Artikel

Fjernundervisning på hf og eux rummer en række potentialer for både deltagere og institutioner, men er ikke uden udfordringer

23-05-2024
Artikel Ungdomsuddannelse

Fjernundervisning på hf-enkeltfag og det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux kan imødekomme en bredere målgruppe, give mere fleksibilitet i holdoprettelser og give et bredere fagudbud. Til gengæld er frafaldet blandt fjernundervisningsdeltagere større, og undervisningsformen kan gøre det svært at tilbyde deltagerne den nødvendige faglige hjælp og støtte.

Undervisning foran skærmen på Teams og elektroniske lærebøger, undervisningsmaterialer og opgaver.

I dag er cirka 40 procent af undervisningen på hf-enkeltfag og cirka 15 procent af undervisningen på merkantil eud/eux tilrettelagt som fjernundervisning, hvor underviser og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men undervisningen derimod foregår digitalt.

Det er dermed de fag og uddannelser, hvor den største andel af undervisningen gennemføres som fjernundervisning sammenlignet med de gymnasiale uddannelser, øvrige erhvervsuddannelser, almen VEU og AMU.

Derfor har EVA i en ny evaluering undersøgt betydningen af fjernundervisningen på hf-enkeltfag og det studiekompetencegivende forløb (fremover benævnt ’eux-studieåret’) på merkantil eux, når der blandt andet ses på deltagernes frafald og karakterer. Evalueringen belyser også, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med fjernundervisning.

Evalueringen er gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og bygger blandt andet på administrative data fra hf- og eux-institutionerne og en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagere på fjernundervisningsforløb i perioden oktober-november 2023. Derudover er der lavet kvalitative interviews med ledere, undervisere og deltagere på hf- og eux.

Imødekommer bredere målgruppe  

Samlet set peger evalueringen på, at fjernundervisning rummer en række potentialer.

Fjernundervisning appellerer generelt set til en bredere målgruppe, som fx personer med børn eller job, fordi fjernundervisning giver deltagerne større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge deres egen tid. Undervisningsformen imødekommer også deltagere, som ikke trives i et almindeligt klasse- eller holdfællesskab for eksempel grundet dårlige skole- og uddannelseserfaringer og/eller psykiske udfordringer eller diagnoser.

Derudover giver fjernundervisning mulighed for større fleksibilitet i holdoprettelse og et bredere fagudbud. Det skyldes blandt andet, at institutionerne kan samle deltagere fra forskellige matrikler, og at der kan oprettes hold trods få tilmeldte.

Får højere karakterer

EVA’s evaluering viser også, at fjerundervisningsdeltagere generelt klarer sig lige så godt som – eller lidt bedre end – deltagerne på tilstedeværelsesforløb målt på karaktergennemsnit. 

Ifølge de interviewede ledere og undervisere skyldes de højere karakterer, at fjernundervisningsdeltagerne ofte er ældre og mere målrettede end deltagere på forløb med fysisk tilstedeværelse. Derudover er der en tendens til, at deltagere med svagere faglige forudsætninger i højere grad falder fra fjernundervisningsforløbene og derfor ikke går op til eksamen.

Større frafald

Og netop frafald er en udfordring ved fjernundervisningsforløbene, viser evalueringen.

Både på hf-enkeltfag og eux-studieåret er der et større frafald blandt fjernundervisningsdeltagere end blandt deltagere på tilsvarende forløb med fysisk tilstedeværelse.

Mellem 49-66 procent (afhængigt af fag) af fjernundervisningsdeltagerne på de seks udvalgte hf-enkeltfag gennemfører forløbene. Til sammenligning er dette tilfældet for 70-78 % af deltagerne på tilsvarende forløb med fysisk tilstedeværelse.

På eux-studieåret gennemfører 59 % af fjernundervisningsdeltagerne forløbene, mens dette er tilfældet for 79 % af deltagerne på tilsvarende forløb med fysisk tilstedeværelse.

De interviewede undervisere og ledere på hf og eux vurderer, at frafaldet på fjernundervisningsforløbene blandt andet skyldes, at det faglige niveau og de faglige krav – fx mængden af opgaver og afleveringer – kommer bag på mange.

De peger desuden på, at manglen på holdfællesskab og social tilknytning er en væsentlig faktor for frafald, og at deltagere med fagligt svagere forudsætninger har vanskeligere ved at gennemføre et fjernundervisningsforløb, fordi underviserne kan have sværere ved at identificere dem og give dem den nødvendige hjælp og støtte.

Relateret indhold

En del af:

Digitalisering

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse