Artikel

De grønlandske Majoriaq-centre imødekommer kun delvist borgernes behov

22-11-2019
Artikel Ungdomsuddannelse

De grønlandske Majoriaq-centre har til formål at hjælpe borgere uden uddannelse eller job til at blive uddannelses- eller jobparate. Men en ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at de indsatser, der tilbydes i Majoriaq kun delvist imødekommer de behov borgerne har med hensyn til at blive klar til at komme i job eller uddannelse.

De borgere, der benytter Majoriaq, har ofte behov for at styrke både deres faglige, personlige og sociale kompetencer for at blive uddannelses- eller jobparate. Men evalueringen viser, at borgerne ikke altid møder indsatser, der i tilstrækkelig grad understøtter en sammenhængende udvikling af deres kompetencer. I Majoriaq arbejdes der groft sagt enten med udviklingen af sociale og personlige kompetencer, via de ikke-boglige forløb, eller med de faglige kompetencer via de boglige forløb. Denne opdeling modsvarer generelt ikke borgernes behov ift. at blive uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate.

Den boglige opkvalificering skal tilpasses målgruppen for at virke bedre

De udbudte boglige forløb er tilrettelagt på en måde, der ikke passer til de behov, der typisk er i målgruppen. Mange af deltagerne i de boglige forløb har oplevet nederlag i folkeskolen og har problemer med stillesiddende undervisning, som er en undervisningsform de møder igen i Majoriaq. Derfor er der behov for at styrke underviserne på Majoriaq i at arbejde med anvendelsesorienterede og elevaktiverende undervisningsformer.

Vejledere mangler ofte tid til vigtige opgaver

Evalueringen viser, at vejlederne i Majoriaq oplever at have vanskeligt ved at gennemføre alle deres opgaver inden for de rammer, der er for Majoriaq. Det går ud over vigtige opgaver, som fx at lave opsøgende vejledning bl.a. i de bygder, der hører under det enkelte center og blandt de elever i folkeskolens udskoling, der ikke umiddelbart har planer om at starte i job eller videre uddannelse efter folkeskolen.

Registreringen af borgere er usystematisk og mangelfuld

Et hovedformål med undersøgelsen har været at undersøge, overgangen til job eller uddannelse blandt Majoriaqs brugere. Det har dog kun været muligt at belyse dette på et metodisk meget usikkert grundlag, fordi de tilgængelige registerdata er mangelfulde og usystematiske. Derfor er en central anbefaling i evalueringen, at der udvikles fælles standarder for – og kategorier til registrering af borgerne. Det vil styrke muligheden for at kunne udføre anvendelige analyser af centrenes indsatser og virkning og er derfor vigtigt på både nationalt og lokalt niveau i forhold til at følge effekterne og styrke kvaliteten af Majoriaq.

Fakta om Majoriaq

  • Der er 17 Majoriaq-centre i Grønland, et i hver af de 17 grønlandske byer.
  • Centrene blev oprettet i 2016 og er en sammenlægning af de tidligere Piareersarfiit-centre (ungevejledning) og de tidligere arbejdsmarkedskontorer.
  • Centrene skal bidrage til, at borgere uden uddannelse eller job bliver uddannelses- og jobparate.
  • Majoriaq-centrene tilbyder vejledning til uddannelse og arbejdsmarkedet samt opkvalificerende indsatser i form af både boglige og ikke-boglige forløb. Majoriaq formidler også kontakt mellem arbejdsgiver og arbejdsledige.

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse