Artikel

Elevråd og elevkonferencer skaber sammenhold mellem uddannelser og afdelinger

06-09-2022
Artikel Ungdomsuddannelse

EUC Syd bruger elevrådet til at skabe sammenhold mellem skolens htx- og erhvervsuddannelseselever og halvårlige elevrådskonferencer til at forbinde EUC Syds fire afdelinger bedre med hinanden.

Et stenkast fra Aabenraa Fjord ligger EUC Syds lokale afdeling. En mindre vej skærer igennem afdelingens område og danner et naturligt skel mellem uddannelserne, der har hjemme på adressen: På den ene side af vejen ligger htx, på den anden side eud og eux.

Selvom der kun er ti meter mellem de to bygninger, har den fysiske afstand tidligere været med til at skabe en social afstand mellem de forskellige uddannelser. En afstand, som et fælles elevråd for både htx-, eud- og eux-eleverne nu er med til at nedbryde.

Da skolen etablerede ét fælles elevråd for alle afdelingens uddannelser, havde det netop til formål at styrke sammenholdet og et fælles ejerskab til skolen, uanset om man primært modtager undervisning på den ene eller anden side af vejen.

Hver tiende elev er med i elevrådet

Ambitionen om at skabe en fælles platform mellem htx, eux og eud gennem elevrådet er lykkedes så godt, at ca. hver tiende elev, svarende til 35 elever fra alle afdelingens uddannelser, er ‘elevrødder’, dvs. medlemmer af elevrådet.

Den store andel skyldes bl.a., at der ikke er noget loft for, hvor mange elever der kan deltage i elevrådet fra hver klasse, og at elevrådskoordinator Sten Scheller gør meget ud af at præsentere elevrådet og dets opgaver i alle nystartede klasser.

“Hvis der er fire ildsjæle i en klasse, så optager vi alle fire i elevrådet. Det sker også, at vi har to elevrødder fra en klasse i 1. g, og efter sommerferien er der to mere fra samme klasse, som også gerne vil være med. Fordi elevrådet er synligt og udstråler en energi og rummelighed, der gør, at man gerne vil være en del af det fællesskab,” siger Sten Scheller og fortsætter:

“Derfor er det vigtigt, at elevrådets arbejde er synligt på skolen, så alle elever, uanset om de er med i elevrådet eller ej, oplever at blive inddraget og repræsenteret i forhold til skolens udvikling.”

Projektarbejde forener elevråd, skoleudvikling og undervisning

Ud over at elevrådet i sig selv udgør en fælles platform mellem de forskellige uddannelser på EUC Syds afdeling i Aabenraa, så bidrager elevrådet også til at styrke berøringsfladerne mellem htx og erhvervsuddannelserne gennem samarbejde om realiseringen af konkrete udviklingsprojekter på skolen. Samarbejdet består i, at elevrådets forslag til forbedring af skolens inde- og udearealer gøres til virkelighed gennem projektarbejde i relevante fag på tværs af htx og eud.

Et eksempel på dette samarbejde er transformeringen af et større gangareal til et indbydende studiemiljø med dæmpet akustik, arbejdspladser og sofagrupper. Først blev elevrådet indbudt til at komme med forslag til, hvordan gangarealet skulle se ud for at være attraktivt for eleverne. Dernæst blev andre htx- og eud-elever involveret i konkretiseringen af elevrådets forslag gennem undervisning i teknologifaget på htx og tømrerelevernes introduktion til tegneprogrammet ‘AutoCad’ på andet grundforløb. Til sidst blev elever fra forskellige håndværksfag på eud inddraget i arbejdet med at etablere det nye studiemiljø.

Ifølge afdelingschef Jeanette Svan Sørensen er der mange fordele ved, at elevrådet og fagene på den måde samarbejder om konkrete projekter. Hun forklarer:

“Samarbejder gør, at eleverne fx får erfaring med at komme fra idégenerering til synlige resultater. Og så er det en måde at skabe mere meningsfulde skolepraktikforløb for elever, der står uden lærlingeplads på erhvervsuddannelserne.”

EUC Syds tips til at styrke elevdemokrati

  1. TTT – ting tager tid. Det tager tid at udvikle et stærkt elevdemokrati, som eleverne oplever et stort ejerskab til. Derfor skal man være tålmodig, når man opbygger sit elevdemokrati, før det med tiden kan blive en rodfæstet kultur på skolen, der videreføres fra årgang til årgang. Det kræver ressourcer og tid, omsorg for de involverede elever og engagerede elevrådskoordinatorer.
  2. Gør elever til kulturbærere. Det styrker skolens kultur for elevdemokrati, når eleverne ‘lærer hinanden op’ og gradvist får et større ansvar. I 1. g kan eleverne fx stå i lære og suge til sig fra de ældre elevrødder. I 2. g tager man teten og får de væsentlige poster som forperson eller repræsentant i hovedbestyrelsen. I 3. g overlader man sine poster til 2. g’erne og bruger sin energi på at sparre og videreføre sine erfaringer med elevdemokrati til elevrødder fra de andre årgange.
  3. Prioriter midler til et seminar for elever i udvalg. At bruge midler på et fælles seminar ude af huset for elever i udvalg og ledelsesrepræsentanter er en måde at vise over for eleverne, at man prioriterer elevdemokratiet og synes, deres bidrag er vigtige.

Elevrådskonferencer lærer elever at tage ordet

Et andet centralt element i elevrådsarbejdet på EUC Syd er halvårlige elevrådskonferencer, hvor elevrådsrepræsentanter, elevrådskoordinatorer og ledelse fra skolens fire afdelinger mødes og drøfter aktuelle dagsordener på tværs af afdelingerne og idéudvikler på udviklingsprojekter.

Den ene af de halvårlige elevrådskonferencer finder sted over to dage med overnatning og afholdes på ‘neutral grund’, så ingen elever føler sig mere hjemme end andre.

Det er primært elevrådskoordinatorerne, der er tovholdere for elevrådskonferencerne, og programmet indeholder typisk en blanding mellem eksterne inspirationsoplæg, workshops med ligeværdig deltagelse af elever og ledere, middag og sociale aktiviteter samt valg af elevrepræsentanter til EUC Syds hovedbestyrelse og hovedsamarbejdsudvalg. Der er også et programpunkt ved navn ‘Den Varme Stol’, hvor lederne fra de fire afdelinger svarer på spørgsmål fra eleverne.

Elevrådskonferencerne har på den måde karakter af et slags minitopmøde, hvor eleverne lærer hinanden at kende på tværs af afdelinger og får erfaringer med at tage ordet og argumentere for deres sag foran større forsamlinger:

“Jeg har udviklet mig rigtig meget af at være med i elevrådet og deltage i konferencerne, når det kommer til at stille mig op og sige, hvad jeg mener. Også selvom jeg måske afbryder en hel række af folk, der har ment det samme,” fortæller en elevrådsrepræsentant fra 2. g.

Reel indflydelse skaber motivation og personlig udvikling

‘Elevrødderne’ på EUC Syd i Aabenraa fortæller, at det især motiverer dem til deltage i elevrådsarbejdet, at de får et reelt medansvar for skolens udvikling. De oplever, at både skolens ledelse og lærere er oprigtigt interesseret i elevrådets input, og at elevrådskoordinator Sten Scheller er god til at motivere deres engagement i elevrådsarbejdet, fx ved at lade dem løbe med opgaver, de udfordres af og vokser med.

En 1. g’er fortsætter: “Sten giver os ansvar, planter et frø og skubber lidt til os”.

At elevrødderne bliver ‘skubbet til’ og får ansvar for opgaver, de ikke umiddelbart var klar over, de havde kompetencerne til at løfte, betyder også, at de fleste gennemgår en stor personlig udvikling gennem deres tid i elevrådet. Nogle af elevrødderne har endda ændret kurs, når det kommer til, hvad de gerne vil beskæftige sig med i fremtiden:

Elevrepræsentanten fortsætter: 

"Jeg har altid troet, at jeg bare skulle sidde på et eller andet datateknisk kontor med min computer, men nu har jeg oplevet, hvordan et produkt bliver bedre, jo flere input du får til det. Så jeg skal helt klart ud og arbejde i et større team.

Fastholdelse af kultur gennem ʻudlån’ af elever

På EUC Syd har man udnyttet berøringsfladerne mellem institutionens forskellige elevråd til at fastholde den elevdemokratiske kultur på tværs af afdelinger i kølvandet på de to covid-19-relaterede nedlukningsperioder.

Elevrødder fra afdelingen i Aabenraa har således haft ansvar for at genstarte elevrådsarbejdet på EUC Syds afdeling i Haderslev, som har været udfordret i forhold til at rekruttere nye elever oven på nedlukningerne. De pågældende elevrødder fra Aabenraa har fået dækket transport for at deltage i elevrådsarbejde i Haderslev og overføre de gode erfaringer fra deres eget elevråd.

På den måde har elevrødderne fra Aabenraa været med til at oplære de nye elevrødder på afdelingen i Haderslev i den elevdemokratiske kultur, de selv er blevet oplært i på deres egen afdeling.

Relateret indhold

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse