Artikel

Geografi præger unges valg af ungdomsuddannelser

22-03-2018
Artikel Grundskole

På trods af den stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne, som kunne ses af årets søgetal forleden, er søgningen til erhvervsuddannelserne stadig lavere nu end for otte år siden. En ny undersøgelse fra EVA viser, at der er store geografiske forskelle med hensyn til, hvilke ungdomsuddannelser, unge vælger, alt efter hvor i landet de bor.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viste tirsdag, at søgningen til erhvervsuddannelserne er steget med et procentpoint siden sidste år. Ser man på udviklingen gennem de sidste otte år, er der dog stadig et stykke vej til niveauet for 2009, hvor 27 % af ansøgerne til en ungdomsuddannelse søgte en erhvervsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der også peger på geografiske forskelle i de unges valg.

”Også i de områder af Danmark, hvor erhvervsuddannelserne traditionelt har stået stærkt, er søgningen faldet i forhold til tidligere. Samtidig viser vores undersøgelse, at der er betydelige geografiske forskelle på, hvilke ungdomsuddannelser de unge vælger,” fortæller Camilla Hutters, EVA’s områdechef for ungdomsuddannelse.

Fald i søgninger i områder med stærk tradition for erhvervsuddannelser

Blandt de elever, der ifølge elevregisteret har forladt grundskolen samme eller foregående år som de har søgt en ungdomsuddannelse, var der i 2009 27 %, der søgte en erhvervsuddannelse. I 2013 var andelen faldet til 20 %, hvor den også lå i 2017. EVA’s undersøgelse medtager ikke tal fra 2018.

Faldet i ansøgertallet til erhvervsuddannelserne har i perioden 2009-17 været særligt stort i nogle af de fordelingsområder, der traditionelt har haft stor tilslutning til erhvervsuddannelserne. Det gælder blandt andet Fyn, Nordjylland og Trekantsområdet. Fx søgte 31 % af de unge i Trekantsområdet ind på en erhvervsuddannelse i 2009, mens det i 2017 kun drejede sig om 21 %.

”Det faktum, at vi også ser et fald i områder med en stærk tradition for at søge erhvervsuddannelser peger på, at fravalget af erhvervsuddannelser er en generel tendens blandt de unge,” siger Camilla Hutters.

Geografiske forskelle i søgninger til erhvervsuddannelser

Når man ser på søgemønstre i de 16 geografiske områder, hvor unge bliver fordelt på forskellige uddannelsesinstitutioner, er der stor forskel på de forskellige ungdomsuddannelsers popularitet.

Eksempelvis havde Storkøbenhavn Nord sidste år landets laveste andel af ansøgere til erhvervsuddannelser med kun 9 %. Omvendt søgte 70 % af de unge mod det almene gymnasium. Bornholm er med en andel på 31 % et af de få steder, der har fastholdt en høj søgning til erhvervsuddannelserne.

Camilla Hutters peger på, at forskellene på de unges valg rundt om i landet giver stof til eftertanke, hvis man vil have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse:

”Unge har forskellige udgangspunkter for at vælge ungdomsuddannelse. Der er stor forskel på, hvilke rollemodeller og traditioner unge i København, i Nordsjælland og på Bornholm er vokset op med, og hvis vi vil have flere unge til at søge en erhvervsuddannelse, kræver det forskellige indsatser alt efter lokalområdet,” siger hun.

Oprettelsen af EUX har måske bremset faldet i antal ansøgere

Faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne stagnerede efter 2013. Både i 2013, 2015 og 2017 søgte 20 % af ansøgerne til en ungdomsuddannelse en erhvervsuddannelse.

Camilla Hutters peger på udbredelsen af EUX i 2015 som en faktor, der kan have bremset faldet i ansøgninger til erhvervsuddannelser. EUX er en erhvervsgymnasial uddannelse, der både giver en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen.

”Udbredelsen af EUX kan have været med til at bremse faldet i søgningen til erhvervsuddannelserne. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at unge gerne vil holde deres muligheder åbne i forhold til at videreuddanne sig, og EUX giver adgang til alle videregående uddannelser. Derfor kan fx lettere adgang til videregående uddannelse og mulighed for at skifte spor undervejs i ungdomsuddannelsen være noget af det, der skal til for, at unge også i fremtiden vil vælge en erhvervsuddannelse,” siger Camilla Hutters.

FAKTA om undersøgelsen:

Rapporten bygger på en registerbaseret kortlægning af udviklingen i søgemønstre, uddannelsesudbud og elevgrundlag for ungdomsuddannelserne i perioden fra 2009 til 2016/2017. Kortlægningen er suppleret med beskrivelse af de aktører, rammer og regler, der kan have haft indflydelse på udviklingen i den undersøgte periode.

Registerundersøgelsen er baseret på oplysninger fra uddannelsesregistre i Styrelsen for It og Læring (STIL) og registre i Danmarks Statistik (DST).

Relateret indhold

Mia Uth Madsen
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse