Artikel

Højt fagligt engagement og stærk social tilknytning mindsker risikoen for frafald

16-11-2020
Artikel Videregående uddannelse

I en ny undersøgelse har EVA udviklet et nyt perspektiv på de faglige og sociale aspekter af studielivet. Undersøgelsen viser, at et højt fagligt engagement og en stærk social tilknytning mindsker risikoen for frafald.

Studerendes læringsudbytte og fastholdelse står centralt i arbejdet med at udvikle de videregående uddannelser. Særligt i arbejdet med at nedbringe frafaldet skelner man ofte mellem en social og en faglig dimension af studielivet. Med henblik på at understøtte institutionernes arbejde med kvalitetsudvikling sætter EVA i rapporten, Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet, fokus på de studerendes faglige engagement og sociale tilknytning.

Mange kan sikkert genkende vigtigheden af, at studerende er engagerede og af de sociale forhold på uddannelsen. Men hvordan kan vi definere begreber som fagligt engagement og social tilknytning? Hensigten med undersøgelsen er at bidrage til forståelsen af, hvad det vil sige at være fagligt engageret og opleve social tilknytning på de videregående uddannelser, samt hvilken betydning det har for de studerendes uddannelsesforløb.

Sammenhæng med frafaldsrisiko

Undersøgelsen påviser en stærk sammenhæng mellem de studerendes niveau af både fagligt engagement og social tilknytning og risikoen for, at de studerende falder fra. Et højere niveau af hhv. fagligt engagement eller social tilknytning hos de studerende hænger således sammen med en lavere sandsynlighed for, at de falder fra uddannelsen. Særligt det faglige engagement hænger tæt sammen med frafaldsrisikoen.

”De stærke sammenhænge med frafald underbygger, at begreberne er centrale i forhold til at forstå de unges studieforløb, og at det mindsker frafaldrisikoen, hvis studerende er fagligt engagerede og har en stærk social tilknytning til andre studerende. Resultaterne peger også på, at vi har brugt valide mål for de to begreber,” forklarer chefkonsulent Bjarke T. Hartkopf, som har stået i spidsen for undersøgelsen.

Vigtige elementer i kvalitetsudviklingen af uddannelserne

Fagligt engagement og social tilknytning er altså vigtige aspekter i forhold til at forstå, hvordan man kan fremme studerendes læringsudbytte og fastholdelse på de videregående uddannelser. Rapporten tilbyder teoretisk funderede og empirisk validerede mål for aspekterne, som vil kunne indgå i uddannelsesinstitutionernes arbejde med at indsamle og bruge data til kvalitetsudvikling.

”Vi håber, at det nye perspektiv i undersøgelsen kan bidrage til uddannelsesinstitutionernes arbejde med at databasere indsatser rettet mod fastholdelse og kvalitetsudvikling”, udtaler Bjarke T. Hartkopf.

Mange begreber for det samme

Mens man mange steder har et betydeligt fokus på studerendes faglige engagement, er der fortsat mange forskellige bud på, hvordan begrebet skal defineres. Tilsvarende er der mange overlappende begreber, som vedrører det sociale samspil mellem de studerende. Det kan skabe forvirring, og derfor er det et vigtigt formål med undersøgelsen at bidrage til en begrebslig afklaring på området.

Hvad er fagligt engagement og social tilknytning?

Fagligt engagement betragtes i rapporten som et flerdimensionelt begreb. Det vil sige, at det overordnede begreb for fagligt engagement dækker over flere aspekter, som er defineret hver for sig. I rapporten har EVA opstillet et samlet mål for fagligt engagement, som består af følgende fire aspekter: Interesse, Brugbarhed, Indsatsregulering og Elaborering.

Social tilknytning betegner de studerendes oplevelse af at høre til eller være tilknyttet en gruppe af andre studerende på uddannelsen. Du kan læse mere om, hvordan EVA har målt de to begreber i baggrundsrapporten her.

Underviserne har betydning

Både fagligt engagement og social tilknytning er betinget af forskelle i de studerendes personligheder og forudsætninger samt af deres almenmenneskelige behov for kompetence, autonomi og forbundethed. Nok så vigtigt forventes begge begreber også at blive formet af de undervisningskontekster, de studerende indgår i. Derfor har underviserne også mulighed for at arbejde med at styrke de studerendes faglige engagement og sociale tilknytning på studiet. På den måde kan de også indirekte påvirke de studerendes fastholdelse, tidsforbrug og læringsudbytte. Dette underbygges af undersøgelsens resultater. Der er således stærke sammenhænge mellem fagligt engagement og social tilknytning på den ene side og en række andre forhold på uddannelsen på den anden side. Det gælder både en række aspekter af undervisningen, de studerendes tilbøjelighed til at samarbejde og deres motivation. Det peger på, at der er en gensidig påvirkning mellem de to begreber og de studerendes øvrige oplevelser på uddannelsen.

Om undersøgelsen og målgruppe

Det teoretiske perspektiv og de anvendte begreber er dels baseret på litteraturen om studerendes engagement og motivation, og dels på undersøgelsens empiriske valideringsanalyser. I undersøgelsen anvendes surveydata indsamlet gennem EVA’s forløbsundersøgelse på de videregående uddannelser.

Rapporten er relevant for alle med interesse i at måle og følge centrale faglige og sociale aspekter af studielivet på de videregående uddannelser. Særligt henvender rapporten sig til ledere og medarbejdere, som til daglig arbejder med at styrke de studerendes fastholdelse og læringsudbytte. 

Relateret indhold

En del af:

Frafald

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse