Artikel

Studerendes motivation falder i løbet af første år på studiet

29-01-2024
Artikel Videregående uddannelse

Studerende har en høj motivation for at studere inden første dag på uddannelsen, men i løbet af det første år på studiet falder den med 17 procent. Faldet er størst blandt efterkommere og studerende med lave snit fra gymnasiet. Det er vigtigt at imødegå, da lavere studiemotivation øger risikoen for frafald.

Danske studerende er generelt meget motiverede for at studere, når de møder op på landets videregående uddannelser. Men i løbet af det første år falder studiemotivationen med 17 procent.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der bygger på spørgsmål stillet til førsteårsstuderende lige inden studiestart og et år efter. Analysen omfatter de studerende, som startede på deres uddannelse i 2016, 2017 og 2021.

Studiemotivationen måles på en skala fra 1-10, og generelt ligger de danske studerende højt i tiden op til studiestart, hvor de i gennemsnit scorer 8,4, men motivationen falder til 7,0 efter et år.

”Det vil selvfølgelig være forskelligt, hvad der får motivationen til at falde hos den enkelte, men vi kan generelt se, at høj studiemotivation hænger tæt sammen med den studerendes faglige engagement og med social tilknytning til de andre studerende, og derfor er det også oplagte områder at se på, når man skal finde forklaringer og løsninger - især inden for de grupper, hvor studiemotivationen falder mest. Samtidig er der et stærkt sammenfald mellem lav studiemotivation og høj risiko for frafald, og det understreger vigtigheden af at følge den,” siger Andreas Pihl Kjærsgård, seniorkonsulent i EVA og projektleder på undersøgelsen.

Studiemotivationen er næsten lige høj på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, men universitetsstuderende bevarer i højere grad motivationen.

Udviklingen i studerendes studiemotivation over første studieår

Kilde: 2016-årgangen i EVA’s førsteårsundersøgelse på de videregående uddannelser, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik (DST).

Størst fald blandt efterkommere og studenter med lavt snit

Det største fald i studiemotivation sker blandt efterkommere af indvandrere med anden etnisk baggrund og studerende med lave snit fra gymnasiet. Efterkommeres studiemotivation falder fra en score på 7,8 til 5,3 i løbet af det første år. For studerende med lave gymnasiekarakterer falder den gennemsnitlige motivationsscore fra 8,8 til 6,3.

”Det er to grupper, hvor faldet virkelig er markant, og hvor der særligt vil være noget at vinde, hvis man kan vende udviklingen. Uddannelserne kan overveje, hvilke centrale elementer der er i den gode undervisning eller det gode studiemiljø, som kan øge det faglige engagement, og hvor man skal sætte ind for at øge den sociale tilknytning,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

De mindste fald i studiemotivation findes blandt universitetsstuderende og studerende med gymnasiesnit over 10.

Udviklingen i studerendes studiemotivation over første studieår, fordelt på herkomst

Kilde: 2016-årgangen i EVA’s førsteårsundersøgelse på de videregående uddannelser, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik (DST).

Ældre studerende har højest motivation

Studerende, der forinden har taget en erhvervsuddannelse, samt ældre studerende på +26 år scorer 9,0 i studiemotivation inden studiestart, og det er det højeste på tværs af grupper.

”Både studerende, der har en højere alder end gennemsnittet, og studerende, der allerede har gennemført en erhvervsuddannelse, har truffet deres studievalg senere i livet og er mere afklarede omkring deres studievalg. Det kan være en del af forklaringen på, at de har lettere ved at fastholde studiemotivationen det første år,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Udviklingen i studerendes studiemotivation over første studieår, fordelt på alder

Kilde: 2016-årgangen i EVA’s førsteårsundersøgelse på de videregående uddannelser, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik (DST).

Uddannelsesinstitutioner kan bruge studiemotivation som indikator

Denne analyse viser, at der er en stærk sammenhæng mellem de studerendes studiemotivation og deres risiko for frafald. Derfor kan uddannelsesinstitutionerne bruge spørgsmålet til løbende at holde øje med de studerendes trivsel, studiemotivation og risiko for frafald.

Studiemotivationen måles med et enkelt spørgsmål, og der fx kan stilles til studerende i forbindelse med eksisterende undersøgelser på uddannelsen. Resultaterne kan bruges til at tilbyde hjælp til de studerende, der har en lav score eller et markant fald fra en måling til den næste.

Uddannelsesinstitutioner kan finde spørgsmål og skala i analyse-notatet.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse