DEBAT

Uddan de unge digitalt

14-12-2016

Ikke alene kræver fremtidens arbejdsmarked flere faglærte. Det kræver i høj grad også faglærte, der er uddannet til at begå sig på et stadig mere digitaliseret arbejdsmarked og samfund. Derfor skal erhvervsuddannelserne udstyre de unge med stærke digitale kompetencer og i højere grad udnytte de potentialer, der er ved at integrere it i undervisningen. Det vil både tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og fremtidssikre deres kompetencer.

Hvis erhvervsskolerne i højere grad skal uddanne de unge digitalt, skal de sætte fokus på fire indsatsområder:

1. Styrk de unges digitale kompetencer

Fremtidens arbejdsmarked bliver væsentligt anderledes end det, vi kender i dag. Flere funktioner bliver automatiseret, flere arbejds- og kommunikationsprocesser vil foregå digitalt og arbejdsmarkedet bliver langt mere omskifteligt. Eleverne skal derfor rustes til den digitale udvikling, der kommer til at ske inden for deres erhverv. Behovet vil være ret forskelligt afhængig af, om man skal være landmand, frisør eller it-supporter. De faglige udvalg må derfor sikre, at de digitale kompetencer tænkes ind i de enkelte uddannelser, og at de unge også får mulighed for at tilegne sig dem i deres praktik.

2. Skru op for den digitale dannelse

Alle erhvervsskoleelever skal have et basisniveau i forhold til digital dannelse, så de løbende er i stand til at lære nyt og navigere i et digitalt samfund. Erhvervsskoleeleverne vurderes af deres undervisere i en EVA undersøgelse til i gennemsnit at have svagere digitale kompetencer end eleverne på de gymnasiale uddannelser. Fx finder 57 % af underviserne, at deres elever mangler kompetencer i forhold til at forholde sig kildekritisk til medier og til informationer fundet på nettet. Mens 68 % vurderer, at eleverne mangler kompetencer i forhold til at reflektere over de etiske aspekter ved it og digitale medier. Det er derfor vigtigt at skrue op for den digitale dannelse, så eleverne ikke stilles dårligt i forhold til fremtidens digitale samfund.

3. Udnyt potentialerne ved it i undervisningen

It og digitale læringsressourcer rummer en række potentialer i forhold til at styrke elevernes læring og motivation. It kan bl.a. bruges til at sikre en større grad af undervisningsdifferentiering ved at muliggøre opgaveløsning med forskellig sværhedsgrad eller ved at følge elevernes progression over tid. Tilsvarende kan it bruges til at lave forskellige former for produktioner i undervisningen, fx video eller quizzer. Det øger elevernes motivation, ligesom det styrker elevernes kompetencer til at anvende it i praksis. Potentialer ved it i undervisningen indfris imidlertid ikke altid på erhvervsskolerne. Under halvdelen af underviserne bruger it til undervisningsdifferentiering, mens kun 17 % bruger it til at screene eleverne.

4. Sørg for dygtige lærere og godt udstyr

En god inddragelse af it i undervisning kræver, at lærerne har stærke kompetencer – både i forhold til at beherske de konkrete teknologier og i forhold til at kunne anvende dem i en pædagogisk sammenhæng. Det er dog ifølge EVAs undersøgelse kun 38% af erhvervsskolelærerne, der har modtaget it-relateret kompetenceudvikling inden for de sidste år. Øget brug af it kræver på mange måder en ændret underviserrolle. Underviseren skal i højere grad være en facilitator i forhold elevernes læreprocesser, mens den traditionelle formidlerrolle nedtones. Fx gør adgang til digitale læringsressourcer det muligt at ”flippe” undervisningen, sådan at eleverne ser videoer af stofgennemgangen hjemme og bruger tiden på skolen til aktivt at arbejde med stoffet. Men det udfordres af, at over hver 3. underviser vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt it-udstyr på skolen, og hver 3. vurderer, at eleverne ikke selv har tilstrækkeligt udstyr. Det er mere end dobbelt så mange, som på de gymnasiale uddannelser. Hvis erhvervsuddannelserne skal uddanne de unge digitalt, skal skolerne for det første have udstyr tilgængeligt og for det andet skal flere undervisere have kompetenceløft i forhold til it.

Relateret indhold

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse