Behandling af personoplysninger ifm. EVA’s evalueringer og undersøgelser

Alle behandlinger af personoplysninger i relation til gennemførelsen af EVA’s projekter finder alene sted til videnskabelige og/eller statistiske formål.

For projekter, hvor EVA er dataansvarlig, gælder almindeligvis følgende:

  1. Jf. EVA-loven §1 er Danmarks Evalueringsinstitut en selvstændig statslig institution, der har til formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten af undervisning, uddannelse og læring i Danmark.
  2. EVA’s behandling af personoplysninger sker derfor efter reglerne i databeskyttelsesforordningens (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) artikel 6, stk. 1, litra e, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.
  3. Hvis EVA’s behandling foruden de almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger, der er omfattet af art. 6, stk. 1, litra e, også omfatter særlige (følsomme) kategorier af personoplysninger, er behandlingsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1. Hvis EVA’s behandling ud over de almindelige og særlige kategorier af personoplysninger også omfatter CPR-numre, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Hvis EVA behandler følsomme personoplysninger, der indebærer strafbare forhold, er behandlingen baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme) er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger samt oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

EVA kan for én eller flere behandlinger af personoplysninger i det enkelte projekt lade behandlingen være samtykkebaseret, dvs. med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Dette sker konsekvent ved offentliggørelse af foto- og videomateriale samt citater, hvor den citerede enten direkte eller indirekte kan identificeres.

Deltager du i en undersøgelse, som EVA står bag, vil det altid fremgå af informationsbrevet om undersøgelsen, hvilken hjemmel EVA behandler data på.

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Indgår børn og unge mellem 0-18 år i vores undersøgelser med samfundsmæssig interesse, informerer vi i udgangspunktet også forældre eller værge om formål, hvordan data behandles, og hvem der har adgang til data. Vi informerer også de deltagende børn og unge, og vi respekterer, hvis de ikke ønsker at deltage.

Vi indsamler personoplysninger fra uddannelses- og daginstitutioner, organisationer, kommuner, regioner, de registrerede selv og via registre, bl.a. Danmarks Statistik, som stiller data til rådighed. Vi indsamler kun de nødvendige personhenførbare data.

Anvender vi databehandlere, sikrer en databehandleraftale mellem EVA og firmaet, at firmaet behandler de persondata, som vi videregiver, i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personlige oplysninger på drev med skærmet adgang, så det kun er de EVA-medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem, som har adgang til mappen. Behandling af personoplysningerne sker i overensstemmelse med en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende kontrolleres.

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere er brug for dem i forhold til det formål, de vedrører. Formålet med en undersøgelse bliver beskrevet i det orienteringsbrev, EVA sender til deltagerne. Der føres løbende kontrol med, at slettefrister overholdes.

Dine (den registreredes) rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Der gælder imidlertid særlige vilkår for behandlingen af personoplysninger i statistiske og videnskabelige undersøgelser. I henhold til databeskyttelseslovens § 22, stk. 5 gælder rettighederne til indsigt, berigtigelse og sletning, ret til begrænsning af behandling samt retten til indsigelse ikke for behandlinger, der udføres med et statistisk/videnskabeligt formål. Endvidere gælder retten til sletning i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 17, stk. 3 heller ikke, hvis sletningen vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelsen af det statistiske/videnskabelige formål.

Indsamler vi i særlige tilfælde data på baggrund af samtykke, vil det altid fremgå, hvilke rettigheder du som respondent har. Bl.a. har du ret til at få indsigt i oplysninger om dig, til at få rettet og slettet data og til at trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af dine personoplysninger

EVA kan som dataansvarlig myndighed videregive personoplysninger til andre, herunder fx myndigheder og forskere under en række betingelser, herunder:

  • at oplysningerne alene vil blive brugt til et statistisk eller videnskabeligt formål
  • at oplysningerne pseudonymiseres, hvis det ikke hindrer det statistiske/videnskabelige formål med behandlingerne
  • at formidling af resultaterne fra modtagerens undersøgelse sker på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner
  • at oplysningerne ved undersøgelsens afslutning vil blive slettet eller anonymiseret således, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i undersøgelsen, eller alternativt vil blive overført til opbevaring i arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Derudover er der også tilfælde, hvor EVA fx gennemfører undersøgelsen på vegne af en anden offentlig myndighed, og det i aftalen med denne myndighed fremgår, at myndigheden skal have adgang til data. I de tilfælde vil du dog ved deltagelse i evalueringen eller undersøgelsen blive oplyst om dette. Er videregivelsen ikke bestemt fra projektets start, vil du blive informeret, hvis EVA videregiver data.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i det projekt, som dine oplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

Senest opdateret d. 24. februar 2022.

Mathias Tolstrup Wester
Administrationschef
Økonomi og administration