Artikel

Glem ikke underviserne

08-04-2015
Artikel Videregående uddannelse

Ledelse er en hjørnesten, hvis brugen af digitale undervisningsteknologier skal forankres. Men det er underviserne, der udfører det konkrete arbejde. De må derfor ikke glemmes i det strategiske ledelsesarbejde. Læs, hvordan du som leder kan sætte rammer og mål for digitalisering uden at indskrænke undervisernes egne ideer og kompetencer.

EVA's undersøgelse ”Et digitalt løft” viser, at der er meget stor forskel på den ledelsesmæssige forankring af arbejdet med udvikling af digitale læringsteknologier på erhvervsakademierne.

Nogle erhvervsakademier har klare holdninger til digitalisering, men strategierne er ikke konkrete nok til, at de kan fungere som rettesnor for undervisernes arbejde. Andre erhvervsakademierne er mere tilbageholdende med at sætte fokus på digitalisering.

På trods af det varierende ledelsesbillede er der ifølge EVA's undersøgelse sket en øget digitalisering i undervisningen. Det skyldes i høj grad ildsjæle, som er undervisere med særlig interesse for feltet. Men det fører ikke i sig selv til, at de digitale læringsteknologier udbredes til de øvrige medarbejdernes undervisningspraksis. Det kræver, at ledelsen sætter rammer og mål for brugen af digitale læringsteknologier og skaber et arbejds- og undervisningsmiljø, der understøtter og fremmer digitale anvendelse og udvikling.

”Og her kan ledelsen altså med fordel inddrage ildsjælene i arbejdet. De er en vigtig og rigtig god ressource at trække på. De har en naturlig interesse for området og kan dele deres erfaringer og viden med de øvrige undervisere. Samtidig spiller underviserne en central rolle, da den egentlige forankring frem mod digitalisering i undervisningen sker gennem deres praksis. Ildsjælene kan hjælpe ledelsen med at sikre, at det sker i overensstemmelse med undervisernes øvrige arbejde”, forklarer projektleder og specialkonsulent hos EVA Dina Celia Madsen.

3 opmærksomhedspunkter til det videre arbejde

Ifølge projektleder Dina Celia Madsen kan ledelsen tage udgangspunkt i tre opmærksomhedspunkter for det fortsatte arbejde med at udvikle digital undervisning og dermed undgår at glemme underviserne i det strategiske arbejde.

 

1.

Skab stærk forankring hos institutionsledelsen

 • Er digitalisering en del af institutionens overordnede strategi?
 • Er der behov for en særskilt institutionel digitaliseringsstrategi?
 • Er ledere på alle niveauer af organisationen involveret i indsatsen?
 • Hvordan sikres involvering af de ildsjæle blandt underviserne, der allerede har gjort sig erfaringer med digitale læringsteknologier?
 • Hvordan sikres generel involvering af institutionens undervisere?
2.

Gør målet klart

 • Hvad er målet med øget anvendelse af digitale læringsteknologier?
 • Skal indsatsen integreres i institutionernes arbejde med pædagogisk udvikling eller køre selvstændigt?
 • Er målene tilstrækkeligt tydelige og konkrete til at være et pejlemærke i hverdagen for undervisere og andre ansatte?
3.

Tag stilling til mulige barrierer

 • Hvordan synliggøres potentialet for øget kvalitet i undervisningen ved brug af digitale læringsteknologier over for underviserstaben?
 • Er der behov for styrkelse af underviseres tekniske færdigheder og mere viden om, hvordan man omsætter pædagogikken og undervisningsmålene til digital virkelighed?
 • Skal kompetenceudviklingen foregår centralt fx indlejret i adjunktuddannelsen? Skal kompetenceudviklingen foregår som i udviklingsprojekter?
 • Er der behov for støttende tilbud til de studerende, hvad angår tekniske færdigheder eller digitale studievaner?

Relateret indhold