DEBAT

Sæt fokus på klasseledelse fra første skoledag

06-08-2019

Nu begynder et nyt skoleår, og det bør være en anledning til at arbejde med både nye og gamle relationer. For gode relationer opstår ikke af sig selv.

Indlægget var bragt i Skoleliv + 5. august 2019

Af Lise Tingleff Nielsen, områdechef Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Det er en forudsætning for god undervisning, at læreren er i stand til at lede klassen.

Kigger man på forskningen i klasseledelse, viser det sig - særligt i den skandinaviske forskning - at den gode klasseledelse er kendetegnet ved tre ting: At lærerne og pædagogerne etablerer et læringsmiljø med tryghed, tydelighed og gode arbejdsvaner, at lærerne tilrettelægger undervisningen med deltagelsesmuligheder for alle, samt at lærerne opbygger gode relationer til eleverne og eleverne i mellem.

Forskning viser samtidig, at læreren er en af de vigtigste faktorer for elevernes læring. En artikel, der gennemgår forskning i klasseledelse (Postholm 2014), viser endda, at lærerens måde at lede klassen på og relationerne til eleverne er vigtige for elevernes læring.

Når lærere udviser omsorg for eleverne og samtidig leder klassen, er elevernes faglige præstationer og deres lyst til faget højere, end hvis læreren ikke udviser disse kompetencer.

En rapport fra VIVE fra 2018 viser, at der er positiv sammenhæng mellem elevernes oplevelse af klasserumsledelse og faglig deltagelse og interesse – særligt for elever med svagere social baggrund. Og selvom rapporten også viser, at to ud af tre elever ligger i den gode ende af skalaen for faglig trivsel, så er der stadig et arbejde at udføre for lærerne.

Det er vigtigt at huske på, at klasseledelse ikke er en medfødt evne, men derimod en disciplin man kan lære og udvikle hver eneste dag.

Opbyg gode relationer

VIVE’s rapport viser også en positiv sammenhæng mellem lærer-elev-relationer og elevernes deltagelse og interesse samt trivsel. Ligesom man kan læse, at 82 procent af eleverne oplever at have gode relationer til deres lærere.

Denne andel er den samme som i foråret før folkeskolereformen. Lidt færre blandt de sårbare elever, dvs. elever med socioemotionelle udfordringer, oplever at have gode relationer til lærerne. Dette kan, vurderer VIVE, skyldes, at sårbare elever generelt er mindre positive over for skolen.

Det er vigtigt at huske på, at klasseledelse ikke er en medfødt evne, men derimod en disciplin man kan lære og udvikle hver eneste dag
Sidste år udgav Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, en rapport om elevernes egne perspektiver på skoledagen og den undervisning, de møder. En god lærer er - ifølge eleverne - én, der møder eleverne, hvor de er og tager dem alvorligt. Når lærerne viser interesse, oplever eleverne, at undervisningen er mere spændende, og de får større lyst til at bidrage.

»Hvis læreren bare er sådan en, der hele tiden er sur, så får man jo et dårligt forhold til læreren, og så bliver timen dårlig, og så bliver man dårlig til at lave det, man skal,« forklarede en elev i 6. klasse.

Væk med ’den stille’ og ’den støjende’

Forskning viser samtidig, at den gode relation opbygges konkret ved, at man møder eleverne med omsorg, empati og interesse. Eleverne skal kunne mærke, at deres lærer kender dem og interesserer sig for deres velbefindende og deres liv – også det, der ligger uden for skolen.

Det har ligeledes stor betydning, at læreren udviser tillid til og en tro på elevernes potentiale, f.eks. ved at stille krav og udtrykke høje, positive forventninger til elever. I forlængelse heraf er det også vigtigt, at lærere arbejder med at vriste elever ud af eventuelle fastlåste kategorier som ’den stille’, ’den støjende’ eller ’den umulige’.

Lærerens relation til den enkelte elev har indflydelse på lærerens relation til hele klassen

Lærerens relation til den enkelte elev har indflydelse på lærerens relation til hele klassen og er med til at påvirke elevernes oplevelse af læreren, undervisningen og faget. Hvis der er elever, læreren har svært ved at etablere relationer til, er det vigtigt at sætte ind her, da mindre gode relationer så at sige smitter af på læringsmiljøet.

Ligeledes er elevernes indbyrdes relationer med til at præge undervisningen og elevernes opfattelse af skoledagen. Og læreren har et ansvar for og spiller en vigtig rolle i at opbygge relationer eleverne imellem.

Prioritér arbejdet med relationer

Den gode relation opbygges over tid: Jo mindre tid, en lærer eller en pædagog tilbringer i den enkelte klasse, desto mere skrøbelig kan relationen blive. Derfor er det vigtigt, at man prioriterer at arbejde med relationen – ikke mindst i de klasser, man har mindst kontakt med.

Nu begynder et nyt skoleår, og lærerne skal møde eleverne efter en lang sommerferie – nogle af dem for første gang. Det bør være en anledning til at arbejde med både nye og gamle relationer. For gode relationer opstår ikke af sig selv, og derfor er det en god ide at have fokus på at arbejde med dem allerede fra første skoledag.

Relateret indhold

En del af:

Relationsarbejde

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole