Artikel

Hovedresultater: Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler

26-04-2019
Artikel Grundskole

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Undervisningsministeriet undersøgt praksis for udskrivning af elever på de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler, hvor det er skolen, der træffer beslutningen om at afbryde samarbejdet med elev og forældre.

I en rapport fremlægger vi status på skolernes praksis for udskrivning i skoleåret 2017/18, men beskriver også, om der er sket udviklinger, siden EVA tilbage i 2016 lavede samme undersøgelse af skoleåret 2014/15. I undersøgelsen har vi fokuseret på fire emner:

 • Omfang og årsager til udskrivninger
 • Inddragelse af elever i udskrivningssager
 • Skolernes arbejde med procedurer for udskrivninger
 • Skolernes brug af Undervisningsministeriets (UVM) vejledning

Lidt flere elever inddrages

Undersøgelsen viser en tendens til, at eleverne på de frie grundskoler i lidt højere grad er blevet inddraget i udskrivningsprocessen i skoleåret 2017/18 sammenlignet med skoleåret 2014/15. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på de frie grundskoler.

 • 63 % af eleverne er, ifølge lederne, blevet inddraget i løbet af det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivningen. Der er sket en mindre stigning i de frie grundskolers inddragelse af eleverne fra 56 % i 2014/15, men stigningen er ikke statistisk signifikant.
 • 24 % af eleverne har, ifølge lederne, slet ikke eller i ringe grad haft mulighed for at fremlægge deres syn på beslutningen om udskrivning. Det er et statistisk signifikant fald sammenlignet med skoleåret 2014/15, hvor andelen var på 36% af eleverne.
 • Når skolen har truffet beslutningen om udskrivning, er der, ifølge lederne, 74 % af eleverne der enten har været med til møde med skolen, eller er blevet tilbudt at være med til møde. Det er statistisk signifikant flere end i skoleåret 2014/15, hvor andelen var 61 % af eleverne.
 • 20 % af eleverne er, ifølge lederne, slet ikke eller i ringe grad blevet gjort klart, hvorfor skolen traf beslutningen om udskrivning. Der er sket et mindre fald i andelen fra 29 % i skoleåret 2014/15, men faldet er ikke statistisk signifikant.

For efterskolerne og de frie fagskoler gælder det, at en noget højere andel elever inddrages i udskrivningsprocessen sammenlignet med elever på de frie grundskoler. Den højere inddragelse skyldes i høj grad, at eleverne er ældre på efterskolerne. For efterskolerne og frie fagskoler er der ikke sket store ændringer i forhold til EVA’s undersøgelse af skoleåret 2014/15 fra 2016.

Fortsat elever, der ikke inddrages

Trods den positive udvikling er det værd at bemærke, at en gruppe elever på de frie grundskoler fortsat ikke inddrages i udskrivningsprocessen. Det gælder særligt de yngre elever og sager, hvor der er samarbejdsproblemer med forældre eller manglende betaling af skolepenge.

 • 37 % af eleverne på de frie grundskoler inddrages ikke i løbet af det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivningen.
 • 20 % af eleverne er slet ikke eller i ringe grad blevet gjort klart, hvorfor skolen traf beslutningen om udskrivning.
 • Der en klar tendens til, at graden af inddragelse stiger med elevens klassetrin. Færrest elever inddrages således i indskolingen og flest i udskolingen.
 • Hvis udskrivningsårsagen enten er samarbejdsvanskeligheder med forældre eller manglende betaling af skolepenge, inddrages eleven i mindre grad end ved andre årsager. I fokusgruppeinterview med skoleledere fra frie grundskoler blev det fremhævet, at det er særligt vanskeligt at inddrage eleverne, når en udskrivning sker på grund af udfordringer i samarbejdet med forældrene. Skolelederne ønsker ikke at udfordre børnenes loyalitet over for deres forældre. Det gælder i særlig grad de yngste elever.

Relateret indhold