Artikel

Guide: 5 ting dit gymnasium kan gøre for at styrke 1.g'ernes trivsel

20-03-2019
Artikel Ungdomsuddannelse

Elever, der har det svært, rykker sig mindre fagligt. Et inspirationsmateriale fra EVA præsenterer tre emner, I som gymnasium kan arbejde med for at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne har det godt fagligt og socialt.

Inspirationsmaterialet kan støtte dig, der er leder eller vejleder på et gymnasium, i arbejdet med at sikre, at jeres gymnasium opbygger et læringsmiljø, hvor eleverne både trives godt socialt og fagligt. Du kan finde hæftet "Inspiration til arbejdet med elevtrivsel" her. Materialet er ikke en facitliste, men bud på emner, som I kan arbejde med for at opbygge et fintmasket net, som hurtigt fanger elever, der mistrives. 

Der er især tre emner, I kan arbejde med for at skabe trivsel: 

  1. skolens fællesskaber
  2. undervisningen og arbejdsformerne 
  3. støtte og ressourcer

1. Skab rummelige og trygge fællesskaber på skolen

Det har stor positiv betydning for elevernes trivsel, at de oplever at være en del af de sociale og faglige fællesskaber på deres gymnasiale uddannelse. Derfor er det vigtigt, at eleverne oplever, at de kan bidrage til fællesskabet med både noget fagligt og socialt. 

I kan arbejde struktureret og målrettet med at skabe rummelige og trygge fællesskaber på skolen. Det er især vigtigt at give eleverne en god start på gymnasiet og sørge, for at de kommer godt videre i deres studieretningsklasser – det er tidspunkter, hvor eleverne er særligt sårbare. Makkerskabsgrupper, elevambassadører og teambuilding er alle aktiviteter, der er med til at give stærke fællesskaber i de perioder.

Et trygt fællesskab skabes også af fysiske rammer. I kan hjælpe eleverne på første årgang til at føle sig trygge ved at give dem faste klasselokaler og dermed en tryg base for klassefællesskabet.  Også uden for undervisningen bør eleverne kunne opleve rummelige fællesskaber. Så husk at støtte op om aktiviteter og foreninger på tværs af årgang og klasser, fx interesseklubber, udvalg og lign. 

2. Sæt fokus på lærerens relationelle rolle i arbejdet med undervisning og arbejdsformer

Det har stor betydning for elevernes trivsel, hvordan lærerne styrer de faglige processer i under-visningen, og om de kan facilitere en god samarbejdskultur i klassen, hvor alle elever oplever, at de kan bidrage. 

EVA’s undersøgelse af elevtrivsel på gymnasiale uddannelser viser, at det er vigtigt for eleverne, at de oplever undervisningsrummet som et trygt sted, hvor der er plads til at fejle.  I kan fx overveje, om I vil arbejde med flere forskellige feedbackformer, så der er plads til både et øverum og et bedømmelsesrum i undervisningen.

I kan også gøre lærernes relationskompetencer til et fokusområde for jeres kompetenceudvikling, fx på pædagogiske dage og gennem jeres professionelle læringsfællesskaber. Det er vigtigt, at du, der er leder, går i spidsen for at arbejde hen imod en skolekultur, hvor alle lærere ser en tæt lærer-elev-relation som en vigtig del af deres arbejde. 

3. Giv støtte til elever, der har det svært

Alle elever i EVA’s undersøgelse har i deres tid på gymnasiet eller hf oplevet svære perioder, som de har haft brug for hjælp eller støtte til at komme igennem. Elevernes behov for støtte kan have meget forskellig karakter, og mens nogle har brug for hjælp til lektier og studieplanlægning, kan andre have brug for hjælp til håndtering af konflikter, psykiske vanskeligheder eller ensomhed. 

To ting er især vigtige: 1. at forebygge mistrivsel 2. at give eleverne forskellige handlemuligheder.

Forebyg mistrivsel: Hvis eleverne i begyndelsen af deres gymnasietid lærer studieteknikker og strategier til at prioritere deres tid og håndtere deres problemer, kan det forebygge mistrivsel. Det kan fx være gennem kontaktlærersamtaler, samtaler hos en elevcoach eller klassekurser i plan-lægning og studieteknik. Ligeledes er det vigtigt at hjælpe elever, der er kommet bagud med afleveringer, så der ikke opstår en ond cirkel, hvor de udebliver fra undervisningen og dermed kommer i fare for at falde fra.

Giv eleverne forskellige handlemuligheder: For elever, der har det svært, er det vigtigt, at de kan få støtte og handlemuligheder. Nogle elever vil helst gå gennem deres lærere, mens andre helst ikke vil involvere dem, og for nogle elever kan det være vigtigt, at klassekammeraterne ikke ved, at de gør brug af fx en coach eller en psykolog. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at placere tilbuddene om fx coach eller psykolog, så eleverne kan bruge dem, uden at det er synligt for de andre elever.

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse