Artikel

Børnefællesskabet er med til at afgøre, om barnet får en god dag i vuggestue og dagpleje

19-06-2023
Artikel Dagtilbud for børn

Børnefællesskaber er med til at afgøre trivslen hos de yngste børn på 0-2 år, siger forsker Pernille Juhl. Men arbejdet med børnefællesskaberne i vuggestue og dagpleje har brug for et løft, hvis de yngste børn skal have mulighed for at få øje på og knytte sig til hinanden i løbet af dagen. Det viser den første nationale undersøgelse af kvaliteten i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud.

Sophus og Inge løber grinende frem og tilbage i vuggestuens fællesrum. Pludselig stopper Sophus, som er to år, og kravler op på en stol, der står i nærheden. Inge, der er lidt yngre, kigger på Sophus. Hun går hen til en anden stol og kravler også op. Da Sophus kravler ned igen, er Inge allerede også på vej videre for at se, hvad han nu finder på.

Børn spejler hinandens bevægelser og leg. De finder på nyt, retter ind, og ser, om de kan få andre til at følge med. Det fortæller lektor ved Roskilde Universitet Pernille Juhl, der forsker i småbørns udvikling på tværs af dagtilbud og familieliv. Hun er ikke i tvivl om, at fællesskab og relationer til andre børn er afgørende for, hvordan børn helt ned under 1 år leger, trives og udvikler sig:

En udbredt forståelse af leg blandt børn under to år er, at de kun leger parallelt, altså ved siden af hinanden. Men i min forskning ser jeg børn, der leger sammen og interagerer med hinanden. At de får øjenkontakt, rækker ud, kigger nysgerrigt på og efterligner hinanden. Fx vil de ofte have det samme legetøj, og det er deres måde at koble sig til det, andre børn har gang i,” siger  lektor ved Roskilde Universitet Pernille Juhl.

National undersøgelse: Arbejdet med børnefællesskaber halter

Oplevelsen af fællesskaber med andre børn er altså en vigtig motor for, at de yngste børn i dagtilbud trives og udvikler sig – hver dag. Men desværre mangler børnefællesskaberne og relationerne børnene imellem opmærksomhed i mange vuggestuer og dagplejer. Det viser den første nationale undersøgelse af kvaliteten i dagtilbud for 0-2-årige, som VIVE og EVA står bag. Undersøgelsen blev offentliggjort i maj 2023.

Ifølge seniorkonsulent Line Buer Bjerre, der på EVA står bag undersøgelsen, peger resultaterne konkret på, at der er for lidt fokus på relationerne børnene imellem, for få alsidige pædagogiske aktiviteter og ikke mindst for lidt understøttelse af leg og mulighed for at deltage i leg. Alt sammen noget, der ellers er med til at skabe stærkere børnefællesskaber.

En udbredt forståelse af leg blandt børn under to år er, at de kun leger parallelt, altså ved siden af hinanden. Men i min forskning ser jeg børn, der leger sammen og interagerer med hinanden, siger Line Buer Bjerre, EVA.

Nedenfor har vi samlet 5 tal om kvaliteten i børnefællesskaber og leg i daginstitutioner og dagplejer.

Daginstitutioner

17 %

af stuerne har personale, der 'ofte' eller 'næsten altid' hjælper børnene til at indgå i sociale samspil

9 %

af stuerne har personale, der 'ofte' eller 'næsten altid' er aktive ift. at facilitere og udfordre leg, når der er behov for det, fx for børn, der har det svært i leg.

9 %

af stuerne har personale, der 'ofte' eller 'næsten altid' skaber vilkår for legen, så børn indgår i berigende legeoplevelser med hinanden.

7 %

af stuerne har personale, der 'ofte' eller 'næsten altid' er opmærksomme på børnenes fællesskab.

15 %

af stuerne har personale, der 'ofte' eller 'næsten altid' inddrager børn, der er passive.

Dagplejer

16 %

af dagplejerne etablerer 'ofte' eller 'næsten altid' lege og aktiviteter med henblik på inklusion af alle børn i fællesskabet.

8 %

af dagplejerne er 'ofte' eller 'næsten altid' aktive ift. at facilitere og udfordre legen, hvis der er behov for det.

8 %

af dagplejerne hjælper 'ofte' eller 'næsten altid' børnene i konflikter ved at sætte ord på, hvad der sker.

8 %

af dagplejerne er 'ofte' eller 'næsten altid' opmærksomme på børnenes fællesskaber.

11 %

af dagplejerne skaber 'ofte' eller 'næsten altid' vilkår for børnenes legeoplevelser med hinanden.

De yngste børn er fælles om noget hele tiden

Børnene bevæger sig ud og ind af forskellige fællesskaber i løbet af en dag. Fx kan et barn skifte mellem at deltage i måltider med alle de andre børn på stuen, være med til at lægge et puslespil med en pædagogisk personale og et andet barn – og så lege med biler med to andre børn. I hvert fællesskab ligger også muligheden for nye erfaringer. Erfaringer, der er afgørende for både de yngre og ældre børns trivsel og udvikling, fortæller Pernille Juhl:

De yngste har ikke alene brug for hjælp fra pædagogisk personale og dagplejere til at udforske det sted, de er kommet til. De har i høj grad også brug for at kunne iagttage og lære om, hvad man kan lave af spændende ting i vuggestuen ved at se på og efterligne de andre børns aktiviteter, siger hun.

I fællesskaberne ligger også muligheden for at opbygge relationer og knytte sig til hinanden. En dreng, der lige er startet i vuggestuen, ser fx en anden dreng lege med en bil, og forsøger at efterligne hans bevægelser. Men den ældre dreng justerer også sine handlinger, fordi han kan lide, at den yngre spejler ham. Samspillet og måske en fælles leg er i gang.

Børn kan have brug for støtte til at få øje på hinanden

Ifølge Line Buer Bjerre peger undersøgelsen dog på, at børnene har brug for, at pædagogisk personale og dagplejere i højere grad understøtter, at børnene får øje på hinanden, så de kan interagere og danne fællesskaber i løbet af dagen:

”Vi observerer fx en frokost, hvor en dagplejer interagerer fint med alle børn, men gør det parallelt med hver enkelt barn. Det betyder, at samværet rundt om bordet ikke understøtter opbygningen af relationer mellem børnene. Måltider, rutiner og aktiviteter må jo meget gerne åbne børnenes øjne for hinanden, så samspil kan opstå og udvikle sig, gerne til mere leg og fællesskab dagen igennem, siger Line Buer Bjerre.

For relationer kommer ikke af sig selv. Sociale samspil mellem børn er komplekse og kræver øvelse. Derfor har alle vores yngste børn brug for pædagogisk personale og dagplejere, der støtter samspillet og skaber muligheder for deltagelse, siger Line Buer Bjerre:

Undersøgelsen viser, at der er for langt mellem, at personale og dagplejere inddrager børn, der er passive eller har sværere ved at indgå i samspil med andre. Det kræver pædagogisk opmærksomhed at støtte børnene i at opdage hinanden, forstå hinanden og afstemme handlinger og kommunikation.

Legeerfaringer er afgørende for at kunne blive en del af fællesskabet

Forskningen viser en direkte sammenhæng mellem en lav grad af legeerfaringer og manglende deltagelse i børnefællesskabet. Desværre viser undersøgelsen at legen har trange kår i mange vuggestuer og dagplejer. Børnene mangler sammenhængende tid til at fordybe sig i leg, og de mangler støtte til at komme med i leg og få legen til at glide, siger Line Buer Bjerre og uddyber:

Børn, der egentlig bare gerne vil være med, kan komme til at forstyrre en leg, og så ender det ofte i konflikt. Nogle steder er pædagogisk personale og dagplejer skarpe til at gribe og skabe muligheder for legedeltagelse. Det er der brug for mere af.

Pædagogisk personale har fokus på deres egen rolle i legen

Kvalitetsundersøgelsen indeholder også en række interview med pædagogisk personale og dagplejere. Her fortæller pædagogisk personale, at de er optagede af deres egen rolle i børnenes leg, siger Line Buer Bjerre og forklarer:

Pædagogisk personale vil gerne arbejde fokuseret med at skabe bedre vilkår for legen og støtte legen både ved at gå foran børnene og gå ved siden af deres leg. Men det skal omsættes i virkeligheden. I lyset af legen trange kår i praksis er der behov for, at fx ledere, pædagogiske konsulenter og pædagogisk personale selv kigger på, hvordan de gode faglige intentioner og refleksioner kan udmønte sig i konkrete handlinger i hele personalegruppen.

Pernille Juhl har i sin forskning set mange eksempler på, at pædagogisk personale har fokus på børnefællesskaberne:

Pædagogisk personale er gode til at understøtte børnenes indbyrdes relationer, når de har mulighed for at være tæt på børnene. Men de mangler at kunne prioritere fx at sidde på gulvet og iagttage og støttes børnenes samspil i løbet af dagen, mener hun.

Nogle steder er pædagogisk personale skarpe til at gribe og skabe muligheder for at hjælpe alle børn med i leg. Det har børnene brug for alle steder, Line Buer Bjerre

Den vigtige pædagogiske rolle i legen

Ifølge Line Buer Bjerre er der i dagplejen brug for at kigge mere grundlæggende på opfattelsen af leg og ikke mindst dagplejerens rolle i legen:

Dagplejerne opfatter ofte legen som børnenes helt egen. Derfor er der et stort potentiale i, at de får mere viden om, hvor stor betydning de har for børnenes muligheder for at lege – ikke mindst ved at bidrage til legen på forskellige måder.

Sådan ser normeringen ud

Daginstitutioner

I gennemsnit har stuerne ca. tre 0-2-årige børn pr. pædagogisk personale på observationsdagen. Der er større forskelle på normeringen for pædagoger på årsniveau:

  • Ca. tre 0-2-årige børn pr. personale. Der er kun mindre forskelle i normering mellem daginstitutionerne
  • Syv ud af 10 stuer har mellem fire og syv børn i alderen 0-2 år pr. pædagog
  • To ud 10 stuer har over syv 0-2-årige børn pr. pædagog
  • Én ud af 10 stuer har under fire børn pr. pædagog.

Dagplejer

  • Knap tre 0-2-årige børn pr. dagplejer. Dagplejerne i undersøgelsen har i gennemsnit ca. fire børn indskrevet, men på observationsdagen er der i gennemsnit 2,9 børn pr. dagplejer.

Konflikter er en del af leg og fællesskaber – også for de yngste

Pædagogisk personale og dagplejere spiller også en afgørende rolle, når uenigheder og sammenstød opstår i børnegruppen. Konflikter kan ikke undgås i så tætte fællesskaber, og det skal de heller ikke nødvendigvis, siger Pernille Juhl:

Børnene skal få en erfaring med, at de kan blive uenige og alligevel fortsætte som en del af fællesskabet. De øver sig i at være fælles om noget og give plads til hinandens forskellige måder at være med på. Og i at koble sig til hinanden på bæredygtige måder, hvor alle stadig har lyst til at være med.

Børnene skal få en erfaring med, at de kan blive uenige og alligevel fortsætte som en del af fællesskabet, siger Pernille Juhl

Konflikter kan hjælpe børn til at forstå hinandens interesser

Undersøgelsen peger dog på, at støtten til konflikter udfordrer, især i dagplejen. Her kan fx uenighed om legetøj ende med reaktioner som ”Så må ingen lege med den”.

Dagplejerne fremhæver selv, at de oplever konflikter som vanskelige. Måske kan det være værd at tænke på, at konflikter ikke skal ende med en dom eller en ophævelse af uenigheden, siger Line Buer Bjerre:

Når personale og dagplejer lykkes med konfliktløsning hjælper de børnene til at forstå hinandens intentioner i konflikten og støtter dem i at finde konstruktive løsninger til at komme videre.

I lyset af legens trange kår i praksis er der behov for, at fx ledere og pædagogiske konsulenter kigger på, hvordan de gode intentioner hos pædagogisk personale kan udmønte sig i konkrete handlinger, siger Line Buer Bjerre.

Børn skal opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet

Den pædagogiske rolle er helt overordnet at give barnet erfaringer med, at barnet er en værdifuld del af fællesskabet, siger Pernille Juhl.

Vi kan have en tendens til at ville kompensere særligt de børn, der ikke umiddelbart deltager, som vi forestiller os, de skal. Det kan være de yngste og børn i udsatte positioner. Men det vigtigste er at give dem en oplevelse af selv at bidrage positivt til fællesskabet. Det er en kompleks opgave, hvor det i høj grad handler om at følge deres spor og bringe deres interesser i spil ind i fællesskabet.

Ifølge Pernille Juhl er det afgørende, at pædagogisk personale træder til for at hjælpe samspil og leg videre for alle børn:

Det er vigtigt, at pædagogisk personale er nysgerrige på, hvordan børnene forsøger at finde åbninger i hinandens sociale aktiviteter, som de kan koble sig på. For så kan personalet også træde til og pege på de åbninger, barnet måske ikke selv kan se.

Om undersøgelsen "Kvalitet i dagtilbud"

  • ”Kvalitet i dagtilbud – National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn” er den første danske nationale undersøgelse af kvalitet i kommunale daginstitutioner og dagpleje for de 0-2-årige børn.
  • Undersøgelsen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet i 2022.
  • Undersøgelsen indeholder resultater af observationer i dagtilbud, interviews med pædagogisk personale og en række resultater om rammeforhold som normering og uddannelse af personalet.
  • Observationerne er gennemført af pædagogisk uddannede og certificerede observatører fra Dansk Psykologisk Forlag, EVA og VIVE.