Artikel

Hovedresultater af undersøgelsen af voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19

15-02-2021
Artikel Voksen- og efteruddannelse

I denne undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, lærere og ledere oplevede den første nedlukning i foråret 2020. Her hovedresultaterne.

VUC og AMU

  • Meget undervisning blev aflyst i nedlukningsperioden, især på AMU, hvor under halvdelen af undervisningen blev gennemført som fjernundervisning (da meget er praksisundervisning). VUC havde som udgangspunkt flere erfaringer med fjernundervisning, derfor kom de også bedre fra start, viser interview med undervisere og spørgeskemaundersøgelsen blandt ledere.
  • Underviserne og lederne vurderer, at læringsudbyttet under nødundervisningsperioden i foråret og sommeren 2020 generelt var mindre end under perioder med almindelig undervisning – særligt for de fagligt svage deltagere, deltagere med sproglige udfordringer og deltagere med svage digitale kompetencer.
  • Forud for nedlukningsperioden varierede uddannelsesinstitutioners erfaringer med fjernundervisning og brug af digitale læremidler, hvilket betød de havde et forskelligt udgangspunkt for at omlægge til fjernundervisning.
  • Det var en stor opgave for underviserne at introducere deltagerne til digitale platforme og understøtte deltagernes deltagelse med it-support. Mange undervisere manglede tekniske og didaktiske kompetencer til at afholde digital undervisning, ligesom de manglede kendskab til de platforme og it-systemer, de skulle bruge. 46 % af lederne på AMU og 35 % af VUC-lederne vurderer, at deres undervisere manglede tekniske kompetencer.
  • Rammesat videndeling og ekstra ressourcer var ifølge underviserene med til at styrke deltagernes læringsudbytte af fjernundervisning og kvaliteten i undervisningen.
  • Undervisningen blev i perioden mere varieret i takt med, at undervisernes erfaringer og kompetencer inden for fjernundervisning og digitale læremidler udviklede sig.
  • Perioden med nødundervisning medførte et løft i brugen af digitale læremidler og fjernundervisning.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse