

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Læs materialet bag artiklen