Mange mænd på kvindedominerede uddannelser overvejer at droppe ud

05-07-2024
Artikel Videregående uddannelse

12 procent af de mandlige førsteårsstuderende på uddannelser med en markant overvægt af kvinder overvejer at stoppe. Det er dobbelt så mange som studerende fra andre uddannelser uanset om de går på uddannelser med en overvægt af deres eget eller det modsatte køn.

Når søgetallene til de videregående uddannelser offentliggøres senere i dag, vil manges øjne være rettet mod, om uddannelserne til pædagog og sygeplejerske får knækket den negative udvikling fra de seneste år og tiltrækker flere ansøgere.

Et oplagt sted at kigge hen vil være mod mandlige ansøgere, da begge uddannelser – og i øvrigt knap halvdelen af alle professionsbacheloruddannelser – har en markant overvægt af kvindelige studerende.

Det er der måske en god forklaring på, for en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at både mandlige og kvindelige studerende er udfordret, når de går på en uddannelse med en klar overvægt af det modsatte køn.

Blandt mænd på kvindedominerede uddannelser overvejer 12 % at stoppe inden for det første halve år. Det er dobbelt så mange som blandt studerende på andre uddannelser, uanset om de går på uddannelser med en overvægt af deres eget eller det modsatte køn eller på kønsbalancerede uddannelser.

"Det er bemærkelsesværdigt, at mændene på kvindedominerede uddannelser er så meget mere tilbøjelige til at overveje at stoppe, og der kan være flere forklaringer, herunder at de er mindre afklarede med studievalget, ligesom flere oplever at være ensomme på studiet. Det er særligt problematisk, fordi mange af de uddannelser, hvor kvindelige studerende er i overtal, også er dem, hvor vi mangler studerende, og hvor søgningen til uddannelserne er faldet markant. Det gælder fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen," siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf, områdechef for videregående uddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Overvejer at stoppe efter et halvt år på uddannelsen

Undersøgelsen viser, at mændene på kvindedominerede uddannelser ofte er ældre, har holdt flere sabbatår, og samtidig er mindre afklarede med studievalget end deres kvindelige medstuderende. De er også en smule mere ensomme og lidt mindre motiverede, men trives derudover ligeså godt som de kvindelige studerende.

Forskellene mellem mandlige og kvindelige studerende på de kvindedominerede uddannelser afspejler sig også i det reelle frafald. Frafaldet i løbet af første år på kvindedominerede uddannelser er 21 % for mænd og 17 % for kvinder. På mandsdominerede uddannelser er frafaldet generelt højere, mens der ikke er stor forskel på mænd (23 %) og kvinder (24 %).

Kvinder i mindretal mistrives oftere

Når man vender blikket og ser på kvinder på mandsdominerede uddannelser som fx bygningskonstruktør og maskinmester, er der også udfordringer. 16 % af de kvindelige studerende på mandsdominerede uddannelser er i stor risiko for mistrivsel et halvt år efter studiestart sammenlignet med 9 % af mændene på samme uddannelser og 10 % blandt både mænd og kvinder på kvindedominerede uddannelser.

Kvinderne på mandsdominerede har også en mere negativ oplevelse af undervisningen og oplever fx i mindre grad, at underviserne har fokus på feedback, tydelig undervisning, alles deltagelse og inddragelse end både mænd på samme uddannelser og kvinder på andre uddannelser.

”Forskellene kan både handle om formidlingen af stoffet, tonen i undervisningen eller mødet mellem undervisere og studerende, hvor kønsbalancen blandt underviserne kan formodes at være tilsvarende skæv. Uanset forklaringen giver det anledning til, at uddannelsesledere og undervisere på de mandsdominerede uddannelser interesserer sig for, hvad der kan ligge til grund for kvindelige studerendes mere negative opfattelse af undervisningen," siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

4 ud af 10 studerende går på kønsskæve uddannelser

I alt går 39 % af alle studerende på en uddannelse, hvor det ene køn udgør over 75 % af de studerende. Studerende, der tilhører minoritetskøn, udgør dog i sagens natur en væsentligt mindre andel. Mere specifikt udgør mandlige studerende på en kvindedomineret uddannelse 4 % af alle studerende, og kvindelige studerende på mandsdominerede uddannelser udgør 1 %.

”Det kan undre, at vi stadig har et så kønsopdelt uddannelseslandskab, og særligt at kvinder på mandsdominerede uddannelser er så lille en gruppe. Undersøgelsen viser, at de kvindelige studerende, der træffer et kønsutraditionelt studievalg, generelt er stærke studerende, og derfor et det markant, at så mange alligevel er i risiko for mistrivsel,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Grafik, der sammenligner seks grupper af førstestuderende på parametrene mistrivsel, ensomhed, tanker om frafald og oplevelse af undervisningskvaliteten. De seks grupper er: Mænd på kvindedominerede uddannelser, Kvinder på mandsdominerede uddannelser, Kvinder på kvindedominerede uddannelser, Mænd på mandsdominerede uddannelser, Kvinder på kønsbalancerede uddannelser og Mænd på kønsbalancerede uddannelser. Den overordnede pointe er, at mænd på kvindedominerede uddannelser i højere grad er ensomme og tænker på at droppe ud, mens kvinder på mandsdominerede uddannelser er ensomme og i mindre grad oplever undervisning af god kvalitet.

Fakta om kønsdominerede uddannelser

  • Med kvinde– ellers mandsdomineret uddannelse henvises der til, at den studerende er blevet optaget på en uddannelse, hvor det pågældende køn udgør 25 % eller under af det samlede optag på den pågældende uddannelse. Opdelingen af kønsskæve uddannelser trækker på en binær inddeling af køn på baggrund af data fra befolkningsregistret (Danmarks Statistik).
  • 39 % af de studerende går på en uddannelse, der er kønsdomineret, mens 61 % går på en, der er balanceret.
  • 1 % af de studerende er kvinder på en mandsdomineret uddannelse, mens 4 % er mænd på en kvindedomineret uddannelse.
  • Flere hovedområder på professionsbachelor (PBA)- og erhvervsakademiuddannelserne (EA) har en klar overvægt af det ene eller det andet køn og er domineret af enten kvinde- eller mandsdominerede uddannelser. Forskellene i kønssammensætningen mellem hovedområder er langt mindre på universitetsuddannelserne.

Relateret indhold

En del af:

Trivsel

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse