Artikel

It bruges til at variere den traditionelle klasseundervisning

21-10-2015
Artikel Ungdomsuddannelse

Underviserne på ungdomsuddannelserne bruger primært it til at producere og holde oplæg, og de er glade for at bruge it i deres undervisning. Men brugen af it som pædagogisk redskab kan med fordel styrkes, især i forhold til undervisningsdifferentiering. Det viser en kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) af anvendelsen af it på ungdomsuddannelserne.

It spiller en central rolle for næsten alle undervisere på ungdomsuddannelserne. 92 % af underviserne på stx/hf, 95 % på hhx/htx og 89 % på erhvervsskolerne svarer, at it og digitale redskaber spiller nogen eller en stor rolle i deres undervisning, og flertallet ville gerne bruge it mere i deres undervisning, end de gør i dag. 

Når underviserne anvender it, er det primære formål at skabe variation i den traditionelle undervisning. It bruges i langt mindre grad til at ændre undervisningsformen, fx til undervisningsdifferentiering. Hvis de didaktiske potentialer for at anvende it i undervisningen skal indfries, er det ifølge evalueringskonsulent hos EVA, Mille Katrine Petersen vigtigt at arbejde med at udvikle brugen af it som pædagogisk redskab på skolerne. Målrettet kompetenceudvikling og et tydeligt ledelsesfokus er her nogle vigtige fokusområder:

”Ledelsen skal udstikke og følge en klar kurs og sikre de tekniske og organisatoriske rammer, der gør det muligt at bruge it som et pædagogisk redskab i undervisningen. Vores undersøgelse viser, at 39 % af underviserne ikke ved, om deres skole har en it-strategi og 49 % af underviserne oplever, at ledelsen ikke følger op på igangsatte it-initiativer. En vellykket brug af it kræver også, at underviserne har fortrolighed med it-programmerne i undervisningssituationen. Særligt kompetenceudvikling med fokus på brugen af it-værktøjer i egen undervisningspraksis efterspørges af underviserne.” forklarer Mille Katrine Petersen.

Om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 808 undervisere fra gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, som alle underviser elever på ungdomsuddannelsernes første år.
Fem kvalitative interviews med forskere, der arbejder med it i undervisningen på ungdomsuddannelserne.

Relateret indhold

Marie Seliger
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse

Læs hele magasinet